Wymagania wobec szkół - projekt rozporządzenia

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 15 kwietnia 2015 r.
Poleć znajomemu
Wymagania wobec szkół - projekt rozporządzenia

Od rok szkolnego 2015/2016 szkoły zmierzą się z nowymi narzędziami nadzoru pedagogicznego, które umożliwią badanie jakości ich pracy. Wymagania wobec szkół zostały określone w projekcie rozporządzenia, które ma wejść w życie 1 września 2015 r. Wymagania te to jednak nie tylko obszary pracy szkoły, które będą badane w trakcie nadzoru pedagogicznego, lecz obok podstawy programowej są drugim ważnym dokumentem programowym szkoły, wyznaczającym kierunki jej rozwoju.

Badanie jakości pracy szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego

Nadzór pedagogiczny powinien dawać rzetelną informację nie tylko o zgodności działań szkół i placówek z przepisami prawa, lecz także o jakości ich pracy. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła obowiązek sprecyzowania w drodze rozporządzenia wymagań wobec szkół i placówek, a dotyczących jakości ich pracy.  Wymagania te dotyczą:

  1. efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;
  2. organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
  3. tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów;
  4. współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
  5. zarządzania szkołą
    (art. 21 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu od 1 września 2015 r.).

 

W tych obszarach zostały opracowane wymagania wobec szkół i placówek oświatowych na dwóch poziomach.
Niespełnianie wymagań na poziomie podstawowym oznacza ponowną kontrolę kuratorium w ciągu 3 lat

W ustawie została przewidziana dwustopniowa skala spełniania wymagań - tj. na poziomie podstawowym i wysokim.

Spełnianie wymagań na poziomie podstawowym - tj. świadczącym o prawidłowym przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki, umożliwieniu każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości, podejmowaniu przez szkołę lub placówkę działań podnoszących jakość jej pracy, angażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli w działania szkoły lub placówki, a także współpracy ze środowiskiem lokalny.

Szkoła, która nie spełni wymagań na podstawowym poziomie w ciągu 3 lat zostanie ponownie skontrolowana przez kuratorium (art. 34 ust. 2b ustawy o systemie oświaty w brzmieniu od 1 stycznia 2015 r.).

Spełnianie wymagań na poziomie wysokim - tj. świadczącym o wysokiej skuteczności działań, wyrażanej w szczególności efektami kształcenia i wychowania, pozytywnymi opiniami uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącymi adekwatności procedur kształcenia i wychowania do potrzeb i możliwości uczniów oraz doskonaleniem jakości pracy szkoły lub placówki prowadzącym do ich rozwoju i uspołecznienia poprzez angażowanie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

Rozporządzenie określa cele, a szkoła środki jak je osiągnąć

Jak wynika z uzasadnienia projektu rozporządzenia, określone w projekcie rozporządzenia wymagania stanowią o pożądanym sposobie realizacji zadań przez szkoły wskazując ich - uznane za kluczowe - cele i zadania. Wymagania nie obejmują wszystkich możliwych zagadnień związanych z obowiązkami szkoły wobec uczniów i rodziców, ale wskazują zadania strategiczne i priorytetowe, wybrane w taki sposób, aby pomagały planować i organizować pracę szkoły. Wymagania zostały sformułowane w sposób ogólny, pozwalający na wytyczenie kierunków działania i jednocześnie umożliwiający zespołom szkolnym prowadzenie działalności zgodnie z lokalnymi potrzebami i właściwościami.

To szkoły powinny dobierać metody i sposoby działania tak, aby umożliwiały one osiągnięcie stanu opisywanego przez wymagania ale również odzwierciedlały specyfikę szkoły lub placówki. Sposób realizacji wymagań ma zależeć od ich autonomicznych decyzji.
Podniesienie rangi wymagań i podkreślenie, że trzeba je spełniać niezależnie od kontroli kuratorium

Warto zauważyć, że dotychczas wymagania wobec szkół były określone w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Nadając im teraz rangę osobnego rozporządzenia podkreślono, że wymagania zostały ustanowione dla szkół i placówek, a nadzór pedagogiczny wyłącznie okresowo bada ich spełnianie. Wymagania wobec szkół są - obok podstawy programowej - drugim ważnym dokumentem programowym szkoły, wyznaczającym kierunku jej rozwoju.

Nowe wymagania są kontynuacją dotychczasowych regulacji

Zaproponowane w projekcie rozporządzenia brzmienie wymagań i ich charakterystyk stanowi kontynuację funkcjonujących obecnie rozwiązań w tym zakresie. Nie zmieni się zatem istota dotychczas obowiązujących wymagań, zarówno co do liczby, jak i ich brzmienia. Jedynie niektóre z nich zostały nieco rozszerzone i doprecyzowane.

Pobierz projekt rozporządzenia i poznaj nowe wymagania wobec swojego typu szkoły>>
Od roku szkolnego 2015/2016 zmienią także inne aspekty nadzoru pedagogicznego, w tym ma wejść w życie zupełnie nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym, które określi m.in. sposób ustalania spełniania powyższy wymagań
Szczegóły w artykułach  

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (projekt z 2 kwietnia 2015 r., wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).
Opracowanie:

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel