Sprawdź, jak doręczyć informację o stanie nieczynnym nieobecnemu nauczycielowi

Michał Mazur

Michał Mazur

Radca prawny, specjalista prawa pracy i prawa administracyjnego.
Data publikacji: 5 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Jak skutecznie powiadomić nauczyciela przebywającego do 4 marca 2018 roku na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia przeniesieniu w stan nieczynny od 1 września 2017 roku? Trzeba założyć, że nauczyciel na chwilę obecną nieobecny w pracy nie przyjdzie do szkoły i nie będzie odbierał żadnej korespondencji ze szkoły.
Odpowiedź: Jeżeli nie ma możliwości osobistego wręczenia informacji o stanie nieczynnym nauczycielowi, należy mu wysłać tę informację pocztą. W takim wypadku za moment skutecznego poinformowania nauczyciela o przeniesieniu w stan nieczynny należy uznać 7 dzień od dnia drugiego awizowania przesyłki, jeżeli nauczyciel jej nie podjął.

Moment złożenia oświadczenia woli

Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, nauczyciela gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, przenosi się w stan nieczynny odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. albo rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny. Zgodnie zaś z ust. 3 tego artykułu dyrektor gimnazjum w terminie odpowiednio do dnia 15 maja 2017 r. lub do dnia 15 maja 2018 r. informuje nauczycieli, w formie pisemnej, o tych zmianach.

W zakresie sposobu doręczenia pisma informującego nauczyciela o przeniesieniu w stan nieczynny należy stosować takie same zasady, co w przypadku doręczenia pisma zawierającego oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy. W tym przypadku także obowiązuje zasada, zgodnie z którą oświadczenie uważa się złożone z chwilą, gdy dotarło do pracownika w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

Pismo może doręczyć pracownik szkoły

W sytuacji wskazanej w pytaniu można podjąć próbę osobistego doręczenia pisma w miejscu zamieszkania nauczyciela. Warto w takim przypadku powierzyć zadanie doręczenia informacji o przeniesieniu w stan nieczynny dwóm osobom, które w razie odmowy odbioru pisma lub pokwitowania jego odbioru będą mogły być świadkami tego zdarzenia. Odmowa odbioru pisma przez nauczyciela nie przekreśla bowiem skuteczności jego doręczenia (nauczyciel mógł, tj. miał możliwość zapoznania się z treścią pisma).

W razie, gdyby podjęcie próby osobistego doręczenia pisma w ogóle nie było możliwe, pismo należy wysłać pocztą (listem poleconym). Jak wyżej – skuteczne doręczenie pisma nastąpi z chwilą, kiedy nauczyciel mógł zapoznać się z jego treścią. W razie niepodjęcia przesyłki przez nauczyciela, dwukrotnego awizowania przesyłki i zwrotu jej przez pocztę do nadawcy, uznać należy, że do doręczenia pisma doszło w 7 dniu od dnia drugiego awizowania (wyrok Sądu Najwyższego z 5 października 2005 r., I PK 37/05). Planując wysyłanie pism pocztą, należy mieć to na uwadze i nadać przesyłki odpowiednio wcześniej.

Orzecznictwo:

  • Wyrok Sądu Najwyższego z 5 października 2005 r. (I PK 37/05).
Michał Mazur

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel