Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów na nowych zasadach

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 4 stycznia 2016 r.
Poleć znajomemu
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów na nowych zasadach

Od początku 2016 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Określa ono warunki przyznawania środków z funduszu, w tym ich wysokość. O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie także dla jednostek samorządu terytorialnego

Rozporządzenie ministra sportu i turystyki z 8 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przewiduje, że dofinansowanie mogą otrzymać:

 • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
 • inne organizacje pozarządowe, które w ramach działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • jednostki samorządu terytorialnego.
Dofinansowanie może być przyznane do wysokości:
 • 80% planowanych kosztów realizacji zajęć - w przypadku zajęć organizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,
 • 50% planowanych kosztów realizacji zajęć - w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
(§ 4 ww. rozporządzenia).

Wniosek o przyznanie dofinansowania - 11 niezbędnych elementów

Sporządzając wniosek, należy wykazać następujące informacje:

 1. nazwę i adres wnioskodawcy,
 2. NIP lub REGON,
 3. nazwę i opis zajęć lub zadań z zakresu aktywności fizycznej, w szczególności: termin i miejsce realizacji, częstotliwość zajęć oraz przewidywaną liczbę uczestników,
 4. informację o wcześniejszej działalności wnioskodawcy w zakresie, którego dotyczy wniosek,
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zajęć lub zadań z zakresu aktywności fizycznej oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zajęć pochodzących z innych źródeł,
 6. kalkulację przewidywanych kosztów,
 7. kalkulację przewidywanych dochodów oraz innych korzyści związanych z realizacją zajęć,
 8. kwoty środków Funduszu otrzymane w roku złożenia wniosku i roku go poprzedzającym,
 9. wskazanie rachunku bankowego, na który mają być przekazywane środki Funduszu,
 10. informację o sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz o jego zaległych zobowiązaniach finansowych w stosunku do podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów,
 11. wskazanie imion i nazwisk osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy.
Do wniosku należy dołączyć także:
 1. preliminarz kosztów: bezpośrednich i pośrednich,
 2. program i regulamin zajęć lub zadań z zakresu aktywności fizycznej,
 3. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru albo zaświadczenie albo informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy,
 4. statut.
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2016 r. Zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie ministra sportu z 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz.U. nr 217, poz. 1290).
 • Rozporządzenie ministra sportu i turystyki z 8 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz.U. z 2015 r. poz. 2222).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel