MEN: Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego 2019/2020

Data publikacji: 5 lipca 2019 r.
Poleć znajomemu
MEN: Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego 2019/2020

Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. Sprawdź, jakie zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego będą realizować kuratorzy oświaty w zakresie kontroli, ewaluacji i monitorowania.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty prezentuje poniższa tabela.

W ZAKRESIE KONTROLI

(typ placówki)

(zakres)

Publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

„Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach”.

Szkoły ogólnodostępne i integracyjne

„Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania
uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”.

Publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne

„Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.”

Publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe

„Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego”.

W ZAKRESIE EWALUACJI (60% - ewaluacje problemowe, 40% ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego)

Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

-       „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;

-       „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;

-       „Rodzice są partnerami przedszkola”.

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (dla dzieci i młodzieży)

-       „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;

-       „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;

-       „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki”.

Szkoły dla dorosłych

-       „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;

-       „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”.

Biblioteki pedagogiczne

-       „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;

-       „Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”;

-       „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”.

W ZAKRESIE MONITOROWANIA

Publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

„Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole”.

Szkoły podstawowe ogólnodostępne i integracyjne

„Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych”.

Przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

„Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym”.

Publiczne szkoły podstawowe

„Prowadzenie działalności innowacyjnej”.

Publiczne i niepubliczne szkoły policealne

„Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie”;

Wszystkie typy szkół

„Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”.

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel