Więcej czasu na pracę z uczniami, czyli o planowanych zmianach w pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 12 grudnia 2012 r.
Poleć znajomemu

Ograniczenie dokumentacji obowiązującej nauczycieli na rzecz bezpośredniej pracy z uczniami, udzielanie pomocy podczas bieżącej pracy z dziećmi, rezygnacja z obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia, co uprości proces i przyspieszy udzielanie tej pomocy - takie zmiany planowane są w nowym rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 12 grudnia projekt został przekazany do konsultacji.

Nowe procedury i sposób dokumentowania działań = sprawniejsze zaspokajanie indywidualnych potrzeb

Proponowane zmiany w sposobie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dążą do zapewnienia uczniom lepszej opieki. Projekt ma zastąpić dotychczasowe rozwiązania z 2010 r. - zapewniając spójność z wprowadzanym systemem wspomagania szkół i organizacji pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Nowe rozporządzenie uelastyczni procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w przedszkolu, szkole lub placówce oraz  sposób dokumentowania tych działań. Umożliwi to sprawniejsze wypełnianie głównych celów tej pomocy, czyli rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów oraz wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
Dokumentacja ograniczona do minimum = więcej czasu dla dzieci

Projekt zakłada doskonalenie zakresu, form i zwiększenie czasu przeznaczonego na udzielanie uczniom pomocy, co będzie możliwe dzięki odciążeniu nauczycieli od części dotychczasowych obowiązków, w tym ograniczeniu do niezbędnego minimum dokumentacji. Dzięki temu wydłuży się ich czas, który przeznaczą na bezpośrednią pracę z uczniem. Stwarza to także możliwość szybszego reagowania na określone potrzeby dzieci.

Rezygnacja z obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia - zadania wykonuje wychowawca

Ponadto proponuje się rezygnację z obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia wymagającego pomocy (dotychczas składającego się z nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia), do którego zadań należało planowanie i koordynowanie udzielanej uczniowi pomocy.

Zadania te będzie wykonywał wychowawca klasy w szkole lub placówce, który w zależności od potrzeb ucznia będzie współpracował z nauczycielami, specjalistami, poradnią i rodzicami. Obligatoryjność współpracy z nauczycielami i specjalistami przewiduje się w sytuacji kiedy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Bez obowiązku opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia

W projekcie zaproponowano również zniesienie obowiązku opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU) oraz planów działań wspierających (PDW) na rzecz indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentowanej w dzienniku pracy nauczyciela. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wnioski do dalszej pracy uwzględniane będą dodatkowo w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym (IPET).

Terapeuci pedagogiczni wśród specjalistów udzielających pomocy

Wśród specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej znajdą się terapeuci pedagogiczni, którzy prowadzą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi. Są również przygotowani do rozpoznawania ryzyka wystąpienia u dzieci specyficznych trudności w uczeniu się i mogą wspierać nauczycieli w realizacji tego zadania.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa MEN.
Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel