Statuty szkół i przedszkoli w pytaniach i odpowiedziach

Data publikacji: 20 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Statuty szkół i przedszkoli w pytaniach i odpowiedziach

Do 30 listopada br. szkoły muszą dostosować statuty do aktualnych przepisów prawa. Taki obowiązek spoczywa również na niepublicznych szkołach, które muszą przedstawić aktualne statuty do końca czerwca tego roku. Przedstawiamy 9 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące statutów po zmianach przepisów.

Pytanie 1.

Z jakimi aktami prawnymi należy się zapoznać, aby treść statutu szkoły publicznej od 1 września 2017 r. była jak najbardziej wyczerpująca?

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z art. 98 i następne ustawy – Prawo oświatowe. A w dalszej kolejności szczegółowo przestudiować inne przepisy tej ustawy, szczególnie wprowadzające nowe rozwiązania w oświacie. W statucie należy uwzględnić zmiany dotyczące:

 • zakresu zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy,
 • organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,
 • organizacji współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej,
 • organizacji wolontariatu w szkole.

Pytanie 2.

Do końca czerwca szkoły podstawowe niepubliczne muszą przedstawić nowe statuty do urzędu gminy. Jakie przepisy i które paragrafy aktualnie definiują treść statutu szkoły? Co powinien zawierać? Jaką konstrukcję/kolejność zapisów w statucie należy zachować?

Wzór statutu szkoły niepublicznej znajduje się w ustawie – Prawo oświatowe – art. 172 ust. 2. W celu uszczegółowienia wzorca można oprzeć się także na art. 98 cytowanej ustawy. Co do kolejności zapisów proponuję oprzeć się na zapisach w kolejności ich umieszczenia we wzorze ustawowym.

Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową niepubliczną sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, m.in. statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, dostosowany do przepisów ustawy – Prawo oświatowe (art. 125 ust. 1 pkt 2 ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). Szkoła niepubliczna działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą (art. 172 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe).

Statut szkoły niepublicznej powinien określać (art. 172 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe):

 • nazwę, typ szkoły oraz jej siedzibę i zadania,
 • osobę prowadzącą szkołę,
 • organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,
 • organizację szkoły,
 • prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły,
 • sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły,
 • zasady przyjmowania uczniów do szkoły.

Pytanie 3.

Niepubliczną sześcioletnią szkołę przekształcamy w ośmioletnią szkołę podstawową. Musimy przedłożyć dostosowany do przepisów ustawy statut. Czy musi on zawierać zapis o egzaminie po klasie VIII oraz zmianę podstawy prawnej?

Tak, statut musi zawierać wpis o egzaminie ósmoklasisty. Podstawę prawną dla statutu obowiązującego od 1 września 2017 r. stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Statut musi zawierać zapisy wynikające z art. 172 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.

Pytanie 4.

W Uchwale Rady Miejskiej w sprawie nadania statutu zespołowi szkół publicznych jest zapisane: „nadaje się statut Zespołowi Szkół Publicznych...., stanowiący załącznik do uchwały”. Od września 2017 r. będziemy publiczną szkołą podstawową, która wchodziła w skład dotychczasowego ZSP. Przestaje istnieć gimnazjum, które też wchodziło w skład ZSP. W związku z tym, że statut jest nadany na zespół, czy nie powinniśmy mieć nadany nowy statut?

W przypadku, w którym w miejsce dotychczasowego zespołu składającego się ze szkoły podstawowej i gimnazjum 1 września 2017 r. powstanie ośmioletnia szkoła podstawowa z klasami dotychczasowego gimnazjum do 30 listopada 2017 r. w szkole powinien zostać uchwalony nowy statut szkoły podstawowej, który będzie zawierał postanowienia dotyczące oddziałów przedszkolnych oraz klas dotychczasowego gimnazjum. Statut powinien zostać uchwalony przez radę szkoły, lub kiedy jej nie powołano, to przez radę pedagogiczną. W odpowiedzi opieram się na wyjaśnieniu MEN w sprawie statutów szkół przekształcanych: http://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/samorzad/statuty.html

Pytanie 5.

Zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe statut szkole niepublicznej nadaje organ (osoba) prowadząca. Kto dokonuje zmian w nadanym statucie: organ (osoba) prowadząca czy rada pedagogiczna?

Wymieniony statut nadaje osoba prowadząca szkołę. Osoba prowadząca podpisuje nowy statut, określa datę jego wejścia w życie i datę utraty mocy poprzedniego statutu. Następnie statut przekazuje organowi jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu do ewidencji szkół niepublicznych oraz dyrektorowi szkoły.

Statut musi zawierać wpis o szkole ośmioletniej, a nie sześcioletniej, ponieważ obowiązuje od 1 września 2017 r. Statut musi zawierać wpis o egzaminie ósmoklasisty. Musi także zawierać zapisy wynikające z art. 172 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe (nie bardzo różnią się od zapisów w ustawie o systemie oświaty).

Pytanie 6.

Czy kilka przedszkoli niepublicznych o tej samej specyfice w różnych miejscowościach, którego organem prowadzącym jest ta sama osoba fizyczna może posiadać jeden wspólny statut dla wszystkich przedszkoli?

Kilka przedszkoli niepublicznych o tej samej specyfice w różnych miejscowościach, których organem prowadzącym jest ta sama osoba fizyczna, nie może posiadać jednego wspólnego statutu dla wszystkich przedszkoli. Ustawa o systemie oświaty wymaga, aby w dokumentacji każdego przedszkola wpisywanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych znajdował się statut wymienionego przedszkola.

Pytanie 7.

Jak wprowadzać nowelizację w tekst statutu, w jaki sposób ewidencjonować nowelizacje oraz jak je zaznaczać, aby były widoczne?

Przy tworzeniu tekstu jednolitego statutu możemy przyjąć procedurę wskazaną przepisami o „Zasadach techniki prawodawczej” (Dział III pt. „Tekst jednolity” - art. 98-110), a dotyczącymi ustaw i rozporządzeń, ponieważ nie regulują tego przepisy prawa oświatowego. Tekst jednolity statutu można zredagować według następujących zasad:

1) zachowuje się numerację pierwotnego tekstu statutu i uwzględnia numerację dodaną przez jego zmiany,

2) w miejscu uchylonej jednostki redakcyjnej lub systematyzacyjnej wpisuje się oznaczenie uchylonej jednostki oraz określenie „uchylony”, podając w odnośniku oznaczenie uchwały rady szkoły (lub pedagogicznej w przypadku braku rady szkoły), którą dokonano uchylenia,

3) przy jednostkach redakcyjnych lub systematyzacyjnych, których treść zmieniono, i przy jednostkach dodanych podaje się w odnośnikach do tych jednostek oznaczenie uchwały rady szkoły (lub pedagogicznej w przypadku braku rady szkoły) poprzez którą dokonano zmian i datę jej wejścia w życie,

4) w przypadku jednostek redakcyjnych lub systematyzacyjnych wielokrotnie zmienianych, w odnośnikach do tych jednostek podaje się ostatnią zmianę, zgodnie z zasadami wyrażonymi w pkt 2 i 3.

Praktycznie przygotowujący tekst jednolity różnymi kolorami oznacza wprowadzone zmiany. Dyrektor po przygotowaniu tekstu jednolitego ogłasza go w sposób przyjęty w szkole społecznościom szkolnym (organom szkoły, a także nauczycielom, rodzicom i uczniom). W przypadku gdy ogłasza się drugi lub kolejny tekst jednolity, w odnośnikach do tego tekstu omawia się tylko zmiany wprowadzone po ogłoszeniu ostatniego tekstu jednolitego (§ 109 rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”).

Pytanie 8.

Czy w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym wymagany jest od 1 września 2017 r. odrębny statut dla oddziału przedszkolnego?

Nie, statut szkoły podstawowej powinien zawierać zapisy dotyczące zorganizowanego oddziału przedszkolnego. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego (art. 31 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe).

Ustawa – Prawo oświatowe zawiera treści statutu przedszkola. Jednocześnie wskazuje, że powyższe treści powinny znaleźć się w statucie szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny (art. 102 ust. 2 ww. ustawy).

Pytanie 9.

Rada gminy podjęła uchwałę o przekształceniu z dniem 1 września 2017 r. gimnazjum w szkołę branżową I stopnia z wygaszanymi oddziałami gimnazjum. Czy w związku z tym powinien powstać statut założycielski nowej szkoły?

Tak, powstaje nowa szkoła, zatem winien powstać jej statut na podstawie zapisów ustawy – Prawo oświatowe. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego stanowi jednocześnie akt założycielski branżowej szkoły I stopnia. Statut branżowej szkoły I stopnia, w której są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum, zawiera postanowienia dotyczące tych klas (art. 322 ust. 6 ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe). Organ prowadzący zakładając szkołę podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut (art. 88 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe).

Leszek Zaleśny, Dariusz Skrzyński

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel