RPO: 500 mln zł dla przedszkoli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 21 sierpnia 2012 r.
Poleć znajomemu

Jak wynika z deklaracji Rady Ministrów, w przyszłorocznym budżecie ma zostać przeznaczone 500 mln zł na finansowe wsparcie prowadzenia przedszkoli. RPO poprosił Minister Edukacji Narodowej o udzielenie informacji na temat stanu prac nad ustawą regulującą tę kwestię i przedstawienie założeń do ustawy.

Im mniej zamożna gmina, tym mniej miejsc w przedszkolach

Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy. Na jego realizację jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymują środków z budżetu państwa. Finansowanie przedszkoli, podobnie jak większości zadań własnych gminy, odbywa się w oparciu o jej dochody. Liczba miejsc w placówkach zależy zatem między innymi od sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Mniej zamożne gminy nie mogą sobie pozwolić na zwiększenie liczby, a czasem nawet na utrzymanie już istniejących, miejsc w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego.

Kluczowa rola edukacji przedszkolnej w wyrównaniu szans edukacyjnych

Objęcie edukacją i wychowaniem przedszkolnym jak największej liczby dzieci należy do najważniejszych cywilizacyjnych wyzwań stojących obecnie przed Europą. Na fakt ten zwrócono uwagę między innymi w konkluzjach Rady Unii Europejskiej z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Wczesna nauka i opieka przedszkolna sprzyja wyrównywaniu szans edukacyjnych, dzięki czemu wszystkie dzieci, także te pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, mogą rozpocząć naukę w szkole z takim samym zasobem wiedzy i umiejętności. Osiągnięcie tego celu wymaga jednak stworzenia sieci przedszkoli dostosowanych do potrzeb najmniej zamożnej części społeczeństwa. Przedszkola, w których miejsca dostępne są wyłącznie dla rodzin znajdujących się dobrej sytuacji finansowej, nie tylko nie mogą spełniać opisanej funkcji, ale prowadzą wręcz do pogłębienia różnic pomiędzy rodzinami oram między dziećmi. Różnicowanie dostępu do placówek, w zależności od stopnia zamożności gminy, prowadzi w istocie do tych samych konsekwencji.

Większe szanse na miejsce w przedszkolu, gdy dziecko przebywa w nim dłużej niż 5 godzin dziennie

Edukacja i wychowanie przedszkolne jest bezpłatne jedynie w ustalonym przez organ prowadzący wymiarze godzin (minimum 5 godzin dziennie). Całodzienna nauka i opieka w przedszkolu publicznym, co do zasady, jest zatem odpłatna. RPO otrzymuje wiele skarg rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, którzy wskazują na problem niedostatku miejsc w placówkach publicznych. Jak wynika z ich relacji, przedszkola często w pierwszej kolejności przyjmują te dzieci, które będą korzystały z opieki w wymiarze przekraczającym bezpłatne minimum. W efekcie, mniej zamożne rodziny, które nie mogą sobie pozwolić na pokrycie opłat, mają ograniczony dostęp do edukacji i opieki oferowanej przez publiczne przedszkola.

Centralne organy państwa powinny wesprzeć finansowanie działalności przedszkoli

Podjęcie starań zmierzających do upowszechnienia edukacji przedszkolnej wydaje się stanowić przede wszystkim zadanie organów centralnych państwa. Brak wsparcia w prowadzeniu przedszkoli może prowadzić do dalszego narastania różnic w dostępności wczesnej edukacji, co nie sprzyja wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci.

Źródło:

  • Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2012 r., RPO - 707100 - I/12/NC.
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel