Mniej pieniędzy na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 5 września 2012 r.
Poleć znajomemu

4 września 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie organizowane przez MEN w sprawie Karty Nauczyciela. Spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, samorządów oraz kierownictwa MEN, poświęcone było kształceniu nauczycieli. Ministerstwo edukacji nie zaproponowało żadnych rozwiązań w sprawie awansu i kształcenia nauczycieli. Również samorządy nie przedstawiły swojej koncepcji zmian, choć chcą obniżenia środków na doskonalenie zawodowe, bo połowa nauczycieli nie chce się doszkalać!

O nowych standardach kształcenia nauczycieli

Przedstawiciel resortu nauki i szkolnictwa wyższego przedstawił zmiany w kształceniu zawodowym nauczycieli, które będą obowiązywały od nowego roku akademickiego. Nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zostało podpisane 17 stycznia 2012 r. Przewiduje między innymi uzyskiwanie w toku studiów przygotowania do nauczania wyłącznie jednego przedmiotu (prowadzenia zajęć). Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) będzie mogło być realizowane fakultatywnie.

Z licencjatem praca tylko w przedszkolu i szkole podstawowej

Zgodnie z nowymi standardami przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela będzie prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach podyplomowych. Kształcenie na studiach pierwszego stopnia będzie obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych, a na studiach drugiego stopnia - do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. Kształcenie w zakresie nauczania pierwszego przedmiotu (prowadzenia zajęć) będzie prowadzone w ramach trzech modułów obowiązkowych obejmujących przygotowanie w zakresie merytorycznym, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i przygotowanie w zakresie dydaktycznym. Kształcenie w zakresie specjalności nauczycielskiej będzie mogło być poszerzone o moduły fakultatywne, obejmujące przygotowanie w zakresie nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) oraz przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej. Zwiększa się nacisk na kształcenie praktyczne, praktyki zawodowe w przeważającej części mają odbywać się równolegle z realizacją zajęć w uczelni.

Ważne nie tylko jak, ale i kto szkoli przyszłych nauczycieli

Dyskusja dotyczyła głównie organizacji praktyk, między innymi sposobu rozliczania i wymiaru praktyk, wynagrodzenia nauczycieli będących opiekunami praktyk, akredytowania szkół prowadzących praktyki. Uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na potrzebę ciągłości w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, czy też potrzebę wprowadzenia egzaminu sprawdzającego predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela. Padło pytanie o możliwość ewentualnego odejścia od przedmiotowego przygotowania nauczycieli. Za istotną sprawę uznano kwestię praktycznego przygotowania kadry kształcącej przyszłych nauczycieli.

Ścisła współpraca placówek doskonalenia, poradni i bibliotek pedagogicznych

Przedstawiciel resortu edukacji zaprezentował propozycje zmian ujęte w projekcie rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Projektowane rozwiązania zmierzają w kierunku dostosowania obecnego systemu doskonalenia nauczycieli do potrzeb szkół i placówek tak, aby stał się on elementem systemu wspomagania rozwoju szkół. Zakłada się, ze nowy system wspomagania będzie służył rozwiązywaniu problemów konkretnej szkoły rozumianej jako złożona, wieloaspektowa organizacja, a nie wyłącznie poszczególnym nauczycielom. Podstawą systemu wspomagania ma być ścisła współpraca placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych. Dopełnieniem realizowanego w szkole wspomagania ma być powstanie sieci skupiających nauczycieli i dyrektorów szkół, służących współpracy i samokształceniu. Projekt przewiduje zwiększenie zakresu zadań realizowanych przez doradców metodycznych o organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów. Ponadto MEN przedstawił obowiązujące zasady finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Związki zawodowe chcą większych środków na doskonalenie, a samorządy chcą je ograniczyć

Przedstawiciele związków zawodowych postulowali potrzebę odbudowania systemu doradztwa metodycznego, w tym zwiększenia nakładów finansowych na ten cel (w ramach art. 70a KN). Ze strony samorządowej zgłoszono propozycję zmniejszenia wysokości środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnianych w budżetach organów prowadzących szkoły (z 1 proc. do 0,5 proc.), z uwagi na spadek zainteresowania nauczycieli dyplomowanych (ponad 50 proc. nauczycieli legitymuje się tym stopniem awansu) dalszym doskonaleniem. Wg nich, uzyskane w ten sposób środki mogłyby być przeznaczone na dodatki motywacyjne.

Następne spotkanie odbędzie się 11 września 2012 r.

Źródło:

  • Strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel