CKE: Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2015 roku

Data publikacji: 4 lipca 2014 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor CKE w komunikacie z 30 czerwca 2014 r. podał do publicznej wiadomości wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.

Dyrektor CKE w komunikacie z 30 czerwca 2014 r. podał do publicznej wiadomości wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego

Organizator

Zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

- technik żywienia i gospodarstwa domowego*

- technik organizacji usług gastronomicznych*

- kucharz*

- technik  żywienia i usług gastronomicznych

- technik hotelarstwa

- kelner

- technik technologii żywności

- technik przetwórstwa mleczarskiego

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik telekomunikacji

- technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik budownictwa wodnego

- technik mechatronik

- technik pojazdów samochodowych

- technik mechanik okrętowy

- technik mechanik lotniczy

- technik elektroniki i informatyki medycznej

- technik teleinformatyk

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

- technik ekonomista

- technik handlowiec

- technik rachunkowości

- technik administracji

- technik organizacji reklamy

Olimpiada Techniki Samochodowej

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

- technik pojazdów samochodowych

- mechanik pojazdów samochodowych

- elektromechanik pojazdów samochodowych

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczośc**i

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik ekonomista

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik geodeta

- technik geolog

- technik leśnik

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik technologii chemicznej

- technik telekomunikacji

- technik transportu kolejowego

- technik technologii żywności

- technik żywienia i gospodarstwa domowego*

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik handlowiec

- technik spedytor

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik włókiennik

- technik technologii drewna

- technik ochrony środowiska

- technik architektury krajobrazu

- technik mechatronik

- technik analityk

- technik drogownictwa

- technik urządzeń sanitarnych

- technik mechanik okrętowy

- technik usług fryzjerskich

- technik górnictwa odkrywkowego

- technik logistyk

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- technik pojazdów samochodowych

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik ochrony środowiska

- technik ogrodnik

- technik leśnik

- technik technologii żywności

- technik żywienia gospodarstwa domowego*

- technik organizacji usług gastronomicznych*

- kucharz*

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- dietetyk

- technik weterynarii

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik hodowca koni

- technik inżynierii środowiska i melioracji

- technik architektury krajobrazu

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Politechnika Warszawska

- technik budownictwa

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik urządzeń sanitarnych

- technik drogownictwa

- technik budownictwa wodnego

- technik renowacji elementów architektury

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

- technik elektryk

- technik elektronik

- technik telekomunikacji

- technik teleinformatyk

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

 - technik geodeta

Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy

- technik ekonomista

- technik handlowiec

- technik rachunkowości

- technik administracji

- technik księgarstwa

Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie

- technik technologii żywności

- technik przetwórstwa mleczarskiego

Turniej Budowlany „Złota Kielnia”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu

- murarz - tynkarz

- stolarz

- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

- cukiernik

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz

- piekarz

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

- cukiernik

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki

- piekarz

Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej

- wędliniarz

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

- technik elektryk

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik elektronik

- technik mechatronik

- technik teleinformatyk

- technik telekomunikacji

- technik elektroniki i informatyki medycznej

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu

- technik górnictwa podziemnego

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Wyższa Szkoła Logistyki

- technik logistyk

- technik spedytor

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

- technik hotelarstwa

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

- technik żywienia i gospodarstwa domowego*

- technik technologii żywności

- technik żywienia i usług gastronomicznych

Olimpiada Wiedzy i Bankach

Stowarzyszenie ePrzedsiębiorczość

- technik administracji

- technik ekonomista

- technik handlowiec

- technik rachunkowości

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży

Politechnika Łódzka

- technik technologii odzieży

Olimpiada Wiedzy o Turystyce

Uniwersytet Łódzki Instytut Geografii Miast i Turyzmu

- technik obsługi turystycznej

*Zawody z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2007 r., Nr 124, poz. 860 ze zm.);

** Laureaci lub finaliści Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości posiadający stosowne zaświadczenie wydane przez Organizatora w latach szkolnych 2013-2016, otrzymują uprawnienia, dotyczące zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Laureaci lub finaliści Olimpiady Innowacji Technicznych lub Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości posiadający stosowne zaświadczenie wydane przez Organizatora w latach szkolnych 2010-2013, zachowują nabyte uprawnienia w kolejnych latach, dotyczące zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Olimpiady zwalniające z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości organizowana w latach 2013-2016 przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Olimpiada Innowacji Technicznych organizowana w latach 2010-2013 przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości  organizowana w latach 2010-2013 przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik ekonomista

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik geodeta

- technik geolog

- technik leśnik

- technik mechanizacji  rolnictwa

- technik technologii chemicznej

- technik telekomunikacji

- technik transportu kolejowego

- technik technologii żywności

- technik żywienia i gospodarstwa domowego****

- technik żywienia i usług gastronomicznych***

- technik handlowiec

- technik spedytor

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik włókiennik

- technik technologii drewna

- technik ochrony środowiska

- technik architektury krajobrazu

- technik mechatronik

- technik analityk

- technik drogownictwa

- technik urządzeń sanitarnych

- technik mechanik okrętowy

- technik usług fryzjerskich

- technik górnictwa odkrywkowego

- technik logistyk

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- technik pojazdów samochodowych

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik geodeta

- technik geolog

- technik leśnik

- technik mechanizacji  rolnictwa

- technik technologii chemicznej

- technik telekomunikacji

- technik transportu kolejowego

- technik włókiennik

- technik technologii drewna

- technik ochrony środowiska

- technik architektury krajobrazu

- technik mechatronik

- technik analityk

- technik drogownictwa

- technik urządzeń sanitarnych

- technik mechanik okrętowy

- technik usług fryzjerskich

- technik górnictwa odkrywkowego

- technik logistyk

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik ekonomista

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik geodeta

- technik leśnik

- technik telekomunikacji

- technik technologii żywności

- technik żywienia i gospodarstwa domowego****

- technik żywienia i usług gastronomicznych***

- technik handlowiec

- technik spedytor

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik technologii drewna

- technik ochrony środowiska

- technik architektury krajobrazu

- technik mechatronik

- technik drogownictwa

- technik urządzeń sanitarnych

- technik mechanik okrętowy

- technik usług fryzjerskich

- technik górnictwa odkrywkowego

- technik logistyk

***zawody z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7), w których kształcenie rozpoczęło się od 1 września 2012 r.,;

**** zawody z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.);

Zawody nieoznaczone gwiazdkami - ujęte w obu ww. klasyfikacjach.

Słowa kluczowe:
CKEegzamin zawodowy

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel