MEN przypomina o nowych zasadach dotyczących organizacji religii i etyki w roku szkolnym 2015/2016

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 3 listopada 2015 r.
Poleć znajomemu
MEN przypomina o nowych zasadach dotyczących organizacji religii i etyki w roku szkolnym 2015/2016
Dokument archiwalny

Od września obowiązuje nowa zasada wliczania do średniej oceny z religii i etyki w przypadku, gdy uczeń uczęszcza na zajęcia z obu tych przedmiotów. W związku z licznymi pytaniami ze strony szkół Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina najważniejsze informacje dotyczące organizowania nauki religii i etyki w szkołach i przedszkolach.

3 nowe zasady dotyczące uczęszczania na lekcje religii i etyki

W roku szkolnym 2015/2016 obowiązują następujące zasady dotyczące uczniów uczęszczających na zajęcia religii i etyki:

 1. uczeń otrzymuje ocenę z każdego z tych przedmiotów, ale do średniej ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji rocznej wlicza się jedną ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, należy ją zaokrąglić do liczby całkowitej w górę - ta sama zasada obowiązuje przy ustalaniu średniej z końcowych ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki,
 2. na świadectwie szkolnym umieszcza się ocenę z religii i etyki miejscu oznaczonym jako „religia/etyka...”, bez dodatkowych adnotacji, skreśleń lub innych informacji dodatkowych,
 3. jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach religii, ani etyki, nie otrzymuje on ocen z tych zajęć, co na świadectwie szkolnym oznacza się za pomocą kreski („religia/etyka ——————.”), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji
(§ 20 i 21 rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych).
Dotychczasowe reguły nie uległy zmianie

Nie zmieniły się dotychczasowe zasady, czyli:

 1. Religia i etyka są przedmiotami dodatkowymi, w których uczeń uczestniczy na zasadzie dobrowolnego wyboru, a podstawą udziału w tych zajęciach jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia. O ewentualnym wycofaniu wcześniej złożonego oświadczenia deklarującego udział w zajęciach religii i/lub etyki również należy poinformować. Oświadczenia są dokumentami zawierającymi dane osobowe, a zatem informacje w nich zawarte muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przedszkola i szkoły są obowiązane zapewnić, aby dane te były:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych zgodnie z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą - nie dłużej niż do czasu ukończenia szkoły przez ucznia.
 2. Dyrektor szkoły, umieszczając zajęcia religii i etyki w szkolnym planie nauczania, powinien uwzględnić różne uwarunkowania istotne dla planowania pracy szkoły (środowiskowe, lokalowe, kadrowe, komunikacyjne), wybierając rozwiązanie, które wszystkim uczniom - zarówno biorącym udział w zajęciach religii i/lub etyki, jak i nieuczestniczącym w tych zajęciach - zapewni właściwą opiekę i bezpieczeństwo, a także umożliwi ewentualnym chętnym udział w zajęciach z obu przedmiotów.
Dyrektor przedszkola: ustala konkretny czas, w którym będą się odbywać zajęcia religii w ramowym rozkładzie dnia każdego oddziału przedszkolnego, ustalanym na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem różnych uwarunkowań, istotnych dla planowania pracy przedszkola.
 1. Stanowisko nauczyciela etyki może zajmować osoba, która ukończyła odpowiednio:
 • studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego  przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 • studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku (specjalności) innym, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
(rozporządzenie MEN z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli).

W klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia etyki może również prowadzić nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, natomiast w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum również nauczyciel, który w trakcie studiów wyższych zrealizował zajęcia z zakresu filozofii lub etyki.

Decyzje w zakresie organizacji pracy szkoły lub placówki, w tym o powierzeniu nauczycielowi prowadzenia określonych zajęć, podejmuje dyrektor szkoły.

Źródło:

 • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel