Arkusz organizacyjny po zmianach, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Data publikacji: 11 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Arkusz organizacyjny po zmianach, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Na najbliższy rok szkolny arkusz organizacyjny szkoły i przedszkola publicznego musi być przygotowany według nowych przepisów. I choć wchodzą one w życie dopiero 1 września 2017 r., to zdaniem MEN muszą być stosowane już do arkuszy przygotowywanych na najbliższy rok szkolny. Przedstawiamy nową procedurę sporządzania arkuszy oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Zdaniem MEN…

… w stosunku do czynności, które wiążą się z organizacją i przygotowaniem szkół na nowy rok szkolny 2017/2018 należy stosować nowe przepisy ustawy – Prawo oświatowe oraz rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, określające procedurę i terminy opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji. Oznacza to m.in. obowiązek skonsultowania projektu arkusza ze związkami zawodowymi. Więcej na ten temat piszemy tutaj>>

Nowa procedura sporządzania i opiniowania arkuszy

KROK 1. Dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje arkusz organizacji zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe w terminie do 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę lub przedszkole.

KROK 2. Opinia zakładowych organizacji związkowych jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do 19 kwietnia danego roku.

KROK 3. Organ prowadzący szkołę lub przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły lub przedszkola w terminie do 29 maja danego roku.

KROK 4. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do 20 maja danego roku.

KROK 5. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do 30 września:

  • opinie są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania zmian,
  • organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

KROK 6. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola po 30 września, organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania

(§ 17 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r.).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

1) Kto opiniuje arkusz organizacyjny według nowych przepisów?

Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli (art. 110 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

2) Czy rada pedagogiczna opiniuje arkusz organizacyjny szkoły na rok 2017/2018?

Nie, rada pedagogiczna nie będzie opiniowała projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018. Przed opracowaniem arkusza dyrektor ma obowiązek przekazać jego projekt do zaopiniowania tylko zakładowym organizacjom związkowym, które powinny wydać opinie w ciągu 10 dni. Ostatecznie, w stosunku do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, z rozporządzenia usunięto zapis o opiniowaniu projektu arkusza organizacyjnego przez rady pedagogiczne.

3) Gdzie i jak sprawdzić, z którymi organizacjami związkowymi dyrektor szkoły ma obowiązek opiniować arkusze organizacyjne?

Reprezentatywność ponadzakładowych organizacji związkowych stwierdza Sąd Okręgowy w Warszawie. Za reprezentatywne organizacje związkowe uznaje się ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje), które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zrzeszają więcej niż 300.000 członków będących pracownikami,
  • działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w więcej niż w połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej

(art. 23 ust. 2 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego).

4) Czy przepisy w sprawie arkusza organizacyjnego szkoły obowiązują również szkoły niepubliczne? Jeśli tak, to w jakim zakresie?

Szkoła niepubliczna nie musi sporządzać arkusza organizacji pracy. Kwestię sporządzania arkusza organizacyjnego placówki niepublicznej, opracowanie projektu arkusza, tryb jego zatwierdzenia oraz terminy opracowania i zatwierdzenia może regulować statut lub osoba/organ prowadzący i finansujący daną placówkę. W wielu szkołach niepublicznych arkusz organizacji szkoły sporządza się ze względu na praktyczne korzyści płynące z jego złożenia do organu prowadzącego. Dyrektor szkoły niepublicznej może przygotować arkusz i złożyć go do organu prowadzącego w tym samym terminie, co dyrektor szkoły publicznej lub w innym terminie – wskazanym przez organ prowadzący. Analogicznie, jeśli organ prowadzący zleci przygotowanie arkusza, to jego zakres może być w całości lub w części zbieżny z zasadami zawartymi w ww. rozporządzeniu w całości lub w części – zależnie od decyzji organu prowadzącego.  

5) Jeśli w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie nie działają żadne związki zawodowe, to czy trzeba kierować arkusz organizacyjny do opiniowania?

W szkole prowadzonej przez stowarzyszenie arkusze organizacyjne nie wymagają opiniowania ze związkami zawodowymi. Arkusze organizacyjne są obowiązkowymi dokumentami w szkołach publicznych. W szkołach prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, arkusze organizacyjne nie są opiniowane przez związki zawodowe, tym bardziej jeżeli szkoła nie jest objęta działaniem żadnej organizacji związkowej.

6) Czy arkusz organizacji przedszkola na rok szkolny 2017/2018 musi być zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe? Jak postąpić w sytuacji, gdy w przedszkolu nie utworzono ogniska ZNP ani żadnej innej organizacji związkowej, ale zatrudnione są osoby, które należą do ZNP?

Stosując już art. 110 ustawy Prawo oświatowe, należy zasięgnąć opinii zakładowych organizacji związkowych ze względu na to, że są nauczyciele, którzy należą do reprezentatywnego związku zawodowego, jakim jest niewątpliwie ZNP.

7) Czy arkusz organizacyjny szkoły może być udostępniony nauczycielom i w jakiej formie związkom zawodowym?

Arkusz organizacyjny należy udostępnić nauczycielowi/związkowi zawodowemu w formie, o jaką wnioskuje w trybie dostępu do informacji publicznej. Arkusz w procedurze opiniowania należy udostępnić  związkom zawodowy najlepiej w formie pisemnej – bez anonimizacji danych. Arkusz organizacji roku szkolnego jest informacja publiczną i podlega udostępnieniu przez szkołę. To zostało już wielokrotnie potwierdzane orzecznictwie (np. wyrok WSA 19 czerwca 2009 r. IV SAB/Gl 30/09). Oznacza to, że powinien zostać udostępniony na wniosek o udostępnienie i formie wskazanej przez nauczyciela/związek jeżeli zarówno nauczyciel i jak związek występują o arkusz w trybie dostępu do informacji publicznej. Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej szkoły, jest udostępniana na wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Problemem jest ustalenie, czy należy anonimizować dane osobowe w arkuszu. Z najnowszego orzecznictwa reprezentowanego przez sądy wynika, że arkusz organizacji szkoły jest informacją publiczną i jego treść nie podlega ograniczeniom przewidzianym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych  (m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 16 września 2014 r., II SAB/Łd 103/14, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 17 czerwca 2015 r.). Wcześniej  pojawiały się głosy, że należy anonimizować  dane osobowe w arkuszu.

Opracowanie na podstawie odpowiedzi ekspertów Portalu Oświatowego: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel