Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - nowe rozporządzenie podpisane

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 2 maja 2013 r.
Poleć znajomemu

Odejście od tworzenia zespołu dla każdego ucznia, rezygnacja z kart indywidualnych potrzeb ucznia oraz planów działań wspierających - to główne zmiany w zasadach udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznych w szkołach. Mają one ograniczyć ilość tworzonej dokumentacji na rzecz zwiększenia czasu, który nauczyciele specjaliści będą poświęcać na pracę bezpośrednio z uczniami.

Odejście od tworzenia zespołu dla każdego ucznia, rezygnacja z kart indywidualnych potrzeb ucznia oraz planów działań wspierających - to główne zmiany w zasadach udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznych w szkołach. Mają one ograniczyć ilość tworzonej dokumentacji na rzecz zwiększenia czasu, który nauczyciele specjaliści będą poświęcać na pracę bezpośrednio z uczniami.

Zespół nauczycieli, wychowawców i specjalistów obowiązkowo wyłącznie przy orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

W nowym rozporządzeniu o pomocy psychologiczno - pedagogicznej rezygnowano z obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia wymagającego pomocy, do którego zadań należało planowanie i koordynowanie udzielanej uczniowi pomocy. Zadania te będzie wykonywał wychowawca klasy w szkole lub placówce, który będzie współpracował z rodzicami oraz, w zależności od potrzeb, z nauczycielami, specjalistami i poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Obligatoryjny wymóg współpracy zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów pracujących z uczniem przewiduje się w sytuacji gdy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

IPET dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Zniesiony zostaje obowiązek opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU) oraz planów działań wspierających (PDW) na rzecz indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentowanej w dzienniku pracy nauczyciela. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wnioski do dalszej pracy uwzględniane będą dodatkowo w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym (IPET).

Dyrektor może zainicjować udzielenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Poszerzono katalog osób inicjujących udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej o osobę dyrektora, kuratora sądowego, pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną, pracownika socjalnego i asystenta rodziny.

Zajęcia specjalistyczne trwają 60 minut

Doprecyzowany został przepis dotyczący zajęć specjalistycznych, które mogą trwać krócej niż 60 minut, przy czym należy zachować ustalony dla ucznia łączny tygodniowy czas tych zajęć.

Obowiązek informacyjny wobec rodziców bez zmian

W nowych regulacjach podtrzymano przepis pisemnego informowania rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

Szybsza i bardziej skuteczna pomoc dla każdego ucznia

Dzięki wprowadzonym zamianom zostanie ograniczona dokumentacja, obowiązująca dotychczas nauczycieli, co pozwoli im wydłużyć czas bezpośredniej pracy z uczniami, bez uszczerbku dla jakości udzielanej pomocy. Wprowadzenie zasady udzielania pomocy przez nauczycieli podczas bieżącej pracy oraz rezygnacja z obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia na rzecz koordynacji jej udzielania przez wychowawcę klasy uprości proces i przyspieszy udzielanie tej pomocy.

Nowe rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach zostało podpisane 30 kwietnia 2013 r.. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel