Do 19 października wydłużony termin na wniosek o dopłatę do odpraw dla nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 17 września 2014 r.
Poleć znajomemu

Samorządy mogą wystąpić o dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014. Wniosek o dopłatę można złożyć do 19 października 2014 r. O wydłużeniu o miesiąc tego terminu zdecydował Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Samorządy mogą wystąpić o dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014. Wniosek o dopłatę można złożyć do 19 października 2014 r. O wydłużeniu o miesiąc tego terminu zdecydował Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Podział środków rezerwy do 30 listopada

Dofinansowanie przysługuje JST, które zobowiązane są do wypłacenia odpraw nauczycielom:

  • zwalnianym w wyniku całkowitej likwidacji szkoły (placówki), częściowej likwidacji szkoły (placówki) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,
  • przechodzącym na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
Dofinansowanie nie przysługuje JST w przypadku wzrostu w roku 2014 (wg stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) liczby etatów nauczycieli w stosunku do roku ubiegłego (wg stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.). Przez liczbę etatów rozumie się liczbę nauczycieli zatrudnionych - w szkołach i placówkach uwzględnianych przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej - na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), z wyłączeniem liczby nauczycieli na urlopach wychowawczych i urlopach bezpłatnych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej. Podstawą do ustalenia, że danej JST przysługuje dofinansowanie, będzie ujęte we wniosku oświadczenie o niezwiększeniu się liczby etatów nauczycieli w roku 2014 w stosunku do roku 2013.
Jeżeli w danej jednostce samorządu terytorialnego od września 2014 r. nastąpi wzrost zadań edukacyjnych w wyniku utworzenia nowych szkół lub placówek oświatowych odstępuje się od warunku uniemożliwiającego udzielenie dofinansowania odpraw jeśli w roku 2014 nastąpił w tych JST wzrost liczby etatów stosunku do roku ubiegłego.
Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zdecydował o przedłużeniu o miesiąc terminu na składanie wniosków. Nieprzekraczalny termin to 19 października 2014 r.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel