MEN: Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego 2019/2020

Data publikacji: 5 lipca 2019 r.
Poleć znajomemu
MEN: Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego 2019/2020

Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. Sprawdź, jakie zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego będą realizować kuratorzy oświaty w zakresie kontroli, ewaluacji i monitorowania.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty prezentuje poniższa tabela.

W ZAKRESIE KONTROLI

(typ placówki)

(zakres)

Publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

„Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach”.

Szkoły ogólnodostępne i integracyjne

„Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania
uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”.

Publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne

„Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.”

Publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe

„Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego”.

W ZAKRESIE EWALUACJI (60% - ewaluacje problemowe, 40% ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego)

Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

-       „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;

-       „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;

-       „Rodzice są partnerami przedszkola”.

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (dla dzieci i młodzieży)

-       „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;

-       „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;

-       „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki”.

Szkoły dla dorosłych

-       „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;

-       „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”.

Biblioteki pedagogiczne

-       „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;

-       „Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”;

-       „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”.

W ZAKRESIE MONITOROWANIA

Publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

„Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole”.

Szkoły podstawowe ogólnodostępne i integracyjne

„Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych”.

Przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

„Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym”.

Publiczne szkoły podstawowe

„Prowadzenie działalności innowacyjnej”.

Publiczne i niepubliczne szkoły policealne

„Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie”;

Wszystkie typy szkół

„Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”.

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel