Od kiedy będzie obowiązywał jeden program wychowawczo-profilaktyczny

Bożena Winczewska

Bożena Winczewska

W latach 1995-2007 dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego KO
Data publikacji: 15 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Przepisy ustawy Prawo oświatowe wprowadziły obowiązek ustalenia jednego programu wychowawczo-profilaktycznego. Kiedy należy go ustalić – jaki jest termin?
Odpowiedź: W roku szkolnym 2016/2017 obowiązują nadal dwa programy: szkolny program wychowawczy i program profilaktyki. Program wychowawczo-profilaktyczny powinien być opracowany w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 (art. 26 oraz art. 84 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy Prawo oświatowe).
Działalność edukacyjna szkoły od 1 września 2017

Od 1 września 2017 r. działalność edukacyjną szkoły powinny określać:

  • szkolny zestaw programów nauczania,
  • program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

Powinny być one ze sobą spójne i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej (rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej).

Na podstawie art. 26 ustawy – Prawo oświatowe od 1 września 2017 r. szkoły zobowiązane są do realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego. Oznacza to, że w miejsce programów opisujących w 2 częściach pracę wychowawczą i działania profilaktyczne szkoły musi powstać jeden dokument łączący te zadania w jedną, spójną całość.
Co powinien zawierać program

Szkoła ma realizować program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Treści i działania o charakterze wychowawczym powinny być formułowane z uwzględnieniem definicji wychowania określonej w ustawie – Prawo oświatowe, wg której jest ono wspieraniem dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacnianym i uzupełnianym przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Proces wychowawczy powinien być ukierunkowany na wartości i podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi. Treści i działania o charakterze profilaktycznym powinny wynikać z przeprowadzonej przez szkołę diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej.

Kto ustala i zatwierdza program

Opracowany program wychowawczo-profilaktyczny powinien być uchwalony przez radę rodziców, w porozumieniu z radą pedagogiczną. O sposobie tego porozumienia i formie potwierdzenia, że ono nastąpiło, decydują szkoły. Podobnie jak dotychczas, jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

W opracowaniu i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoła powinna stale i bezpośrednio współpracować z rodzicami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły.
Bożena Winczewska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel