Zawieszenie jednostek oświaty do 31 sierpnia i inne zmiany w przepisach wydanych w czasie pandemii

Data publikacji: 30 czerwca 2020 r.
Poleć znajomemu
Zawieszenie jednostek oświaty do 31 sierpnia i inne zmiany w przepisach wydanych w czasie pandemii

MEN określił sposób funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie ferii letnich. W tym celu w dniu 29 czerwca w życie weszły kolejne nowelizacje rozporządzeń wydanych w związku z pandemią COVID-19. Sprawdzamy, jakie rozwiązania przewidziano do końca sierpnia.

 

Zawieszenie do 31 sierpnia – jakie jednostki obejmuje


Przede wszystkim przedłużony został okres zawieszenia stacjonarnego funkcjonowania jednostek oświaty – do 31 sierpnia 2020 r. Dotyczy to m.in. szkół wszystkich typów, z wyjątkiem:

  • szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych;
  • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
  • przedszkoli specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
  • branżowych szkół I stopnia w zakresie zajęć praktycznych dla uczniów będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że zawieszeniem ponownie objęto m.in. klasy I-III w szkołach podstawowych (co jest oczywiste, zważywszy na to, że takie zajęcia w okresie wakacji nie są organizowane).

Rozwiązanie to wyklucza organizację stacjonarnego posiedzenia rady pedagogicznej w okresie wakacji. Rada powinna być organizowana z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej albo w trybie obiegowym.
Stanowisko MEN „Termin ten (31 sierpnia – przyp. red.) umożliwi także organizację m.in. egzaminów zawodowych w reżimie sanitarnym oraz przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na kolejny rok szkolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności.”

Z kolei zawieszenie zostało uchylone w przypadku przedszkoli.

Wakacyjne praktyki u pracodawców

Na czas wakacji przewidziano też możliwość prowadzenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy:

  • branżowych szkół I stopnia,
  • techników i szkół policealnych,

zaplanowanych do realizacji w okresie ferii letnich. W przypadku młodocianych pracowników odbywających praktyki u pracodawców przysługiwać im będzie obligatoryjnie udzielany przez pracodawcę urlop wypoczynkowy, o ile młodociany pracownik nabył prawa do tego urlopu oraz ewentualnie urlop bezpłatny, o ile o udzielenie tego urlopu młodociany pracownik wystąpi z wnioskiem do pracodawcy.

Możliwa jest też realizacja staży uczniowskich dla uczniów branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami i uczniów technikum.

Organizacja zajęć w czasie wakacji wymaga zgody ucznia/słuchacza, w przypadku osoby niepełnoletniej - jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Dodatkowo szkoły zawodowe mogą realizować zajęcia w ramach regionalnych programów operacyjnych lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej – także po uzyskaniu zgody ucznia (rodzica).

Kursy teoretyczne w czasie wakacji

W przypadku kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (kursowych) przewidziano możliwość realizacji również kształcenia teoretycznego dla uczniów będących młodocianymi pracownikami, w miejscu prowadzenia danej formy pozaszkolnej. Tu także potrzebna będzie zgoda ucznia/słuchacza (w przypadku osoby niepełnoletniej – rodzica). Nie będzie natomiast możliwa organizacja turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Z kolei kształcenie praktyczne niezrealizowane do dnia 31 sierpnia 2020 r. będzie uzupełniane po zakończeniu zawieszenia jednostek oświaty.

Co z dotacjami w czasie wakacji

Nowelizacja przewiduje również nowe zasady dotowania niepublicznych szkół i placówek, w których w czasie wakacji nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Otóż za miesiące wakacyjne wysokość dotacji będzie uzależniona od frekwencji ustalonej w lutym 2020 r.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1110),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1111).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel