Jak utworzyć oddział integracyjny w szkole

Marzenna Czarnocka

Marzenna Czarnocka

Data publikacji: 7 września 2020 r.
Poleć znajomemu
Jak utworzyć oddział integracyjny w szkole

Utworzenie oddziału integracyjnego w szkole zależy od potrzeb oraz decyzji organu prowadzącego, który zatwierdza organizację szkoły. Przepisy nie zawierają procedur w tym zakresie, co oznacza, że należy się kierować regulacjami odnoszącymi się do kompetencji poszczególnych organów.

Konieczna zgoda organu prowadzącego …

Zgodę na utworzenie oddziałów integracyjnych wyraża organ prowadzący, który zatwierdza arkusz organizacji szkoły i wyraża zgodę na uwzględnienie w nazwie szkoły specyfiki jej działania. (§  1 ust. 8, §  17 ust. 9 rozporządzenia MEN z 28 lutego 2019 r.).

… i opinia rady pedagogicznej

W przypadku potrzeby utworzenia oddziału integracyjnego przede wszystkim rada pedagogiczna powinna zaopiniować potrzebę zmian w organizacji szkoły i w drodze uchwały, podjąć decyzję w sprawie zmian w statucie szkoły, umożliwiających utworzenie takiego oddziału (art. 70 ust. 2 pkt 1, art. 72 ust. 1 Prawa oświatowego). Taka opinia ułatwi dyrektorowi uzasadnienie potrzeby  zmian proponowanych w arkuszu organizacji przedstawianym do akceptacji organowi prowadzącemu.

Dyrektor opracowuje arkusz organizacji szkoły (art. 110 ust. 2 Prawa oświatowego), z uwzględnieniem utworzenia oddziału  integracyjnego - z zachowaniem odpowiedniej liczebności oddziału oraz zmian w strukturze zatrudnienia uwzgledniających dodatkowe zatrudnienie nauczycieli i specjalistów, odpowiednią liczbę godzin z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych itp. i przedstawia do akceptacji organowi prowadzącemu szkołę, do którego kompetencji należy zatwierdzanie arkuszy organizacji, z uwzględnieniem uzyskania w określonych terminach opinii związków zawodowych i organu nadzoru pedagogicznego (art. 110 ust. 3 Prawa oświatowego).

Potrzebna też zgoda rodziców

Na utworzenie oddziału integracyjnego wymagana jest również zgoda rodziców uczniów tego oddziału. Doboru dzieci i uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły za zgodą ich rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów niepełnosprawnych (§ 6 ust. 3 rozporządzenia MEN z 28 lutego 2019 r.).

Działania te powinny być równoległe/poprzedzone ustaleniami z organem prowadzącym, który zatwierdza arkusz organizacji szkoły i odpowiada za finasowanie jej działalności oraz zapewnienie odpowiednich warunków kształcenia uczniów (art. 10 Prawa oświatowego).

Nie obędzie się bez zmian w statucie

Działalność szkoły musi być zgodna z jej statutem, w związku z tym organizacja oddziału integracyjnego wymaga zmian w statucie szkoły, w tym również w zakresie określenia zadań nauczycieli i innych pracowników (art. 98 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Prawo oświatowe).

Marzenna Czarnocka

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel