Projektowane zmiany w przepisach o nadzorze pedagogicznym

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 18 lipca 2012 r.
Poleć znajomemu

Po zebraniu doświadczeń z dwuletniego stosowania przepisów o nadzorze pedagogicznym, przyszedł czas na ich nowelizację. MEN skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym. Projekt ten przede wszystkim modyfikuje opisy wymagań dotyczących działalności szkoły, służących przeprowadzaniu ewaluacji oraz doprecyzowuje terminy i procedury działań podejmowanych przez wizytatorów w ramach ewaluacji zewnętrznej i kontroli.

Rezygnacja z grupowania wymagań w obszary

Nowe przepisy rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym odchodzą od ewaluacji problemowych prowadzonych tylko z jednego obszaru. W projektowanym rozporządzeniu zrezygnowaniu z grupowania wymagań w zakresie ewaluacji na obszary, co pozwoli na prowadzenie ewaluacji problemowych w odniesieniu do wymagań pogrupowanych w sposób umożliwiający badanie określonych zagadnień. Dzięki temu będzie można poznać bardziej precyzyjny obraz szkoły w zakresie, który jest przedmiotem ewaluacji.

Rezygnacja z grupowania wymagań obszarami powoduje konieczność wprowadzenia szczegółowych przepisów wskazujących - w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i rodzaju placówek - wymagań, w przypadku których ustalenie poziomu E skutkuje:
  • poleceniem dyrektorowi szkoły publicznej opracowania programu i harmonogramu poprawny efektywności kształcenia lub wychowania,
  • wydaniem szkole niepublicznej polecenia, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 3 UoSO.
Ustalenie poziomu E dla pozostałych wymagań, niewymienionych w §10 ust. 1 projektowanej treści rozporządzenia, będzie skutkowało koniecznością wdrożenia działań mających na celu poprawę stanu spełniania danego wymagania.
Brak rady pedagogicznej - wyniki i wnioski przedstawiane na zebraniu pracowników szkoły

Dotychczasowe przepisy o nadzorze pedagogicznym nie wskazywały komu należy przedstawić wyniki i wnioski z ewaluacji w szkołach, w których nie działa rada pedagogiczna. Wg projektowanych przepisów, w przypadku szkoły, w której nie tworzy się rady pedagogicznej zakres i harmonogram ewaluacji zewnętrznej oraz wyniki i wnioski z ewaluacji przedstawiane będą na zebraniu dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, którzy realizują zadania statutowe szkoły lub placówki. Analogiczne rozwiązanie będzie wprowadzone w przypadku ewaluacji wewnętrznej.

Termin następnej ewaluacji w raporcie

Zespół lub osoba przeprowadzające ewaluację zewnętrzną będą musiały sporządzić raport z przeprowadzonej ewaluacji po rozpatrzeniu stanowiska wobec wyników i wniosków z ewaluacji, przedstawionego przez radę pedagogiczną, a w przypadku szkoły, w której nie tworzy się tego organu - przez dyrektor szkoły. W przypadku szkoły, w której ustalono poziom E spełniania wymagań określonych w §10 ust. 1 i ust. 2 projektowanej treści rozporządzenia, kolejna ewaluacja zostanie przeprowadzona w terminie określonym w raporcie z ewaluacji.

Czas trwania czynności - do 3 tygodni

Rozporządzenie o nadzorze zmieni się także w tym zakresie, że czynności związane z ewaluacją zewnętrzną przeprowadzane w szkole lub placówce nie powinny trwać dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych dwóch tygodni, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach - w ciągu trzech tygodni. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że okres dwutygodniowy bywa niekiedy zbyt krótki do przeprowadzenia wszystkich czynności.

W ciągu 7 dni roboczych przekazania raportu z ewaluacji także radzie rodziców

Wg projektu rozporządzenia, dniem zakończenia ewaluacji jest dzień przekazania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny dyrektorowi szkoły, organowi prowadzącemu szkołę oraz radzie rodziców raportu z ewaluacji. Raport z ewaluacji całościowej należy sporządzić w terminie nieprzekraczającym 25 dni roboczych, a z ewaluacji problemowej w terminie nieprzekraczającym 20 dni roboczych - liczonych od dnia rozpoczęcia w szkole czynności ewaluacji zewnętrznej. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny przekazuje raport w ciągu 7 dni roboczych dyrektorowi szkoły, organowi prowadzącemu oraz radzie rodziców. Protokół kontroli będzie musiał zostać sporządzony w terminie:

  • 3 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontroli planowej;
  • 7 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontroli doraźnej.
W protokole kontroli będzie zawarty termin realizacji zaleceń pokontrolnych.
Termin przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej może zostać przesunięty nawet o 14 dni

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia dyrektora szkoły oraz organ prowadzący szkołę o zamiarze przeprowadzenia planowej ewaluacji zewnętrznej  i jej zakresie w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem ewaluacji. W obecnym stanie prawnym, sytuacja niepozwalająca na rozpoczęcie ewaluacji w terminie określonym w zawiadomieniu, np. z powodu choroby pracownika wyznaczonego do jej przeprowadzania, zmuszała organ nadzoru pedagogicznego do odwołania zaplanowanej ewaluacji i wyznaczenia nowego terminu. W nowym brzmieniu przepisów o nadzorze pedagogicznym, w takiej sytuacji organ nadzoru będzie mógł rozpocząć ewaluację zewnętrzną w ciągu 14 dni od planowanego terminu przeprowadzenia ewaluacji, po uprzednim zawiadomieniu dyrektora oraz organu prowadzącego szkołę o zmianie terminu rozpoczęcia ewaluacji zewnętrznej.

Obowiązek zapewnienie jawnych procedur i kryteriów w ewaluacji zewnętrznej

Proponowane jest dodanie przepisu, który określa działania podejmowane przez zespół lub osobę wyznaczonych do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej w szkole, wskazując w nim czynności, których wykonanie jest niezbędne do zapewnienia właściwego przebiegu ewaluacji. Czynności te to:

  1. uzgodnienie z dyrektorem szkoły przebiegu ewaluacji i podejmowanych w jej ramach czynności;
  2. uzyskanie od dyrektora informacji o pracy szkoły;
  3. zapewnienie uczestnikom ewaluacji jawności procedur, kryteriów ewaluacji, stosowanych narzędzi oraz wyników i wniosków z ewaluacji;
  4. dokumentowanie czynności ewaluacji.
Ewaluacja wewnętrzna - to, co jest ważne w danej szkole

Dotychczasowe doświadczenia wyraźnie wskazują, że ewaluacja wewnętrzna prowadzona w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole za istotne w jej działalności w znacznym stopniu służy rozwojowi szkoły, dlatego projektowana treść rozporządzenia o nadzorze wskazuje przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej w obszarach uznanych za istotne w działalności danej szkoły.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym - projekt z 29 czerwca 2012 r. (wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel