Zaostrzenie przepisów o nadzorze pedagogicznym

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 4 sierpnia 2014 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Planowana nowelizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego, ma na celu podniesienie  jakości pracy szkół i placówek oświatowych, a także zwiększenie skuteczności i efektywności sprawowanego nadzoru. Nowe przepisy zwiększą uprawnienia wizytatorów oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły za terminowe wprowadzenie zaleceń pokontrolnych. Zmiany mają wejść w życie już 1 stycznia 2015 roku.

Wizytator skontroluje lekcje bez uprzedzenia

Obowiązujące przepisy o nadzorze pedagogicznym upoważniają nauczycieli wykonujący czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego, mają prawo wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez szkołę lub placówkę, jednakże dopiero po uprzednim powiadomieniu dyrektora placówki. Wizytatorzy kuratoriów oświaty korzystają z tego prawa w trakcie ewaluacji zewnętrznych oraz kontroli doraźnych przeprowadzanych najczęściej w wyniku interwencji różnych podmiotów zewnętrznych. Doświadczenia wizytatorów pokazują, że uprzedzanie o obserwacji zajęć może mieć wpływ na obiektywność oceny pracy szkoły/placówki.  Planowana zmiana ustawy o systemie oświaty znosi obowiązek uprzedniego informowania dyrektora szkoły o zamiarze przeprowadzenia czynności nadzoru pedagogicznego.

Wszystkie zalecenia pokontrolne będą musiałby być zrealizowane w określonym terminie

W obecnym stanie prawnym tylko w przypadku, gdy dyrektor placówki wniósł zastrzeżenia do zaleceń, uwag i wniosków wizytatorów, a zastrzeżenia te nie zostały uwzględnione, jest obowiązany powiadomić kuratorium o ich realizacji, przy czym nie ma żadnych sankcji za niewykonanie tego obowiązku. W związku z tym,  nie ma podstawy prawnej na wyznaczenie terminu realizacji zaleceń w przypadku, gdy dyrektor szkoły nie wniósł do nich zastrzeżeń.  Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przewiduje:

  • określanie terminów realizacji zaleceń wydanych przez wizytatorów;
  • zobowiązanie dyrektora szkoły (placówki), by - w bez względu na to, czy składał zastrzeżenia do zaleceń wizytatora czy nie - w ciągu 30 dni powiadomił organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie ich realizacji oraz organ prowadzący o  otrzymanych zaleceniach i sposobie ich realizacji.
Niezrealizowanie zaleceń w terminie może pozbawić dyrektora szkoły stanowiska

Jeżeli dyrektor szkoły lub placówki nie zrealizuje w wyznaczonym przez wizytatora terminie zaleceń, organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie mógł wystąpić do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły nawet w trakcie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wniosek ten będzie wiążący dla organu prowadzącego.

Większa rola rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego przy wykorzystywaniu wyników nadzoru pedagogicznego

Efektywność nadzoru pedagogicznego, a w konsekwencji poprawa jakości pracy szkół wymaganie tylko działania ich dyrektorów i nauczycieli, lecz całej społeczności szkolnej. Resort edukacji chce zaangażować organy prowadzące, uczniów i ich rodziców w działania związane z wykorzystaniem wyników nadzoru pedagogicznego. W tym celu projekt nowelizacji wprowadza przepisy, na podstawie których:

  • rada pedagogiczna będzie ustalał sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ nadzoru pedagogicznego;
  • rada rodziców i samorząd uczniowski będą mogły wyrażać opinie w odniesieniu do projektu sposoby wykorzystywania tych wyników;
  • organ wykonawczy jst będzie miał obowiązek przedstawiania organowi stanowiącemu jst informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra.
Polecam także artykuł na temat innych planowanych zmian: "Obszerne zmiany w prawie oświatowym już od 1 stycznia 2015 roku"

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel