Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. nr 131, poz. 1078)

Dz.U.09.131.1078
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej1)
z dnia 10 sierpnia 2009 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
(Dz.U. z dnia 19 sierpnia 2009 r.)
Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zwanych dalej "nagrodami", ze specjalnego funduszu wyodrębnionego w budżetach wojewodów i budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
2.
Z budżetów wojewodów przyznawane są nagrody kuratorów oświaty oraz nagrody organów sprawujących nadzór pedagogiczny dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 1a oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, o której mowa w ust. 1.
3.
Z budżetu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zwanego dalej "ministrem", przyznawane są nagrody tego ministra dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1, ust. 1a oraz ust. 2 pkt 1 lit. d, pkt 2 i 3 ustawy, o której mowa w ust. 1.
§ 2.
Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który:
1)
przepracował w szkole co najmniej 2 lata;
2)
posiada wyróżniającą ocenę pracy;
3)
posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie:
a)
kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), lub
b)
rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub
c)
działań innowacyjnych, lub
d)
pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub
e)
współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub
f)
działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.
§ 3.
1.
Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1)
imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;
2)
datę i miejsce jego urodzenia;
3)
staż pracy w szkole;
4)
stanowisko i miejsce pracy;
5)
wskazanie zawartego w ostatniej ocenie pracy nauczyciela stwierdzenia uogólniającego, o którym mowa w art. 6a ust. 4 pkt 1 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1, oraz datę otrzymania oceny pracy;
6)
informację o otrzymanych nagrodach ministra, kuratora oświaty, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i dyrektora szkoły wraz ze wskazaniem dat ich otrzymania;
7)
uzasadnienie;
8)
datę i podpis składającego wniosek.
2.
W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz w § 6 pkt 1, do wniosku dołącza się opinię odpowiednio rady pedagogicznej szkoły lub rady programowej zakładu kształcenia nauczycieli.
§ 4.
Minister, kurator oświaty i organ sprawujący nadzór pedagogiczny powołują komisje do spraw nagród, które opiniują wnioski o przyznanie nagród odpowiednio ministra, kuratora oświaty oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
§ 5.
1.
Wniosek o przyznanie nagrody ministra, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, składa, za pośrednictwem właściwego kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
1)
dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole;
2)
organ prowadzący szkołę - dla dyrektora szkoły.
2.
Kurator oświaty lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, po zapoznaniu się z opinią komisji do spraw nagród, o której mowa w § 4, wyraża opinię o wniosku. Wnioski, które uzyskały pozytywną opinię kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przekazuje się ministrowi w terminie do dnia 30 czerwca.
3.
Wnioski o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych składają odpowiednio dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, bezpośrednio do ministra, w terminie do dnia 30 czerwca.
4.
Wnioski o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli, dla których organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest minister, składają odpowiednio dyrektorzy tych zakładów i placówek, a dla dyrektorów tych zakładów i placówek - organ prowadzący zakład lub placówkę, bezpośrednio do ministra, w terminie do dnia 30 czerwca.
§ 6.
Wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty lub nagrody organu sprawującego nadzór pedagogiczny składa:
1)
dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole;
2)
organ prowadzący szkołę - dla dyrektora szkoły.
§ 7.
Nagrody są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
§ 8.
Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis włącza się do jego akt osobowych.
§ 9.
Minister może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi spełniającemu kryteria, o których mowa w § 2. Przepisów § 5 i 7 nie stosuje się.
§ 10.
W 2009 r. wnioski, o których mowa w § 5, przekazuje się ministrowi w terminie do dnia 7 września.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. U. Nr 101, poz. 1093), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2009 r., na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel