Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. z 2006 r. nr 235, poz. 1703)

Dz.U.06.235.1703
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej1)
z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz
(Dz.U. z dnia 19 grudnia 2006 r.)

Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2)
szkole — należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły wymienione w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy;
3)
placówce — należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne placówki wymienione w art. 2 pkt 3—5, 7 i 10 ustawy, a także publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli.
§ 2.
Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy, w szczególności przez działalność diagnostyczno-oceniającą i wspomagającą, w procesie planowej i systematycznej współpracy organów sprawujących nadzór pedagogiczny, organów prowadzących szkoły i placówki, dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli.
§ 3.
1.
Działalność diagnostyczno-oceniająca obejmuje w szczególności:
1)
systematyczne kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
2)
diagnozowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek;
3)
ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek, w całości lub w wybranych zakresach, w szczególności określonych w art. 33 ust. 2 ustawy;
4)
gromadzenie informacji o pracy nadzorowanych nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek, niezbędnych do dokonywania oceny ich pracy.
2.
Formami działalności diagnostyczno-oceniającej są: hospitacje, wizytacje oraz badania wybranych zakresów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 do szkół i placówek niepublicznych stosuje się odpowiednio.
4.
Formami działalności wspomagającej są w szczególności:
1)
szkolenia i narady;
2)
przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczących działalności szkół i placówek;
3)
udział w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkół i placówek, w szczególności przez udzielanie pomocy nauczycielom i dyrektorom szkół i placówek, inspirowanie ich do samodzielnej, innowacyjnej i twórczej działalności oraz wskazywanie właściwego trybu postępowania w konkretnych sprawach;
4)
upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań służących skutecznej realizacji zadań szkół i placówek, w szczególności przez promowanie przykładów dobrych praktyk;
5)
inspirowanie lub organizowanie współpracy między nauczycielami, szkołami, placówkami, nauczycielami akademickimi, szkołami wyższymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organami prowadzącymi szkoły i placówki, Centralną Komisją Egzaminacyjną i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy.
§ 4.
1.
Hospitacja jest bezpośrednią obserwacją realizowania przez nauczycieli statutowych zadań szkoły lub placówki, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami lub wychowankami, a także czynności dyrektora i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, prowadzących hospitacje.
2.
Celem hospitacji jest uzyskanie informacji do diagnozy lub oceny efektów pracy nauczycieli w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego oraz wykonywania innych zadań określonych w statucie szkoły lub placówki.
3.
Hospitacją obejmuje się całą jednostkę lekcyjną lub jednostkę zajęć. Hospitujący nie może wprowadzać zmian dotyczących tematu lekcji lub innych zajęć i przyjętego przez nauczyciela toku postępowania.
4.
Nie hospituje się zajęć, jeżeli obecność osób trzecich może zakłócić przebieg pracy diagnostycznej lub terapeutycznej.
5.
Hospitacje prowadzą:
1)
dyrektorzy szkół i placówek będący nauczycielami oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w szkole lub placówce — w odniesieniu do nauczycieli szkoły lub placówki;
2)
dyrektorzy szkół i placówek będący nauczycielami — w odniesieniu do innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce;
3)
pracownicy zajmujący stanowiska wymienione w § 8 ust. 1 — w odniesieniu do dyrektorów szkół i placówek będących nauczycielami, a w przypadku gdy osoba zajmująca stanowisko dyrektora szkoły lub placówki nie jest nauczycielem — w odniesieniu do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce.
6.
Omówienie hospitacji powinno odbyć się w dniu jej przeprowadzenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie 3 dni roboczych po jej przeprowadzeniu.
7.
Przepisów ust. 1—6 nie stosuje się do szkół i placówek niepublicznych.
§ 5.
1.
Wizytacja jest podsumowującym etapem sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołą lub placówką w okresie od poprzednio przeprowadzonej wizytacji.
2.
Wizytację szkoły lub placówki przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat.
3.
Wizytacja nie może zakłócać toku pracy szkoły lub placówki.
4.
Osoba prowadząca wizytację, przed jej rozpoczęciem, przedstawia radzie pedagogicznej program wizytacji.
5.
Program wizytacji zawiera w szczególności:
1)
cele i szczegółowy zakres tematyczny wizytacji;
2)
czynności wizytacyjne i czas ich trwania;
3)
harmonogram czynności wizytacyjnych.
6.
W terminie 7 dni od dnia zakończenia czynności wizytacyjnych osoba prowadząca wizytację przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki wizytacji oraz propozycję wniosków i zaleceń powizytacyjnych.
7.
W terminie 7 dni od dnia zebrania, o którym mowa w ust. 6, organ sprawujący nadzór pedagogicznyprzekazuje dyrektorowi szkoty lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę wnioski oraz zalecenia powizytacyjne.
8.
Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń powizytacyjnych, może wnieść wobec nich do organu sprawującego nadzór pedagogiczny umotywowane zastrzeżenia.
9.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest obowiązany odnieść się do zastrzeżeń w terminie 14  dni od dnia ich otrzymania.
10.
Dyrektor szkoty lub placówki przedstawia wyniki wizytacji na najbliższym zebraniu rady pedagogicznej.
§ 6.
1.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, uwzględniając wyniki nadzoru z lat poprzednich, a w przypadku planu opracowywanego przez kuratora oświaty — także podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz wytyczne i polecenia, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy.
2.
Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
wykaz szkół i placówek, w których przewidywane są wizytacje lub badania, o których mowa w § 3 ust. 2;
2)
zakres, szczegółową tematykę i organizację przewidywanych wizytacji i badań;
3)
tematykę i terminy narad oraz szkoleń organizowanych dla dyrektorów szkół i placówek;
4)
harmonogram opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, umożliwiający organom prowadzącym szkoły i placówki zatwierdzenie tych arkuszy w terminie ustalonym w odrębnych przepisach;
5)
inne informacje, uznane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny za istotne.
3.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny przedstawia plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, dyrektorom nadzorowanych szkół i placówek oraz organom prowadzącym szkoty i placówki w terminie do dnia 15 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którego dotyczy plan.
§ 7.
1.
Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
2.
Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny przedstawiony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką oraz wyniki nadzoru pedagogicznego z lat poprzednich.
3.
Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
zakres, szczegółową tematykę i organizację planowanych badań, o których mowa w § 3 ust. 2;
2)
plan hospitacji;
3)
tematykę szkoleń nauczycieli szkoty lub placówki, uwzględniających w szczególności wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym;
4)
inne informacje, uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za istotne.
4.
Przed zakończeniem każdego roku szkolnego dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców informację o realizacji planu nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawierającą:
1)
zakres wykonania planu;
2)
wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, a w szczególności:
a)
wnioski z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy, oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1—3 ustawy,
b)
ocenę sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami i wychowankami;
3)
podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz z informacją o ich skutkach.
5.
Przepisów ust. 1—4 nie stosuje się do szkół i placówek niepublicznych.
§ 8.
1.
Ustala się następujący wykaz stanowisk w kuratoriach oświaty oraz urzędach innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny i podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych, których zajmowanie wymaga kwalifikacji pedagogicznych:
1)
w ministerstwach:
a)
yrektorzy lub zastępcy dyrektorów departamentów (równorzędnych komórek organizacyjnych) oraz radcy ministrów i naczelnicy wydziałów (równorzędnych komórek organizacyjnych) wykonujący statutowe i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,
b)
wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy;
2)
w kuratoriach oświaty:
a)
kuratorzy oraz wicekuratorzy oświaty koordynujący pracę komórek organizacyjnych, których statutowym zadaniem jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
b)
kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w lit. a,
c)
wizytatorzy i starsi wizytatorzy;
3)
w specjalistycznych jednostkach nadzoru utworzonych na podstawie art. 32a ust. 1 lub 1a ustawy:
a)
dyrektor jednostki i inni pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze i wykonujący statutowe i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,
b)
wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy;
4)
w okręgowych zespołach nadzoru pedagogicznego przy sądach okręgowych, utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości:
a)
kierownik zespołu — starszy wizytator, wykonujący zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,
b)
wizytatorzy i starsi wizytatorzy;
5)
w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołami przy zakładach karnych: wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy.
2.
Na stanowiskach wymienionych w ust. 1, z wyjątkiem stanowiska kuratora oświaty, mogą być zatrudnieni:
1)
nauczyciele mianowani lub dyplomowani, posiadający wyższe wykształcenie magisterskie, mający ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki;
2)
nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej sześcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.
3.
Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska kuratora oświaty określa ustawa.
§ 9.
Kurator oświaty oraz inne organy sprawujące nadzór pedagogiczny mogą zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, o których mowa w art. 35 ust. 5a ustawy, osobom posiadającym wyższe wykształcenie magisterskie i dorobek naukowy w zakresie dziedziny związanej z przedmiotem badań lub ekspertyz.
§ 10.
W roku szkolnym 2006/2007:
1)
organy sprawujące nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami przedstawiają dyrektorom szkół i placówek plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 6 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia;
2)
dyrektorzy szkół i placówek przedstawiają radom pedagogicznym i radom rodziców plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 7 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania planu, o którym mowa w § 6 ust. 1,
§ 11.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 89, poz. 845 oraz z 2005 r. Nr 41, poz. 386).
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel