ZNP: organy prowadzące bezprawnie śrubują pensum specjalistów

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 31 sierpnia 2012 r.
Poleć znajomemu

27 sierpnia 2012 r. ZNP napisał list do Minister Edukacji Narodowej w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć godzin nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów. Związek jest zaniepokojony praktyką organów prowadzących, które ustalają bardzo wysokie pensum dla nauczycieli specjalistów. Arbitralne rozróżnienie wymiaru pensum może stanowić naruszenie konstytucyjnej zasady równości.

Dwa wyroki niekorzystne dla nauczycieli - specjalistów

14 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że gminy mogą dowolnie kształtować wymiar pensum nauczycieli - specjalistów. Jedyną granicę wyznacza 40-godzinny tydzień pracy (wyrok WSA w Warszawie z 14 lutego 2012 r., II SA/Wa 2771/11). 21 marca 2012 r. zapadła uchwała składu 7 sędziów, zgodnie z którą pensum nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 42 ust. 3 lp. 3 KN określa na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 KN organ prowadzący szkołę lub placówkę.

Istotną kwestią jest również fakt, że uchwała składu 7 sędziów pojawiła się po podpisaniu pakietu rozporządzeń dotyczących zwiększenia zadań i pomocy psychologicznej  kierowanej  do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Gminy zwiększają wsparcie dla uczniów poprzez podwyższanie pensum nauczycieli

Analiza treści uchwał organów prowadzących wskazuje, że dla wielu z nich jedynym sposobem zwiększenia wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest zwiększenie w ramach obecnego wynagrodzenia tygodniowego obowiązkowego czasu pracy zatrudnionych nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. Gminy nie  zwiększają zatrudnienia, aby lepiej organizować pomoc psychologiczno - pedagogiczną uczniów, dokonują tego kosztem znacznego zwiększenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć zatrudnionych  nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.

Wiele  organów prowadzących zwiększyło tygodniowy obowiązkowy wymiar z 20 godzin do nawet 40!

Zbyt wysokie pensum zagraża normom czasu pracy nauczycieli

W sytuacji kiedy w uchwałach organów prowadzących jeden z elementów czasu pracy  tj. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony jest na wysokim poziomie istnieje bardzo poważne ryzyko, że po uwzględnieniu pozostałych elementów składowych 40 godzinnego tygodnia pracy  -  innych zajęć i czynności statutowych oraz w zależności od typu placówki - 2 lub 1 godziny tzw. karcianej jak również zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, a także samokształceniem i doskonaleniem zawodowym - czas pracy przekroczy dopuszczalną ustawową 40 godzinną tygodniową normę pracy.

Zbyt duża autonomia organów prowadzących prowadzi do naruszenia Konstytucji RP!

Zdaniem ZNP sprawa jest poważna. Wydaje się bowiem, że tak daleka autonomia samorządów doprowadziła do złamania konstytucyjnej zasady równego traktowania.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 32 mówi o tym, że wszyscy są równi wobec prawa. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Dyskryminowani czują się  nauczyciele psychologowie, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi zatrudnieni na terenach jst, które zwiększyły w ramach obecnego wynagrodzenia o 40,50% tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć. Ponadto w wyniku działania organów prowadzących za swoją pracę otrzymują zdecydowanie mniejsze wynagrodzenie niż osoby wykonujące tę samą pracę na terenie innych jst.

MEN powinno doprowadzić do eliminacji wadliwych uchwał

Zarząd Główny ZNP oczekuje od Pani minister uruchomienia mechanizmów, które pozwolą w ramach nadzoru sprawowanego przez resort i kuratorów wyeliminować z podległych szkół i  placówek patologie związane z funkcjonowaniem od  1 września 2012 r. wadliwych uchwał jst. Oczekujemy, że kuratorzy oświaty wykonujący w imieniu wojewody zadania związane z nadzorem podejmą współpracę z wojewodami w celu wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwych uchwał. Liczymy również na to, że na stronach resortu edukacji pojawi się  stanowisko MEN w sprawie zgodnego z prawem sposobu wykonania przepisu art.42 ust.7 pkt 3 w zakresie określania w uchwałach jst tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Źródło:

  • Strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (ww.znp.edu.pl).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel