Zwrot nienależnie pobranych stypendiów także w ratach

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 11 czerwca 2013 r.
Poleć znajomemu

Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje możliwości rozłożenia na raty bądź częściowego umorzenia kwoty nienależnie pobranego stypendium szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej widzi jednak taką możliwość, opierając się o przepisy ustawy o finansach publicznych.

Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje możliwości rozłożenia na raty bądź częściowego umorzenia kwoty nienależnie pobranego stypendium szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej widzi jednak taką możliwość, opierając się o przepisy ustawy o finansach publicznych.

Żądanie zwrotu nienależnej pomocy materialnej dla uczniów

Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu środków nienależnie pobranych na pomoc materialną dla ucznia w formie stypendium szkolnego ustala się w drodze decyzji administracyjnej (art. 90o ust. 6 UoSO).Ustawa o systemie oświaty upoważnia właściwy organ do odstąpienia od żądania zwrotu tej należności w przypadkach szczególnych, m.in. gdy zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie (art. 90o ust. 7 UoSO).

Na brak jednoznacznej regulacji, która umożliwiłaby rozłożenie na raty tej kwoty, zwrócił uwagę poseł Bogdan Rzońca (interpelacja nr 17044).
Rozłożenie na raty nieopodatkowanych należności budżetu JST

W odpowiedzi na interpelację poselską, resort edukacji wyraził stanowisko, że skoro należność z tytułu nienależnie pobranego stypendium jest nieopodatkowaną należnością budżetu jednostki samorządu terytorialnego o charakterze publicznoprawnym, należy zastosować do niej przepisy ustawy o finansach publicznych. Ustawa ta umożliwia umarzanie tego rodzaju należności w całości lub w części, a także odraczanie ich spłat lub rozkładanie na raty (art. 67 w zw. z art. 55 ustawy o finansach publicznych).

Organ prowadzący może rozłożyć na raty obowiązek zwrotu nienależnie pobranego stypendium na podstawie art. 67 w zw. z art. 55 ustawy o finansach publicznych. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważy jednak zmianę przepisów ustawy o systemie oświaty w tym zakresie, by nie było wątpliwości co do tego, że można żądać ratalnego spłacenia takiej należności.

Źródło:

  • Interpelacja posła Bogdana Rzońcy nr 17044
  • Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na ww. interpelację
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel