Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji nauczycieli podpisane!

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 25 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji nauczycieli podpisane!

W Dzienniku Ustaw opublikowano już nowe rozporządzenie dotyczące kwalifikacji nauczycieli. Sprawdzamy, jakie nowości przewidziano w stosunku do dotychczasowych regulacji, ale także, jakie zmiany nastąpiły w odniesieniu do projektu rozporządzenia.

Zmiany precyzujące w stosunku do projektu

W stosunku do projektu zmodyfikowano definicje ustawowe. Otóż przez gimnazjum, liceum, technikum czy szkołę branżową I stopnia rozumiemy także klasy odpowiednio dotychczasowego gimnazjum, liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Zwłaszcza w przypadku gimnazjum oznacza to, że w szkołach, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum w zakresie pracy w tych klasach będą obowiązywały wymogi kwalifikacyjne dla nauczycieli gimnazjum. Poza tym warto zwrócić uwagę na to, że zamiast sformułowania „studia magisterskie” używanego w projekcie pojawiły się dwa sformułowania „jednolite studia magisterskie” i „studia II stopnia”.

Oprócz tego doprecyzowano rozwiązania przejściowe, wskazując, że kwalifikacje do nauczania języków obcych w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, szkołach policealnych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia, branżowych szkołach I stopnia, gimnazjach, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, posiadają również osoby, które:

1) ukończyły studia pierwszego stopnia prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela:

a) na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne lub

b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne lub

2) ukończyły studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności), prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, i legitymują się:

a) świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne lub

b) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.

Zmiany w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego w pigułce

W pozostałym zakresie w ostatecznym brzmieniu rozporządzenia przewidziano jedynie – w stosunku do projektu - niewielkie zmiany precyzujące, niezmieniające jednak istoty zagadnień. Przypomnijmy więc najważniejsze nowości, które przewiduje omawiane rozporządzenie w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego. I tak:

  • co do zasady studia I stopnia będą wystarczały do zatrudnienia jedynie w przedszkolu i szkole podstawowej
  • konieczne studia magisterskie w szkołach ponadpodstawowych,
  • absolwenci zakładu kształcenia nauczycieli nie będą mogli znaleźć zatrudnienia w placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz do zajmowania stanowiska wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych (a w przypadku nauczycieli języków obcych – również w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych),
  • nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania przyrody w 6-letniej szkole podstawowej nabyte w wyniku ukończenia studiów magisterskich, wyższych zawodowych, podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie przyrody w 8-letniej szkole podstawowej, będą mogli uczyć przyrody jedynie w klasie IV.

Przed natychmiastową utratą kwalifikacji nauczycieli uratują rozwiązania przejściowe. Otóż:

  • nauczyciele zatrudnieni w dniu 1 września 2017 r. na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowają nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
  • kwalifikacje zachowają nauczyciele zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w dniu 1 września 2017 r., którzy ukończyli studia pierwszego stopnia rozpoczęte na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 21 lutego 2012 r. (tj. dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz spełniają pozostałe wymagania kwalifikacyjne), zatrudnieni w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych (szkołach branżowych I stopnia), placówkach oświatowo wychowawczych i placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
  • kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki zachowają również nauczyciele zatrudnieni 1 września 2017 r., którym na podstawie dotychczasowych kwalifikacji uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel