Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz. 586)

Dz.U.17..586
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
(Dz.U. z dnia 20 marca 2017 r.)

Na podstawie art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1-4, art. 20h ust. 6 oraz art. 20j ust. 2 pkt 1 i 3-5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.;
2)
sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego;
3)
skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.;
2)
szkole - należy przez to rozumieć publiczne trzyletnie liceum ogólnokształcące, czteroletnie technikum i branżową szkołę I stopnia;
3)
świadectwie ukończenia gimnazjum - należy przez to rozumieć również wydane przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy III gimnazjum.
§ 3.
W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy, wynik przedstawiony w procentach z:
1)
języka polskiego,
2)
historii i wiedzy o społeczeństwie,
3)
matematyki,
4)
przedmiotów przyrodniczych,
5)
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
-
mnoży się przez 0,2.
§ 4.
W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
1)
celującym - przyznaje się po 18 punktów;
2)
bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
3)
dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
4)
dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
5)
dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.
§ 5.
Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 3, art. 20h ust. 6 pkt 4 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy, przyznaje się 7 punktów.
§ 6.
1.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:
1)
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a)
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b)
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c)
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
2)
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a)
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b)
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
c)
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
3)
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a)
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b)
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c)
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
d)
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
e)
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
f)
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;
4)
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a)
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b)
dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
c)
dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
d)
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
e)
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
f)
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;
5)
uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a)
międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
b)
krajowym - przyznaje się 3 punkty,
c)
wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d)
powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
2.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
§ 7.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.
§ 8.
1.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1)
języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a)
celującym - przyznaje się po 20 punktów,
b)
bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
c)
dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
d)
dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e)
dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
2)
historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a)
celującym - przyznaje się po 20 punktów,
b)
bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
c)
dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
d)
dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e)
dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
-
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3)
biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a)
celującym - przyznaje się po 20 punktów,
b)
bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
c)
dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
d)
dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e)
dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
-
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
4)
języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a)
celującym - przyznaje się 20 punktów,
b)
bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,
c)
dobrym - przyznaje się 13 punktów,
d)
dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,
e)
dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.
2.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
3.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1)
celującym - przyznaje się 20 punktów;
2)
bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;
3)
dobrym - przyznaje się 13 punktów;
4)
dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;
5)
dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.
§ 9.
1.
W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły, z tym że w przypadku komisji rekrutacyjnej powoływanej przez organ prowadzący na podstawie art. 20zca ust. 2 ustawy - co najmniej 3 przedstawicieli organu prowadzącego.
2.
Jeżeli w szkole, do której jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli, skład komisji rekrutacyjnej uzupełnia się o przedstawicieli lub przedstawiciela organu prowadzącego.
3.
W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
1)
dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący, o której mowa w art. 20zca ust. 3 pkt 2 ustawy;
2)
osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.
4.
Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji, a w przypadku nowo tworzonej szkoły, o której mowa w art. 20zca ust. 1 ustawy - zmiany dokonuje dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, o którym mowa w art. 20zca ust. 3 pkt 1 ustawy, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący, o której mowa w art. 20zca ust. 3 pkt 2 ustawy.
§ 10.
1.
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
1)
zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy, prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy, oraz sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1c i art. 20j ust. 1 ustawy;
2)
sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy, prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy, oraz sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1c i art. 20j ust. 1 ustawy;
3)
sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;
4)
sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy;
5)
sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów oraz prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt 1;
6)
sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
7)
sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych orazlisty kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
2.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
3.
Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
4.
Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
5.
Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
6.
Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
7.
Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust. 6, załącza się listy kandydatów oraz informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
§ 11.
Kurator oświaty:
1)
przekazuje gminom i dyrektorom gimnazjów informację o trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia;
2)
organizuje punkty informacyjne o wolnych miejscach w szkołach, o których mowa w pkt 1.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel