MEN przypomina o nowych zasadach dotyczących organizacji religii i etyki w roku szkolnym 2015/2016

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 3 listopada 2015 r.
Poleć znajomemu
MEN przypomina o nowych zasadach dotyczących organizacji religii i etyki w roku szkolnym 2015/2016
Dokument archiwalny

Od września obowiązuje nowa zasada wliczania do średniej oceny z religii i etyki w przypadku, gdy uczeń uczęszcza na zajęcia z obu tych przedmiotów. W związku z licznymi pytaniami ze strony szkół Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina najważniejsze informacje dotyczące organizowania nauki religii i etyki w szkołach i przedszkolach.

3 nowe zasady dotyczące uczęszczania na lekcje religii i etyki

W roku szkolnym 2015/2016 obowiązują następujące zasady dotyczące uczniów uczęszczających na zajęcia religii i etyki:

 1. uczeń otrzymuje ocenę z każdego z tych przedmiotów, ale do średniej ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji rocznej wlicza się jedną ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, należy ją zaokrąglić do liczby całkowitej w górę - ta sama zasada obowiązuje przy ustalaniu średniej z końcowych ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki,
 2. na świadectwie szkolnym umieszcza się ocenę z religii i etyki miejscu oznaczonym jako „religia/etyka...”, bez dodatkowych adnotacji, skreśleń lub innych informacji dodatkowych,
 3. jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach religii, ani etyki, nie otrzymuje on ocen z tych zajęć, co na świadectwie szkolnym oznacza się za pomocą kreski („religia/etyka ——————.”), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji
(§ 20 i 21 rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych).

Dotychczasowe reguły nie uległy zmianie

Nie zmieniły się dotychczasowe zasady, czyli:

 1. Religia i etyka są przedmiotami dodatkowymi, w których uczeń uczestniczy na zasadzie dobrowolnego wyboru, a podstawą udziału w tych zajęciach jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia. O ewentualnym wycofaniu wcześniej złożonego oświadczenia deklarującego udział w zajęciach religii i/lub etyki również należy poinformować. Oświadczenia są dokumentami zawierającymi dane osobowe, a zatem informacje w nich zawarte muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przedszkola i szkoły są obowiązane zapewnić, aby dane te były:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych zgodnie z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą - nie dłużej niż do czasu ukończenia szkoły przez ucznia.
 2. Dyrektor szkoły, umieszczając zajęcia religii i etyki w szkolnym planie nauczania, powinien uwzględnić różne uwarunkowania istotne dla planowania pracy szkoły (środowiskowe, lokalowe, kadrowe, komunikacyjne), wybierając rozwiązanie, które wszystkim uczniom - zarówno biorącym udział w zajęciach religii i/lub etyki, jak i nieuczestniczącym w tych zajęciach - zapewni właściwą opiekę i bezpieczeństwo, a także umożliwi ewentualnym chętnym udział w zajęciach z obu przedmiotów.
Dyrektor przedszkola: ustala konkretny czas, w którym będą się odbywać zajęcia religii w ramowym rozkładzie dnia każdego oddziału przedszkolnego, ustalanym na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem różnych uwarunkowań, istotnych dla planowania pracy przedszkola.
 1. Stanowisko nauczyciela etyki może zajmować osoba, która ukończyła odpowiednio:
 • studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego  przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 • studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku (specjalności) innym, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
(rozporządzenie MEN z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli).

W klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia etyki może również prowadzić nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, natomiast w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum również nauczyciel, który w trakcie studiów wyższych zrealizował zajęcia z zakresu filozofii lub etyki.

Decyzje w zakresie organizacji pracy szkoły lub placówki, w tym o powierzeniu nauczycielowi prowadzenia określonych zajęć, podejmuje dyrektor szkoły.

Źródło:

 • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel