Więcej czasu na pracę z uczniami, czyli o planowanych zmianach w pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 12 grudnia 2012 r.
Poleć znajomemu

Ograniczenie dokumentacji obowiązującej nauczycieli na rzecz bezpośredniej pracy z uczniami, udzielanie pomocy podczas bieżącej pracy z dziećmi, rezygnacja z obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia, co uprości proces i przyspieszy udzielanie tej pomocy - takie zmiany planowane są w nowym rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 12 grudnia projekt został przekazany do konsultacji.

Ograniczenie dokumentacji obowiązującej nauczycieli na rzecz bezpośredniej pracy z uczniami, udzielanie pomocy podczas bieżącej pracy z dziećmi, rezygnacja z obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia, co uprości proces i przyspieszy udzielanie tej pomocy - takie zmiany planowane są w nowym rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 12 grudnia projekt został przekazany do konsultacji.

Nowe procedury i sposób dokumentowania działań = sprawniejsze zaspokajanie indywidualnych potrzeb

Proponowane zmiany w sposobie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dążą do zapewnienia uczniom lepszej opieki. Projekt ma zastąpić dotychczasowe rozwiązania z 2010 r. - zapewniając spójność z wprowadzanym systemem wspomagania szkół i organizacji pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Nowe rozporządzenie uelastyczni procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w przedszkolu, szkole lub placówce oraz  sposób dokumentowania tych działań. Umożliwi to sprawniejsze wypełnianie głównych celów tej pomocy, czyli rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów oraz wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
Dokumentacja ograniczona do minimum = więcej czasu dla dzieci

Projekt zakłada doskonalenie zakresu, form i zwiększenie czasu przeznaczonego na udzielanie uczniom pomocy, co będzie możliwe dzięki odciążeniu nauczycieli od części dotychczasowych obowiązków, w tym ograniczeniu do niezbędnego minimum dokumentacji. Dzięki temu wydłuży się ich czas, który przeznaczą na bezpośrednią pracę z uczniem. Stwarza to także możliwość szybszego reagowania na określone potrzeby dzieci.

Rezygnacja z obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia - zadania wykonuje wychowawca

Ponadto proponuje się rezygnację z obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia wymagającego pomocy (dotychczas składającego się z nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia), do którego zadań należało planowanie i koordynowanie udzielanej uczniowi pomocy.

Zadania te będzie wykonywał wychowawca klasy w szkole lub placówce, który w zależności od potrzeb ucznia będzie współpracował z nauczycielami, specjalistami, poradnią i rodzicami. Obligatoryjność współpracy z nauczycielami i specjalistami przewiduje się w sytuacji kiedy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Bez obowiązku opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia

W projekcie zaproponowano również zniesienie obowiązku opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU) oraz planów działań wspierających (PDW) na rzecz indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentowanej w dzienniku pracy nauczyciela. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wnioski do dalszej pracy uwzględniane będą dodatkowo w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym (IPET).

Terapeuci pedagogiczni wśród specjalistów udzielających pomocy

Wśród specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej znajdą się terapeuci pedagogiczni, którzy prowadzą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi. Są również przygotowani do rozpoznawania ryzyka wystąpienia u dzieci specyficznych trudności w uczeniu się i mogą wspierać nauczycieli w realizacji tego zadania.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa MEN.
Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel