Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 maja 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej. (Dz.U. z 2001 r. nr 56, poz. 585)

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.01.56.585
2004-12-31 Dz.U.04.281.2791 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 16 maja 2001 r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej.
(Dz.U. z dnia 6 czerwca 2001 r.)

Na podstawie art. 54 ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.
  1. § 1 ust. 1 zmieniony z dniem 31 grudnia 2008 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz.U.04.281.2791)
Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole prowadzonej przez organ administracji rządowej, położonej na terenach wiejskich oraz w miastach liczących do 5.000 mieszkańców, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od stanu rodzinnego, zwany dalej "dodatkiem", wypłacany co miesiąc w wysokości:
1)
dla 1 osoby - 49,00 zł,
2)
dla 2 osób - 65,00 zł,
3)
dla 3 osób - 82,00 zł,
4)
dla 4 i więcej osób - 98,00 zł.
2.
  1. § 1 ust. 2 uchylony z dniem 31 grudnia 2008 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz.U.04.281.2791)
(uchylony)
3.
Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1)
małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,
2)
rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
3)
pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
4)
pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,
5)
dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
4.
O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek — organ administracji rządowej prowadzący szkołę. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
5.
Nauczyciel zatrudniony w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy — Karta Nauczyciela, o zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 3, powiadamia dyrektora zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, a dyrektor — prezesa właściwego sądu okręgowego. W przypadku niepowiadomienia dyrektora zakładu po¬prawczego lub schroniska dla nieletnich albo prezesa właściwego sądu okręgowego o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
6.
Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
7.
Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
8.
Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
§ 2.
Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1)
niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2)
pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3)
odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,
4)
korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
§ 3.
1.
Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.
2.
Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły — organ administracji rządowej prowadzący szkołę.
3.
Nauczycielowi zatrudnionemu w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy — Karta Nauczyciela, dodatek przyznaje dyrektor zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, a dyrektorowi — prezes właściwego sądu okręgowego.
4.
Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wniosek o jego przyznanie.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel