Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Będzie więcej żłobków i klubów dziecięcych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 4 lutego 2013 r.
Poleć znajomemu

Ułatwienie założenie żłobka lub klubu dziecięcego, obniżenie kosztów prowadzenia tych form opieki nad dziećmi oraz ustalenie jasnych przepisów sanitarno - lokalowych dla tych placówek mają sprawić, że będzie powstawało więcej żłobków i klubów dziecięcych. Ponadto zostanie skrócony okres, w którym placówki te mogą działać bez wpisu do rejestru.

Dotacja celowa do 80% i nie tylko dla gmin

Projekt nowelizacji pozwala nie tylko gminom, lecz również osobowm fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, uzyskać dotację celową z budżetu państwa. Dotacja ta może wynieść do 80% kosztów zadania, a nie jak dotychczas 50%.

Dzięki temu łatwiej będzie utworzyć nowe miejsca opieki dla dzieci w wieku do lat 3, a także obniży się wysokość opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
Dzienny opiekun nie tylko na zlecenie gminy

Obecny stan prawny nie zachęcał do podjęcia pracy w charakterze dziennego opiekuna, bowiem osoby te mogły być zatrudniane wyłącznie przez gminę. Nowe przepisy mają poszerzyć katalog osób zatrudniających dziennych opiekunów o osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Nadal dzienny opiekun będzie zatrudniany podstawie umowy zlecenia.

Obniżenie kosztów funkcjonowania żłobka poprzez wspólną obsługę administracyjno - finansową

Nowe przepisy mają umożliwić zorganizowanie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także stwarzają możliwość zapewnienia takiej obsługi przez jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek określonych w ustawie o systemie oświaty. Możliwość zorganizowania wspólnej obsługi dotyczyć będzie zarówno gminy, jak i innych podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce.

Dokonywanie wspólnych zakupów, wspólnej obsługi finansowej, księgowej oraz kadrowej obniży koszty funkcjonowania żłobka lub klubu dziecięcego.
Informacja o dochodach rodziców, tylko gdy ubiegają się o ulgę w opłacie

W ustawie zawarto katalog danych osobowych wymaganych podczas ubiegania się rodzica o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym albo przez dziennego opiekuna:

 1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka,
 2. imiona i nazwiska oraz numery PESEL rodziców,
 3. adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,
 4. adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców - o ile je posiadają,
 5. miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców - o ile pracują lub pobierają naukę,
 6. dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka,
 7. dane o wysokości dochodów rodziców - w przypadku gdy wysokość opłat, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, jest uzależniona od wysokości dochodów.
Powyższe dane będą zbierane w formie oświadczenia lub zaświadczenia. Nie wszystkie dane będą musiały zostać obligatoryjnie podane przez rodziców, np. dane o wysokości dochodów będą wymagane w sytuacji, gdy rada gminy w podjętej przez siebie uchwale uzależni wysokość opłat ponoszonych przez rodziców od wysokości ich dochodów, a rodzic będzie starał się o uzyskanie ulgi w ponoszeniu opłat.
Inspekcja sanitarna nie będzie już blokować nowych miejsc opieki

Projekt ustawy przewiduje, że wymagania lokalowe i sanitarne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych będą uregulowane w jednym akcie prawnych, tj. rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw rodziny w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia. Obecnie poszczególne inspektoraty sanitarne stosują przepisy niejednolicie, często posługując się przepisami, które obowiązywały, gdy żłobki były traktowane jak zakłady opieki zdrowotnej, co w konsekwencji generuje wyższe koszty ponoszone przez podmioty zakładające nową placówkę, a także zniechęca do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Dotacja celowa obejmie także dzieci pod opieką dziennego opiekuna

Dotacja celowa z budżetu gminy będzie przysługiwała także na każde dziecko pozostające pod opieką dziennego opiekuna. Obecnie takie dofinansowanie mogły otrzymywać tylko podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce.

Skrócenie okresu przejściowego do 31 sierpnia 2013 r.

Podmioty, które przed dniem wejścia w życie tzw. ustawy żłobkowej, która obecnie ma być zmieniona, prowadziły działalność gospodarczą polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi, mogą ją prowadzić bez wpisu do rejestru prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta - do 4 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka postulował o skrócenie tego okresu (pisaliśmy o tym w artykule "RPD: Zbyt długi okres przejściowy w ustawie żłobkowej"). Projekt ustawy przewiduje skrócenie okresu, w którym żłobki mogą funkcjonować bez wpisu do rejestru do 31 sierpnia 2013 r.

Źródło informacji:

 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (wersja skierowana do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu).
Anna Trochimiuk
Słowa kluczowe:
klub dziecięcyżłobek

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel