Rodzic nie zobaczy cenzurki pełnoletniego dziecka

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 30 stycznia 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Resort edukacji chce rozwiązać problem zapewnienia prywatności uczniom pełnoletnim, poprzez uniemożliwienie rodzicom wglądu w jego oceny. Obecnie trwają prace nad zmianą przepisów rozporządzenia o ocenianiu tak, by pełnoletni uczeń mógł zastrzec, że nie chce by jego rodzice byli informowani o jego postępach i trudnościach w nauce.

Resort edukacji chce rozwiązać problem zapewnienia prywatności uczniom pełnoletnim, poprzez uniemożliwienie rodzicom wglądu w jego oceny. Obecnie trwają prace nad zmianą przepisów rozporządzenia o ocenianiu tak, by pełnoletni uczeń mógł zastrzec, że nie chce by jego rodzice byli informowani o jego postępach i trudnościach w nauce.

Rodzic ma prawo uzyskiwać informacje o ocenach dziecka

W obecnym stanie prawnym, ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu m.in. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. Oceny są jawne dla rodziców i na swój wniosek, mogą otrzymać do wglądu dokumentację dotycząca oceniania ucznia (§3 ust. 2 pkt 4 i § 5 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r., dalej jako: o ocenianiu).

Powyższa regulacja nie jest ograniczona co do wieku ucznia i ma zastosowanie także w stosunku do słuchaczy szkół dla dorosłych (art. 23 ww. rozporządzenia o ocenianiu).
GIODO: zagrożone prawo do prywatności uczniów pełnoletnich

Na problem w dostępie do informacji na temat ocen pełnoletnich uczniów zwrócił uwagę Generalny Inspektor Danych Osobowych i wystąpił do resortu edukacji z wnioskiem o zmianę przepisów, które pozwalają uzyskać rodzicom informacje na temat postępów i trudności w nauce uczniów pełnoletnich (wystąpienie z 10 lutego 2012 r., DOLiS-035-453/12).

Zdaniem GIODO taka regulacja pozostaje w sprzeczności z konstytucyjnym prawem do prywatności pełnoletnich uczniów, bowiem nie daje im możliwości zastrzeżenia, że nie chcą, by ich oceny były ujawniane rodzicom.
MEN: zmienimy przepisy o ocenianiu

Po przeanalizowaniu istniejących rozwiązań prawnych regulujących to zagadnienie Ministerstwo Edukacji Narodowej podzieliło stanowisko głównego inspektora ochrony danych osobowych o konieczności podjęcia prac legislacyjnych mających na celu uregulowanie zasad udostępniania przez szkołę rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów pełnoletnich informacji o ich ocenach. Obecnie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia o ocenianiu, w kontekście zmian dotyczących sprawdzianu szóstoklasisty oraz egzaminu maturalnego. Nowe przepisy mają też wprowadzić rozwiązania dotyczące możliwości nieudostępniania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji na temat ocen uzyskiwanych przez ich pełnoletnie dzieci.

Źródło informacji

  • wystąpienie GIODO z 10 lutego 2012 r., DOLiS-035-453/12).
  • interpelacja posła Macieja Orzechowskiego nr 11611 wraz z odpowiedzią Joanny Berdzik - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z 11 grudnia 2012 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel