Projektowane zmiany w przepisach o nadzorze pedagogicznym

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 18 lipca 2012 r.
Poleć znajomemu

Po zebraniu doświadczeń z dwuletniego stosowania przepisów o nadzorze pedagogicznym, przyszedł czas na ich nowelizację. MEN skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym. Projekt ten przede wszystkim modyfikuje opisy wymagań dotyczących działalności szkoły, służących przeprowadzaniu ewaluacji oraz doprecyzowuje terminy i procedury działań podejmowanych przez wizytatorów w ramach ewaluacji zewnętrznej i kontroli.

Po zebraniu doświadczeń z dwuletniego stosowania przepisów o nadzorze pedagogicznym, przyszedł czas na ich nowelizację. MEN skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym. Projekt ten przede wszystkim modyfikuje opisy wymagań dotyczących działalności szkoły, służących przeprowadzaniu ewaluacji oraz doprecyzowuje terminy i procedury działań podejmowanych przez wizytatorów w ramach ewaluacji zewnętrznej i kontroli.

Rezygnacja z grupowania wymagań w obszary

Nowe przepisy rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym odchodzą od ewaluacji problemowych prowadzonych tylko z jednego obszaru. W projektowanym rozporządzeniu zrezygnowaniu z grupowania wymagań w zakresie ewaluacji na obszary, co pozwoli na prowadzenie ewaluacji problemowych w odniesieniu do wymagań pogrupowanych w sposób umożliwiający badanie określonych zagadnień. Dzięki temu będzie można poznać bardziej precyzyjny obraz szkoły w zakresie, który jest przedmiotem ewaluacji.

Rezygnacja z grupowania wymagań obszarami powoduje konieczność wprowadzenia szczegółowych przepisów wskazujących - w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i rodzaju placówek - wymagań, w przypadku których ustalenie poziomu E skutkuje:
  • poleceniem dyrektorowi szkoły publicznej opracowania programu i harmonogramu poprawny efektywności kształcenia lub wychowania,
  • wydaniem szkole niepublicznej polecenia, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 3 UoSO.
Ustalenie poziomu E dla pozostałych wymagań, niewymienionych w §10 ust. 1 projektowanej treści rozporządzenia, będzie skutkowało koniecznością wdrożenia działań mających na celu poprawę stanu spełniania danego wymagania.
Brak rady pedagogicznej - wyniki i wnioski przedstawiane na zebraniu pracowników szkoły

Dotychczasowe przepisy o nadzorze pedagogicznym nie wskazywały komu należy przedstawić wyniki i wnioski z ewaluacji w szkołach, w których nie działa rada pedagogiczna. Wg projektowanych przepisów, w przypadku szkoły, w której nie tworzy się rady pedagogicznej zakres i harmonogram ewaluacji zewnętrznej oraz wyniki i wnioski z ewaluacji przedstawiane będą na zebraniu dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, którzy realizują zadania statutowe szkoły lub placówki. Analogiczne rozwiązanie będzie wprowadzone w przypadku ewaluacji wewnętrznej.

Termin następnej ewaluacji w raporcie

Zespół lub osoba przeprowadzające ewaluację zewnętrzną będą musiały sporządzić raport z przeprowadzonej ewaluacji po rozpatrzeniu stanowiska wobec wyników i wniosków z ewaluacji, przedstawionego przez radę pedagogiczną, a w przypadku szkoły, w której nie tworzy się tego organu - przez dyrektor szkoły. W przypadku szkoły, w której ustalono poziom E spełniania wymagań określonych w §10 ust. 1 i ust. 2 projektowanej treści rozporządzenia, kolejna ewaluacja zostanie przeprowadzona w terminie określonym w raporcie z ewaluacji.

Czas trwania czynności - do 3 tygodni

Rozporządzenie o nadzorze zmieni się także w tym zakresie, że czynności związane z ewaluacją zewnętrzną przeprowadzane w szkole lub placówce nie powinny trwać dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych dwóch tygodni, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach - w ciągu trzech tygodni. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że okres dwutygodniowy bywa niekiedy zbyt krótki do przeprowadzenia wszystkich czynności.

W ciągu 7 dni roboczych przekazania raportu z ewaluacji także radzie rodziców

Wg projektu rozporządzenia, dniem zakończenia ewaluacji jest dzień przekazania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny dyrektorowi szkoły, organowi prowadzącemu szkołę oraz radzie rodziców raportu z ewaluacji. Raport z ewaluacji całościowej należy sporządzić w terminie nieprzekraczającym 25 dni roboczych, a z ewaluacji problemowej w terminie nieprzekraczającym 20 dni roboczych - liczonych od dnia rozpoczęcia w szkole czynności ewaluacji zewnętrznej. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny przekazuje raport w ciągu 7 dni roboczych dyrektorowi szkoły, organowi prowadzącemu oraz radzie rodziców. Protokół kontroli będzie musiał zostać sporządzony w terminie:

  • 3 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontroli planowej;
  • 7 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontroli doraźnej.
W protokole kontroli będzie zawarty termin realizacji zaleceń pokontrolnych.
Termin przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej może zostać przesunięty nawet o 14 dni

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia dyrektora szkoły oraz organ prowadzący szkołę o zamiarze przeprowadzenia planowej ewaluacji zewnętrznej  i jej zakresie w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem ewaluacji. W obecnym stanie prawnym, sytuacja niepozwalająca na rozpoczęcie ewaluacji w terminie określonym w zawiadomieniu, np. z powodu choroby pracownika wyznaczonego do jej przeprowadzania, zmuszała organ nadzoru pedagogicznego do odwołania zaplanowanej ewaluacji i wyznaczenia nowego terminu. W nowym brzmieniu przepisów o nadzorze pedagogicznym, w takiej sytuacji organ nadzoru będzie mógł rozpocząć ewaluację zewnętrzną w ciągu 14 dni od planowanego terminu przeprowadzenia ewaluacji, po uprzednim zawiadomieniu dyrektora oraz organu prowadzącego szkołę o zmianie terminu rozpoczęcia ewaluacji zewnętrznej.

Obowiązek zapewnienie jawnych procedur i kryteriów w ewaluacji zewnętrznej

Proponowane jest dodanie przepisu, który określa działania podejmowane przez zespół lub osobę wyznaczonych do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej w szkole, wskazując w nim czynności, których wykonanie jest niezbędne do zapewnienia właściwego przebiegu ewaluacji. Czynności te to:

  1. uzgodnienie z dyrektorem szkoły przebiegu ewaluacji i podejmowanych w jej ramach czynności;
  2. uzyskanie od dyrektora informacji o pracy szkoły;
  3. zapewnienie uczestnikom ewaluacji jawności procedur, kryteriów ewaluacji, stosowanych narzędzi oraz wyników i wniosków z ewaluacji;
  4. dokumentowanie czynności ewaluacji.
Ewaluacja wewnętrzna - to, co jest ważne w danej szkole

Dotychczasowe doświadczenia wyraźnie wskazują, że ewaluacja wewnętrzna prowadzona w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole za istotne w jej działalności w znacznym stopniu służy rozwojowi szkoły, dlatego projektowana treść rozporządzenia o nadzorze wskazuje przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej w obszarach uznanych za istotne w działalności danej szkoły.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym - projekt z 29 czerwca 2012 r. (wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel