Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja nauczania

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczania związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. Znajdziesz tu porady, jak wypełniać arkusz ocen i świadectwa uczniów, jak prowadzić dzienniki lekcyjne, jak dokonywać w nich wpisów. Dzięki tym wskazówkom uzyskasz niezbędną wiedzę przydatną w codziennej pracy!

Odrębny dziennik dla zajęć rewalidacyjnych czy też jeden zbiorczy dla wszystkich

Pytanie: Uczeń w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego ma dodatkowo zapisane, poza rewalidacją, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne. Czy można założyć mu jeden dziennik (elektroniczny) na te wszystkie zajęcia?

Dziennik elektroniczny wprowadzony w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy można zrezygnować z prowadzenia dziennika w formie papierowej od drugiego półrocza i prowadzić tylko w formie elektronicznej?

Duplikat świadectwa promocyjnego

Pytanie: Czy należy wystawiać duplikat świadectwa promocyjnego?

Dostęp do dziennika elektronicznego dla rodzica z ograniczoną władzą rodzicielską

Pytanie: Jeden z rodziców dostarczył do szkoły wyrok sądu orzekający, że drugiemu rodzicowi została ograniczona władza rodzicielska "do współdecydowania w istotnych sprawach życiowych małoletniego dziecka". Czy w takim przypadku rodzic z ograniczonymi prawami powinien mieć dostęp do dziennika elektronicznego?

Sprawdzian a prawa autorskie nauczyciela

Pytanie: Nauczyciele mają obowiązek udostępnić uczniowi i jego rodzicom sprawdzone i ocenione prace klasowe. Niektórzy nauczyciele nie chcą się do tego stosować, tłumacząc, że ułożone przez nch sprawdziany są chronione prawami autorskimi. Czy słusznie?

WDŻ w dokumentacji nauczania – w którym miejscu

Pytanie: W którym miejscu udział uczniów liceum ogólnokształcącego w zajęciach wychowania do życia w rodzinie odnotowujemy na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen?

„Niepełnosprawność” czy „upośledzenie” – jakiego pojęcia należy używać

Pytanie: Czy w dokumentacji szkolnej należy używać pojęcia „niepełnosprawność intelektualna” czy „upośledzenie umysłowe”?

Sprawdź, co wpisywać do dziennika zajęć świetlicowych

Pytanie: Jakie treści powinny znaleźć się w dzienniku zajęć świetlicowych

Uczeń zmienił adres – jak zaktualizować dokumentację nauczania

Pytanie: W jaki sposób aktualizować wpisy w księdze ewidencji, gdy uczeń zmienił adres?

Co z arkuszem ocen w przypadku zmiany nazwiska ucznia

Pytanie: W trakcie nauki w szkole uczeń został adoptowany w związku z czym zmieniono mu nazwisko. Jak postąpić z arkuszem ocen dla tego ucznia?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel