Wymagania wobec szkół - projekt rozporządzenia

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 15 kwietnia 2015 r.
Poleć znajomemu
Wymagania wobec szkół - projekt rozporządzenia

Od rok szkolnego 2015/2016 szkoły zmierzą się z nowymi narzędziami nadzoru pedagogicznego, które umożliwią badanie jakości ich pracy. Wymagania wobec szkół zostały określone w projekcie rozporządzenia, które ma wejść w życie 1 września 2015 r. Wymagania te to jednak nie tylko obszary pracy szkoły, które będą badane w trakcie nadzoru pedagogicznego, lecz obok podstawy programowej są drugim ważnym dokumentem programowym szkoły, wyznaczającym kierunki jej rozwoju.

Od rok szkolnego 2015/2016 szkoły zmierzą się z nowymi narzędziami nadzoru pedagogicznego, które umożliwią badanie jakości ich pracy. Wymagania wobec szkół zostały określone w projekcie rozporządzenia, które ma wejść w życie 1 września 2015 r. Wymagania te to jednak nie tylko obszary pracy szkoły, które będą badane w trakcie nadzoru pedagogicznego, lecz obok podstawy programowej są drugim ważnym dokumentem programowym szkoły, wyznaczającym kierunki jej rozwoju.

Badanie jakości pracy szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego

Nadzór pedagogiczny powinien dawać rzetelną informację nie tylko o zgodności działań szkół i placówek z przepisami prawa, lecz także o jakości ich pracy. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła obowiązek sprecyzowania w drodze rozporządzenia wymagań wobec szkół i placówek, a dotyczących jakości ich pracy.  Wymagania te dotyczą:

  1. efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;
  2. organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
  3. tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów;
  4. współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
  5. zarządzania szkołą
    (art. 21 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu od 1 września 2015 r.).

 

W tych obszarach zostały opracowane wymagania wobec szkół i placówek oświatowych na dwóch poziomach.
Niespełnianie wymagań na poziomie podstawowym oznacza ponowną kontrolę kuratorium w ciągu 3 lat

W ustawie została przewidziana dwustopniowa skala spełniania wymagań - tj. na poziomie podstawowym i wysokim.

Spełnianie wymagań na poziomie podstawowym - tj. świadczącym o prawidłowym przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki, umożliwieniu każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości, podejmowaniu przez szkołę lub placówkę działań podnoszących jakość jej pracy, angażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli w działania szkoły lub placówki, a także współpracy ze środowiskiem lokalny.

Szkoła, która nie spełni wymagań na podstawowym poziomie w ciągu 3 lat zostanie ponownie skontrolowana przez kuratorium (art. 34 ust. 2b ustawy o systemie oświaty w brzmieniu od 1 stycznia 2015 r.).

Spełnianie wymagań na poziomie wysokim - tj. świadczącym o wysokiej skuteczności działań, wyrażanej w szczególności efektami kształcenia i wychowania, pozytywnymi opiniami uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącymi adekwatności procedur kształcenia i wychowania do potrzeb i możliwości uczniów oraz doskonaleniem jakości pracy szkoły lub placówki prowadzącym do ich rozwoju i uspołecznienia poprzez angażowanie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

Rozporządzenie określa cele, a szkoła środki jak je osiągnąć

Jak wynika z uzasadnienia projektu rozporządzenia, określone w projekcie rozporządzenia wymagania stanowią o pożądanym sposobie realizacji zadań przez szkoły wskazując ich - uznane za kluczowe - cele i zadania. Wymagania nie obejmują wszystkich możliwych zagadnień związanych z obowiązkami szkoły wobec uczniów i rodziców, ale wskazują zadania strategiczne i priorytetowe, wybrane w taki sposób, aby pomagały planować i organizować pracę szkoły. Wymagania zostały sformułowane w sposób ogólny, pozwalający na wytyczenie kierunków działania i jednocześnie umożliwiający zespołom szkolnym prowadzenie działalności zgodnie z lokalnymi potrzebami i właściwościami.

To szkoły powinny dobierać metody i sposoby działania tak, aby umożliwiały one osiągnięcie stanu opisywanego przez wymagania ale również odzwierciedlały specyfikę szkoły lub placówki. Sposób realizacji wymagań ma zależeć od ich autonomicznych decyzji.
Podniesienie rangi wymagań i podkreślenie, że trzeba je spełniać niezależnie od kontroli kuratorium

Warto zauważyć, że dotychczas wymagania wobec szkół były określone w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Nadając im teraz rangę osobnego rozporządzenia podkreślono, że wymagania zostały ustanowione dla szkół i placówek, a nadzór pedagogiczny wyłącznie okresowo bada ich spełnianie. Wymagania wobec szkół są - obok podstawy programowej - drugim ważnym dokumentem programowym szkoły, wyznaczającym kierunku jej rozwoju.

Nowe wymagania są kontynuacją dotychczasowych regulacji

Zaproponowane w projekcie rozporządzenia brzmienie wymagań i ich charakterystyk stanowi kontynuację funkcjonujących obecnie rozwiązań w tym zakresie. Nie zmieni się zatem istota dotychczas obowiązujących wymagań, zarówno co do liczby, jak i ich brzmienia. Jedynie niektóre z nich zostały nieco rozszerzone i doprecyzowane.

Pobierz projekt rozporządzenia i poznaj nowe wymagania wobec swojego typu szkoły>>
Od roku szkolnego 2015/2016 zmienią także inne aspekty nadzoru pedagogicznego, w tym ma wejść w życie zupełnie nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym, które określi m.in. sposób ustalania spełniania powyższy wymagań
Szczegóły w artykułach  

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (projekt z 2 kwietnia 2015 r., wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).
Opracowanie:

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel