Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. nr 131, poz. 1078)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.09.131.1078
2020-05-19 Dz.U.20..795 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej1)
z dnia 10 sierpnia 2009 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
(Dz.U. z dnia 19 sierpnia 2009 r.)
Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zwanych dalej "nagrodami", ze specjalnego funduszu wyodrębnionego w budżetach wojewodów i budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
2.
Z budżetów wojewodów są przyznawane nagrody kuratorów oświaty oraz nagrody organów sprawujących nadzór pedagogiczny dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, o której mowa w ust. 1.
3.
Z budżetu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zwanego dalej „ministrem”, są przyznawane nagrody tego ministra dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. d i pkt 1b, 2 i 3 ustawy, o której mowa w ust. 1.
§ 2.
Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który:
1)
przepracował w szkole co najmniej 2 lata;
2)
posiada wyróżniającą ocenę pracy;
3)
posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie:
a)
kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych odpowiednio w podstawach programowych: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodach, kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego lub kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego lub
b)
rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub
c)
działań innowacyjnych, lub
d)
pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub
e)
współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub
f)
działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.
§ 3.
1.
Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1)
imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;
2)
datę i miejsce jego urodzenia;
3)
staż pracy w szkole;
4)
stanowisko i miejsce pracy;
5)
wskazanie zawartego w ostatniej ocenie pracy nauczyciela stwierdzenia uogólniającego, o którym mowa w art. 6a ust. 4 pkt 1 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1, oraz datę otrzymania oceny pracy;
6)
informację o otrzymanych nagrodach ministra, kuratora oświaty, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i dyrektora szkoły wraz ze wskazaniem dat ich otrzymania;
7)
uzasadnienie;
8)
datę i podpis składającego wniosek.
2.
W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 oraz w § 6 pkt 1, do wniosku dołącza się opinię rady pedagogicznej szkoły.
§ 4.
Minister, kurator oświaty i organ sprawujący nadzór pedagogiczny powołują komisje do spraw nagród, które opiniują wnioski o przyznanie nagród odpowiednio ministra, kuratora oświaty oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
§ 5.
1.
Wniosek o przyznanie nagrody ministra, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, składa, za pośrednictwem właściwego kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
1)
dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole;
2)
organ prowadzący szkołę - dla dyrektora szkoły.
2.
Kurator oświaty lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, po zapoznaniu się z opinią komisji do spraw nagród, o której mowa w § 4, wyraża opinię o wniosku. Wnioski, które uzyskały pozytywną opinię kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przekazuje się ministrowi w terminie do dnia 30 czerwca.
3.
Wnioski o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych składają odpowiednio dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, bezpośrednio do ministra, w terminie do dnia 30 czerwca.
4.
Wnioski o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1b ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1, składają dyrektorzy tych placówek, a dla dyrektorów tych placówek - organy prowadzące te placówki, bezpośrednio do ministra w terminie do dnia 30 czerwca.
§ 6.
Wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty lub nagrody organu sprawującego nadzór pedagogiczny składa:
1)
dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole;
2)
organ prowadzący szkołę - dla dyrektora szkoły.
§ 7.
Nagrody są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
§ 8.
Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis włącza się do jego akt osobowych.
§ 9.
Minister może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi spełniającemu kryteria, o których mowa w § 2. Przepisów § 5 i 7 nie stosuje się.
§ 9a.
Kurator oświaty lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi spełniającemu kryteria, o których mowa w § 2. Przepisów § 6 i § 7 nie stosuje się.
§ 10.
W 2009 r. wnioski, o których mowa w § 5, przekazuje się ministrowi w terminie do dnia 7 września.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. U. Nr 101, poz. 1093), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2009 r., na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel