CKE: Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2013/2014 - dostosowanie warunków i form

Data publikacji: 12 września 2013 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podał informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od roku szkolnego 2013/2014 do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych, niedosto­sowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podał informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od roku szkolnego 2013/2014 do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych, niedosto­sowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnię specjalistyczną.
 2. Uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym mogą przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych na pod-stawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
 1. Uczniowie lub absolwenci, którzy w roku szkolnym, w którym przystępują do egzaminu zawodowego, posiadali orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, mogą przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia.
 2. Uczniowie (słuchacze) lub absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mogą przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej1. Opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły wraz z deklaracją dotyczącą przystąpienia do egzaminu.
 3. W przypadku uczniów (słuchaczy) lub absolwentów szkół w zakładach poprawczych, zakładach karnych lub aresztach śledczych opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może wydać psycholog zatrudniony odpowiednio w zakładzie poprawczym, zakładzie karnym lub areszcie śledczym.
 4. Uczniowie (słuchacze) lub absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
 5. Uczniowie (słuchacze) lub absolwenci, którzy w roku szkolnym, w którym przystępują do egzaminu zawodowego, byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, mogą przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych po­trzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
Opinia rady pedagogicznej jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty wyko­nującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem (słuchaczem) w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza), lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza).
 1. Osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy lub osoby, które spełniają warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych: niewidome, słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszace, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera mogą przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, na podstawie zaświadczenia potwierdzającego występowanie danej dysfunkcji wydanego przez lekarza.
Zaświadczenie to osoby te przedkładają odpowiednio dyrektorowi komisji okręgowej wraz
 1. z pisemną deklaracją dotyczącą przystąpienia do egzaminu wraz z zaświadczeniem o ukoń­czeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego - w przypadku osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy
 2. z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - w przypadku osób, które spełniają warunki określone w przepisach w sprawie eg­zaminów eksternistycznych
 1. Osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy lub osoby, które spełniają warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych posiadający opinię po-radni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się mogą przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach do-stosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Opinię tę przedkładają dyrektorowi komisji okręgowej odpo­wiednio wraz z deklaracją dotyczącą przystąpienia do egzaminu lub z wnioskiem o do­puszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego.
 2. Osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy lub osoby, które spełniają warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych chore lub niesprawne czasowo mogą przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
 3. Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb i możliwości uczniów (słuchaczy) lub absolwentów, o których mowa w pkt. 1÷7 wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowa­nia warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego określonych w Tabeli 1.
 4. Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb i możliwości osób, o których mowa w pkt. 8 wskazuje dyrektor komisji okręgowej lub upoważniona przez niego osoba, wybierając spośród możliwych sposobów do-stosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego określonych w Tabeli 1.
 5. Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb i możliwości uczniów (słuchaczy) lub absolwentów, o których mowa w pkt. 4 ÷ 6, oraz osób, o których mowa w pkt. 7, którzy ukończyli szkołę we wcześniejszych latach, wskazuje wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego określonych w Tabeli 1.:
 1. w części pisemnej - przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w porozumieniu z dyrektorem komisji okręgowej;
 2. w części praktycznej - kierownik ośrodka egzaminacyjnego w porozumieniu z dyrektorem komisji okręgowej.
 1. Dostosowując warunki i formę przeprowadzania egzaminu, nie można wykroczyć poza sposoby wymienione w Tabeli 1., z zastrzeżeniem pkt. 15.
 2. W szczególnych przypadkach, w tym nieujętych w Tabeli 1, decyzję o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb ucznia (słuchacza) lub absolwenta podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły)/ kierownik ośrodka egzaminacyjnego w porozumieniu z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.
 3. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, przedkła­da się najpóźniej wraz z deklaracją dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego lub z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego.
 4. Na podstawie § 2 ust 3 i 4 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu ocenia­nia, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wydana na którymkolwiek etapie kształcenia zachowuje swoją ważność na egzaminach w kolejnych latach dla tych, którzy nie zdali części/egzaminu.
 5. Dyrektor szkoły/placówki lub pracodawca/upoważniony pracownik jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego/ kierownik ośrodka egzaminacyjnego informuje zdającego na piśmie o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. Zdający, który nie zamierza skorzystać z przyznanych mu dostosowań, składa pisemne oświadczenie o rezygnacji.
 6. W przypadku ucznia/absolwenta posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone istnieje możliwość skorzystania z dostosowań przewidzianych dla poszczególnych niepełnosprawności w porozumieniu z okręgową komisją egzaminacyjną.
 7. W czasie przeprowadzania egzaminu dla uczniów/absolwentów niepełnosprawnych należy zapewnić obecność specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, w szczególności: tyflopedagoga (w przypadku zdających niewidomych i słabowidzących), surdopedagoga lub tłumacza języka migowego (w przypadku zdających niesłyszących), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i pomocy w obsłudze specjali-stycznego sprzętu i środków dydaktycznych.
 8. W czasie przeprowadzania egzaminu dla uczniów /absolwentów niedostosowanych spo­łecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym należy zapewnić obecność specjalisty odpowiednio pedagoga resocjalizacji lub socjoterapeuty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.
 9. Egzamin powinien odbywać się w oddzielnym pomieszczeniu, jeżeli zdający korzysta z co
  najmniej jednego z następujących dostosowań:
 • czas przedłużony,
 • korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
 • korzystanie z płyty CD zawierającej dostosowane materiały egzaminacyjne,
 • udział nauczyciela wspomagającego (członka zespołu nadzorującego część pisemną lub członka zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu).
 1. przypadku gdy do przystąpienia do egzaminu w oddzielnym pomieszczeniu uprawnio­nych jest dwóch lub więcej zdających, którym przysługują różne sposoby dostosowania, możliwe jest przeprowadzenie egzaminu dla tych zdających w jednym pomieszczeniu, pod warunkiem, że przebieg egzaminu żadnego z nich nie będzie zakłócony.
 2. Jeżeli zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego, przebieg egzaminu musi być rejestrowany za pomocą urządzenia zapisującego dźwięk. Zapis dźwiękowy stanowi integralną część arkusza egzaminacyjnego/materiałów egzaminacyjnych.
 3. Nauczycielem wspomagającym jest:
 1. członek zespołu nadzorującego - w przypadku części pisemnej egzaminu,
 2. członek zespołu nadzorującego część praktyczną - w przypadku części praktycznej, wyznaczony     odpowiednio     przez     przewodniczącego     zespołu     egzaminacyjnego lub kierownika ośrodka egzaminacyjnego.
 1. Stanowiska egzaminacyjne przygotowuje się do rodzaju niepełnosprawności z wyposaże­niem w odpowiedni sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, na podstawie opinii po­radni, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego. Za przygotowanie stanowisk odpowiada w części pisemnej egzaminu - przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły/placówki/pracodawca), w części praktycznej -kierownik ośrodka egzaminacyjnego.
Przeczytaj całą treść komunikatu:
Słowa kluczowe:
CKEkwalifikacje zawodowe

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel