Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze na nowych zasadach

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 9 maja 2013 r.
Poleć znajomemu
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze na nowych zasadach

 Od 8 marca 2013 r. obowiązują nowe zasady organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim. Sprawdź, co się zmieniło!

 
Poprzednio obowiązujące rozporządzenie było krytykowane przez środowisko oświatowe

Rozporządzenie uwzględnia potrzebę:

 • uporządkowania i dostosowania zadań przedszkoli i szkół, w tym specjalnych oraz placówek w zakresie prowadzenia zajęć rewalidacyjno - wychowawczych do zmian wprowadzonych w systemie oświaty od 1997 r. tj. roku, w którym wydano poprzednie rozporządzenie w tej sprawie;
 • doprecyzowania trybu obejmowania dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi;
 • określenia czasu trwania jednostki zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.

 

Wprowadzone zmiany pozwolą na lepsze dostosowanie rozwiązań w zakresie organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych do potrzeb dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze na podstawie orzeczenia publicznej poradni

W rozporządzeniu wyraźnie określono, że podstawą objęcia dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi jest orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (indywidualnych lub zespołowych), wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Pomoc udzielana przez 22 lata szkolne

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze organizuje się dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umyslowym w stopniu głębokim od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat (dotychczas okres ten rozpoczynał i kończył się w dniu urodzin dziecka, co sprawiało trudności organizacyjne dyrektorom placówek oświatowych, bowiem wymagało zatrudniania i zwalniania nauczycieli w trakcie roku szkolnego).

Do 31 grudnia 2013 r. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się dla dzieci i młodzieży, w wieku od 3 do 25 roku życia.
Godzina zajęć to 60 minut

W rozporządzeniu doprecyzowano, że godzina zajęć rewalidacyjno-wychowawczych trwa 60 minut. Minimalny wymiar zajęć wynosi:

 • 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 6 godzin dziennie - w przypadku zajęć zespołowych;
 • 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 4 godziny dziennie - w przypadku zajęć indywidualnych.

 

Dzienny czas trwania zajęć ustala dyrektor jednostki systemu oświaty organizującej zajęcia, we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami), uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczestnika zajęć.
W innym miejscu niż dom rodzinny opiekę sprawuje pomoc nauczyciela

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć sprawuje pomoc nauczyciela, z wyjątkiem zajęć prowadzonych w domu rodzinnym. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć w domu rodzinnym zapewniają rodzice (prawni opiekunowie).

Indywidualny program zajęć weryfikowany nie rzadziej niż dwa razy w roku

Dla każdego uczestnika zajęć opracowuje się indywidualny program zajęć, zawierający w szczególności:

 • cele realizowanych zajęć;
 • metody i formy pracy z uczestnikiem zajęć;
 • zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczestnika zajęć.

 

Indywidualny program zajęć opracowują prowadzący zajęcia nauczyciele we współpracy z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami pracującymi z dziećmi i młodzieżą, na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz obserwacji funkcjonowania uczestnika zajęć.
Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym na podstawie dokumentacji zajęć, w tym indywidualnego programu zajęć, nauczyciele prowadzący zajęcia dokonują okresowej oceny funkcjonowania uczestnika zajęć oraz w razie potrzeby modyfikują indywidualny program zajęć.
Zeszyt obserwacji prowadzi osobno każdy nauczyciel odrębnie dla każdego dziecka

Dokumentacja zajęć obejmuje:

 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu lub dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego uczestnika zajęć, prowadzone zgodnie z przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
 • zeszyt obserwacji.
Zeszyt obserwacji zawiera informacje dotyczące:
 • zmian w zakresie dużej motoryki (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów);
 • zmian w zakresie małej motoryki (koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo-ruchowa, manipulacja);
 • podejmowania aktywności własnej (niekierowanej);
 • koncentracji uwagi podczas aktywności spontanicznej (w zabawie, podczas wykonywania zadania), w tym czasu tej koncentracji;
 • współdziałania w różnych sytuacjach, w tym czasu tego współdziałania;
 • opanowywania nowych umiejętności (tempo, trwałość, stopień trudności);
 • dominującego nastroju i emocji;
 • gotowości do kontaktów (rodzaje i kierunek kontaktów);
 • umiejętności w zakresie samoobsługi;
 • udziału w czynnościach porządkowych;
 • zachowań trudnych (opis zachowań trudnych i sytuacji, w których występują te zachowania, reakcje nauczyciela na zachowania trudne, zmiany w zachowaniu);
 • sposobów komunikowania się;
 • innych istotnych zachowań.

 

Zeszyt obserwacji prowadzony jest odrębnie dla każdego uczestnika zajęć przez nauczycieli prowadzących z nim zajęcia.
 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz.U. z 2013 r., poz. 529).
 
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel