Badania wstępne, okresowe i kontrolne od 1 kwietnia 2015 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 7 kwietnia 2015 r.
Poleć znajomemu
Badania wstępne, okresowe i kontrolne od 1 kwietnia 2015 r.

1 kwietnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która zmienia zasady kierowania pracowników na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Na badania wstępnie nie trzeba kierować już pracownika, który posiada aktualne orzeczenie o zdolności do pracy wydane w poprzedniej szkole, jednakże pod pewnymi warunkami.

1 kwietnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która zmienia zasady kierowania pracowników na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Na badania wstępnie nie trzeba kierować już pracownika, który posiada aktualne orzeczenie o zdolności do pracy wydane w poprzedniej szkole, jednakże pod pewnymi warunkami.

BADANIA WSTĘPNE

Wstępnym badaniom lekarskim co do zasady podlegają:

 1. osoby przyjmowane do pracy;
 2. pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
Od 1 kwietnia 2015 r. wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:
 1. przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
 2. przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Dotyczy to także przyjmowania do pracy osoby pozostającej w stosunku pracy z innym pracodawcą
  (art. 229 § 1 i §1(1) Kodeksu pracy).

 

Przepisy przejściowe: Do orzeczeń wydanych przed 1 kwietnia 2015 r., a także skierowań na badania oraz badań rozpoczętych przed tym dniem, stosuje się dotychczasowe przepisy (art. 32 ustawy z 7 listopada 2014 r.).
W konsekwencji, zwolnienie ze wstępnych badań lekarskich będzie możliwe dopiero w przypadku, gdy zatrudniany pracownik będzie posiadał skierowanie na badania wydane nie wcześniej niż 1 kwietnia 2015 r., tj. na podstawie obowiązujących od tego dnia wzorów i przepisów.
BADANIA OKRESOWE I KONTROLNE

Tak jak dotychczas, pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim, zaś w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Dodatkowo jednak zaostrzono przepis dotyczący dopuszczenia pracownika do pracy  - pracownik musi nie tylko posiadać aktualne orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, ale także w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie (art. 229 §3 i §4 Kodeksu pracy).

Jeżeli na danym stanowisku pracy zmieniły się warunki pracy, pracodawca musi skierować pracownika na dodatkowe badania, tak by orzeczenie lekarskie było adekwatne do aktualnych warunków pracy, określonych w skierowaniu na badania.
Wzór skierowania na badania wstępne, okresowe i kontrolne w rozporządzeniu

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Wzór skierowania stanowi załącznik nr 3a do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r.

Skierowanie na badania profilaktyczne powinno zawierać:

 1. określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
 2. w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,
 3. w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
 4. opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3,  czynników szkodliwych niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach (§4 rozporządzenia MZiOS z  30 maja 1996 r.).

 

Nowość! Pracownik zachowuje jeden egzemplarz skierowania

Od 1 kwietnia 2015 r. skierowanie na badania profilaktyczne wydawane jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania. Pracownik powinien zachować skierowanie tak, by przy zmianie pracodawcy było wiadomo w jakich warunkach pracy był zatrudniony. Brak skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę uniemożliwi zwolnienie pracownika z wykonania wstępnych badań lekarskich u nowego pracodawcy, choćby pracownik był zatrudniany ponownie na takie samo stanowisko np. nauczyciela.

Nowa procedura odwoławcza od orzeczeń lekarskich

Badania profilaktyczne kończą się wydaniem orzeczenie lekarskiego stwierdzającego:

 1. brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku;
 2. istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku
 3. w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie (§2 ust. 5 ww. rozporządzenia MZiOS).
Odwołanie wnosi się na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem lekarza, który je wydał
 1. wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik;
 2. instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy;
 3. Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez Kolejowy Zakład Medycyny Pracy;
 4. podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej.

 

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel