Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze na nowych zasadach

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 9 maja 2013 r.
Poleć znajomemu
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze na nowych zasadach

 Od 8 marca 2013 r. obowiązują nowe zasady organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim. Sprawdź, co się zmieniło!

 

 Od 8 marca 2013 r. obowiązują nowe zasady organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim. Sprawdź, co się zmieniło!

 
Poprzednio obowiązujące rozporządzenie było krytykowane przez środowisko oświatowe

Rozporządzenie uwzględnia potrzebę:

 • uporządkowania i dostosowania zadań przedszkoli i szkół, w tym specjalnych oraz placówek w zakresie prowadzenia zajęć rewalidacyjno - wychowawczych do zmian wprowadzonych w systemie oświaty od 1997 r. tj. roku, w którym wydano poprzednie rozporządzenie w tej sprawie;
 • doprecyzowania trybu obejmowania dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi;
 • określenia czasu trwania jednostki zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.

 

Wprowadzone zmiany pozwolą na lepsze dostosowanie rozwiązań w zakresie organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych do potrzeb dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze na podstawie orzeczenia publicznej poradni

W rozporządzeniu wyraźnie określono, że podstawą objęcia dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi jest orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (indywidualnych lub zespołowych), wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Pomoc udzielana przez 22 lata szkolne

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze organizuje się dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umyslowym w stopniu głębokim od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat (dotychczas okres ten rozpoczynał i kończył się w dniu urodzin dziecka, co sprawiało trudności organizacyjne dyrektorom placówek oświatowych, bowiem wymagało zatrudniania i zwalniania nauczycieli w trakcie roku szkolnego).

Do 31 grudnia 2013 r. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się dla dzieci i młodzieży, w wieku od 3 do 25 roku życia.
Godzina zajęć to 60 minut

W rozporządzeniu doprecyzowano, że godzina zajęć rewalidacyjno-wychowawczych trwa 60 minut. Minimalny wymiar zajęć wynosi:

 • 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 6 godzin dziennie - w przypadku zajęć zespołowych;
 • 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 4 godziny dziennie - w przypadku zajęć indywidualnych.

 

Dzienny czas trwania zajęć ustala dyrektor jednostki systemu oświaty organizującej zajęcia, we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami), uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczestnika zajęć.
W innym miejscu niż dom rodzinny opiekę sprawuje pomoc nauczyciela

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć sprawuje pomoc nauczyciela, z wyjątkiem zajęć prowadzonych w domu rodzinnym. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć w domu rodzinnym zapewniają rodzice (prawni opiekunowie).

Indywidualny program zajęć weryfikowany nie rzadziej niż dwa razy w roku

Dla każdego uczestnika zajęć opracowuje się indywidualny program zajęć, zawierający w szczególności:

 • cele realizowanych zajęć;
 • metody i formy pracy z uczestnikiem zajęć;
 • zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczestnika zajęć.

 

Indywidualny program zajęć opracowują prowadzący zajęcia nauczyciele we współpracy z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami pracującymi z dziećmi i młodzieżą, na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz obserwacji funkcjonowania uczestnika zajęć.
Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym na podstawie dokumentacji zajęć, w tym indywidualnego programu zajęć, nauczyciele prowadzący zajęcia dokonują okresowej oceny funkcjonowania uczestnika zajęć oraz w razie potrzeby modyfikują indywidualny program zajęć.
Zeszyt obserwacji prowadzi osobno każdy nauczyciel odrębnie dla każdego dziecka

Dokumentacja zajęć obejmuje:

 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu lub dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego uczestnika zajęć, prowadzone zgodnie z przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
 • zeszyt obserwacji.
Zeszyt obserwacji zawiera informacje dotyczące:
 • zmian w zakresie dużej motoryki (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów);
 • zmian w zakresie małej motoryki (koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo-ruchowa, manipulacja);
 • podejmowania aktywności własnej (niekierowanej);
 • koncentracji uwagi podczas aktywności spontanicznej (w zabawie, podczas wykonywania zadania), w tym czasu tej koncentracji;
 • współdziałania w różnych sytuacjach, w tym czasu tego współdziałania;
 • opanowywania nowych umiejętności (tempo, trwałość, stopień trudności);
 • dominującego nastroju i emocji;
 • gotowości do kontaktów (rodzaje i kierunek kontaktów);
 • umiejętności w zakresie samoobsługi;
 • udziału w czynnościach porządkowych;
 • zachowań trudnych (opis zachowań trudnych i sytuacji, w których występują te zachowania, reakcje nauczyciela na zachowania trudne, zmiany w zachowaniu);
 • sposobów komunikowania się;
 • innych istotnych zachowań.

 

Zeszyt obserwacji prowadzony jest odrębnie dla każdego uczestnika zajęć przez nauczycieli prowadzących z nim zajęcia.
 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz.U. z 2013 r., poz. 529).
 
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel