MEN: Gwarancja środków na kształcenie specjalne

Data publikacji: 4 maja 2018 r.
Poleć znajomemu
MEN: Gwarancja środków na kształcenie specjalne

Resort edukacji przedstawia opinię w zakresie stosowania przepisów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w przypadku szkół ogólnodostępnych – dotyczących środków na kształcenie specjalne. Natomiast dla oddziałów integracyjnych i specjalnych ustawa przewiduje ułatwiony sposób „rozliczania” środków na kształcenie specjalne. Poznaj informację MEN!

Odziały ogólnodostępne, tj. nie będące oddziałami specjalnymi, integracyjnymi)

Obowiązek dotyczy przeznaczania na kształcenie specjalne środków z subwencji naliczanych na uczniów wyłącznie wagami z tytułu niepełnosprawności (w 2018 r. są to wagi od P4 do P8). Wydatkami na kształcenie specjalne w tym przypadku będą wydatki bezpośrednio związane z realizacją orzeczeń (tj. wydatki, które nie byłyby ponoszone gdyby uczeń był pełnosprawny).

Katalog wydatków w tym przypadku nie jest zamknięty, wskazano przykładowe wydatki związane z realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego m.in. wydatki na:

  • zatrudnienie dodatkowej kardy wspierającej, np. wynagrodzenie tzw. nauczyciela wspomagającego lub pomocy nauczyciela zajęcia rewalidacyjne,
  • zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • pomoce dydaktyczne dla dzieci niepełnosprawnych,
  • organizację wybranych zajęć indywidualnych lub w grupie do 5 osób, jeśli uczeń takich wymaga.

Oddziały integracyjne i specjalne

Specyfika funkcjonowania tych oddziałów jest odmienna m.in. ze względu na obowiązujące tam limity liczby uczniów na oddział (funkcjonowanie takiego oddziału jest więc droższe niż oddziału ogólnodostępnego). W tym przypadku w ustawie określono ułatwiony sposób „rozliczania” środków na kształcenie specjalne. Oddziały te, w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zostały potraktowane analogicznie jak szkoły specjalne.

Po stronie subwencji naliczona została cała kwota subwencji (wszystkie należne wagi oraz podstawowa kwota subwencji naliczana standardem finansowym A, z wyłączeniem wagi na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) na uczniów tych oddziałów (również z uczniami pełnosprawnymi).

Po stronie wydatkowej należy wykazać:
1) wydatki związane z realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz
2) środki wyliczone za pomocą wzoru określonego w art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Środki wyliczone za pomocą wzoru określonego w ww. ustawie (w art. 8 ust. 2 pkt 3) nie należy klasyfikować do rozdziałów 80150 i 80152. Wysokość środków wyliczanych za pomocą ww. wzoru ma charakter teoretyczny i na mocy ustawy automatycznie środki w takiej wysokości w jednostce samorządu terytorialnego są traktowane jako wydatki związane z kształceniem specjalnym.

Poziom wydatków klasyfikowany w rozdziałach 80150 i 80152 nie będzie odpowiadał wysokości subwencji naliczonej na szkoły ogólnodostępne. Powinien się różnić o wysokość środków wyliczanych za pomocą wzoru w art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Należy jednak podkreślić, że określone w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych gwarancje środków na kształcenie specjalne dotyczą wszystkich szkół, placówek i placówek wychowania przedszkolnego łącznie w jednostce samorządu terytorialnego i łącznie w ramach samorządu należy rozpatrywać stosowanie tych przepisów.

Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel