Od kiedy będzie obowiązywał jeden program wychowawczo-profilaktyczny

Bożena Winczewska

Bożena Winczewska

Data publikacji: 15 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Przepisy ustawy Prawo oświatowe wprowadziły obowiązek ustalenia jednego programu wychowawczo-profilaktycznego. Kiedy należy go ustalić – jaki jest termin?
Odpowiedź: W roku szkolnym 2016/2017 obowiązują nadal dwa programy: szkolny program wychowawczy i program profilaktyki. Program wychowawczo-profilaktyczny powinien być opracowany w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 (art. 26 oraz art. 84 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy Prawo oświatowe).

Działalność edukacyjna szkoły od 1 września 2017

Od 1 września 2017 r. działalność edukacyjną szkoły powinny określać:

  • szkolny zestaw programów nauczania,
  • program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

Powinny być one ze sobą spójne i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej (rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej).

Na podstawie art. 26 ustawy – Prawo oświatowe od 1 września 2017 r. szkoły zobowiązane są do realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego. Oznacza to, że w miejsce programów opisujących w 2 częściach pracę wychowawczą i działania profilaktyczne szkoły musi powstać jeden dokument łączący te zadania w jedną, spójną całość.

Co powinien zawierać program

Szkoła ma realizować program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Treści i działania o charakterze wychowawczym powinny być formułowane z uwzględnieniem definicji wychowania określonej w ustawie – Prawo oświatowe, wg której jest ono wspieraniem dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacnianym i uzupełnianym przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Proces wychowawczy powinien być ukierunkowany na wartości i podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi. Treści i działania o charakterze profilaktycznym powinny wynikać z przeprowadzonej przez szkołę diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej.

Kto ustala i zatwierdza program

Opracowany program wychowawczo-profilaktyczny powinien być uchwalony przez radę rodziców, w porozumieniu z radą pedagogiczną. O sposobie tego porozumienia i formie potwierdzenia, że ono nastąpiło, decydują szkoły. Podobnie jak dotychczas, jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

W opracowaniu i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoła powinna stale i bezpośrednio współpracować z rodzicami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły.
Bożena Winczewska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel