Zasada pierwszeństwa w zatrudnieniu w praktyce

Joanna  Swadźba

Joanna Swadźba

atowego.
Data publikacji: 23 lutego 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel wygaszanego gimnazjum posiadający kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego straci pracę od września 2017 r. lub w kolejnym roku szkolnym. Jestem nauczycielem dyplomowanym z 32 letnim stażem , po pięcioletnich studiach na AWF . W szkole podstawowej, w której nauczyciel mógłby być zatrudniony, pracujący od tego roku szkolnego pedagog szkolny aktualnie ukończył studia podyplomowe z wychowania fizycznego. Kto w przypadku wolnego stanowiska pracy nauczyciela wychowania fizycznego będzie miał pierwszeństwo w zatrudnieniu na tym stanowisku?
Odpowiedź: Pierwszeństwo w zatrudnieniu dla nauczycieli wygaszanych gimnazjów przysługuje nauczycielom ubiegającym się o zatrudnienie. Niemniej jednak jeśli nauczyciel jest już zatrudniony w danej szkole, a uzyska kwalifikacje do nauczania innego przedmiotu, to nie stara się o nowe zatrudnienie, a jedynie jego warunki pracy zostaną zmodyfikowane. W konsekwencji dyrektor szkoły podstawowej może w ogóle nie dokonywać zatrudnienia nowych nauczycieli, przez co nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny nie będzie miał okazji skorzystać z przysługującego mu pierwszeństwa w zatrudnieniu.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu dla nauczyciela w stanie nieczynnym

Zgodnie z art. 224 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe w okresie do 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje:

  • nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny,
  • nauczycielom, którzy otrzymali  informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego,
  • nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny.
  • nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy na II etapie wygaszania gimnazjum (w roku szkolnym 2018/2019).
Wobec nauczycieli gimnazjów, którzy ze względów organizacyjnych od 1 września 2017 r. nie mogą być dalej zatrudniani przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy, jeśli zostaną przeniesieni w stan nieczynny.

Pierwszeństwo, o którym mowa powyżej, przysługuje w zatrudnieniu, a więc wobec innych kandydatów starających się o zatrudnienie, a nie wobec zatrudnionych już nauczycieli, którzy np. po uzyskaniu kwalifikacji do nauczania danego przedmiotu będą mogli w tej samej szkole nauczać kolejnego przedmiotu. Zatem w przypadku opisanym w pytaniu nauczycielowi ustawowe pierwszeństwo w zatrudnieniu, jeżeli dyrektor przydzieli zajęcia nauczycielowi już zatrudnionemu w szkole. Nie powstanie bowiem wtedy wolne stanowisko pracy.

Problemy praktyczne

Na marginesie wskazać należy, że ustawa milczy kto ma pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolne stanowisko pracy, jeśli o to miejsce starać się będzie np. kilku nauczycieli, którym przysługuje takie pierwszeństwo w zatrudnieniu. W tej sytuacji uznać należy, że to dyrektor szkoły będzie mógł wybrać kandydata, który jego zdaniem w największym stopniu spełnia wymagania kwalifikacyjne na to stanowisko.

Joanna Swadźba

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel