Brak zgody na dodatkowy staż po negatywnej ocenie dorobku zawodowego

Jacek Miklasiński

Jacek Miklasiński

Data publikacji: 3 września 2020 r.
Poleć znajomemu
Brak zgody na dodatkowy staż po negatywnej ocenie dorobku zawodowego

Nauczyciel, który uzyskał ostateczną negatywną ocenę dorobku zawodowego może, za zgodą dyrektora, odbyć dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy. Sprawdź, co z awansem zawodowym nauczyciela, gdy dyrektor nie wyrazi zgody na dodatkowy staż. 

3 warunki odbycia dodatkowego stażu

W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy (art. 9c ust. 5f i art. 9d ust. 3 Karty Nauczyciela).

Staż dodatkowy, o którym mowa wyżej można odbyć:
  • tylko jeden raz,
  • tylko w wymiarze 9 miesięcy
    i
  • wyłącznie za zgodą dyrektora.
Dyrektor nie może zatem zobowiązać nauczyciela do odbycia dodatkowego stażu w wymiarze dłuższym niż 9 miesięcy.  

Dyrektor nie ma obowiązku uzasadniać braku zgody

Interpretacja powyższego przepisu napotyka jednak na pewne trudności. W jego świetle dyrektor szkoły nie ma obowiązku uzasadnienia braku swojej zgody na odbycie dodatkowego stażu. Jeśli jednak nauczyciel zwróci się na piśmie o takie uzasadnienie, to należy udzielić mu odpowiedzi.  Nie jest ponadto jasne co się dzieje w sytuacji braku zgody dyrektora na odbycie dodatkowego stażu. W mojej opinii nauczyciel może ponowić przedmiotowy wniosek. Dyrektor przed udzieleniem odmownej odpowiedzi powinien rozważyć sytuację zawodową nauczyciela i ustalić jakie były przyczyny negatywnej oceny dorobku zawodowego. Mogło się zdarzyć, że przyczyny, które legły u podstaw tego niepowodzenia miały charakter losowy i były niezależne od nauczyciela. W tej sytuacji nie warto zamykać nauczycielowi drogi do odbycia dodatkowego 9 miesięcznego stażu na wyższy stopień awansu. Gdyby o negatywnej ocenie dorobku za okres stażu przesądziły istotne i zawinione przez nauczyciela permanentne zaniedbania, to brak takiej zgody byłby uzasadniony.

Brak zgody? Wniosek o otwarcie nowego stażu

Przepisy nie zawierają norm postępowania odnoszących się do sytuacji, w której dyrektor nie wyraził zgody na odbycie dodatkowego stażu. Wydaje się, że wobec powyższego jedynym wyjściem, by nauczyciel mógł uzyskać wyższy stopień awansu jest odbycie stażu, o którym w art. 9c ust. 1 pkt. 2 Karty Nauczyciela tj. nowego stażu w pełnym wymiarze. Zastosowanie w tym przypadku będzie miał przepis art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela, w myśl których nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. W powyższym przypadku nie jest wymagana zgoda dyrektora na otwarcie stażu przez nauczyciela.

Maraton Oświatowy 2020 Program 28.09.2020 r.  12:00 -13:15 10 najczęstszych problemów organizacyjnych szkoły w dobie pandemii - Michał Kowalski  14:00-15:15 Czas pracy nauczyciela i dyrektora placówki w roku szkolnym 2020/2021 – Michał Kowalski  Program 29.09.2020 r.  10:00 - 11:15 Kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 -Leszek Jan Zaleśny  12:00-13:15 Jak skutecznie wdrożyć nauczanie hybrydowe -Jacek Miklasiński  13:30-14:45 Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela -Michał Kowalski  Program 30.09.2020 r. 12:00 - 13:15 Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela i dyrektora szkoły -Michał Kowalski  14:00-15:15 Zasady wynagradzania nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 - Michał Kowalski
Jacek Miklasiński

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel