CKE: Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2015 roku

Data publikacji: 4 lipca 2014 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor CKE w komunikacie z 30 czerwca 2014 r. podał do publicznej wiadomości wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego

Organizator

Zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

- technik żywienia i gospodarstwa domowego*

- technik organizacji usług gastronomicznych*

- kucharz*

- technik  żywienia i usług gastronomicznych

- technik hotelarstwa

- kelner

- technik technologii żywności

- technik przetwórstwa mleczarskiego

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik telekomunikacji

- technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik budownictwa wodnego

- technik mechatronik

- technik pojazdów samochodowych

- technik mechanik okrętowy

- technik mechanik lotniczy

- technik elektroniki i informatyki medycznej

- technik teleinformatyk

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

- technik ekonomista

- technik handlowiec

- technik rachunkowości

- technik administracji

- technik organizacji reklamy

Olimpiada Techniki Samochodowej

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

- technik pojazdów samochodowych

- mechanik pojazdów samochodowych

- elektromechanik pojazdów samochodowych

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczośc**i

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik ekonomista

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik geodeta

- technik geolog

- technik leśnik

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik technologii chemicznej

- technik telekomunikacji

- technik transportu kolejowego

- technik technologii żywności

- technik żywienia i gospodarstwa domowego*

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik handlowiec

- technik spedytor

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik włókiennik

- technik technologii drewna

- technik ochrony środowiska

- technik architektury krajobrazu

- technik mechatronik

- technik analityk

- technik drogownictwa

- technik urządzeń sanitarnych

- technik mechanik okrętowy

- technik usług fryzjerskich

- technik górnictwa odkrywkowego

- technik logistyk

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- technik pojazdów samochodowych

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik ochrony środowiska

- technik ogrodnik

- technik leśnik

- technik technologii żywności

- technik żywienia gospodarstwa domowego*

- technik organizacji usług gastronomicznych*

- kucharz*

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- dietetyk

- technik weterynarii

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik hodowca koni

- technik inżynierii środowiska i melioracji

- technik architektury krajobrazu

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Politechnika Warszawska

- technik budownictwa

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik urządzeń sanitarnych

- technik drogownictwa

- technik budownictwa wodnego

- technik renowacji elementów architektury

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

- technik elektryk

- technik elektronik

- technik telekomunikacji

- technik teleinformatyk

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

 - technik geodeta

Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy

- technik ekonomista

- technik handlowiec

- technik rachunkowości

- technik administracji

- technik księgarstwa

Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie

- technik technologii żywności

- technik przetwórstwa mleczarskiego

Turniej Budowlany „Złota Kielnia”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu

- murarz - tynkarz

- stolarz

- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

- cukiernik

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz

- piekarz

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

- cukiernik

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki

- piekarz

Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej

- wędliniarz

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

- technik elektryk

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik elektronik

- technik mechatronik

- technik teleinformatyk

- technik telekomunikacji

- technik elektroniki i informatyki medycznej

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu

- technik górnictwa podziemnego

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Wyższa Szkoła Logistyki

- technik logistyk

- technik spedytor

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

- technik hotelarstwa

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

- technik żywienia i gospodarstwa domowego*

- technik technologii żywności

- technik żywienia i usług gastronomicznych

Olimpiada Wiedzy i Bankach

Stowarzyszenie ePrzedsiębiorczość

- technik administracji

- technik ekonomista

- technik handlowiec

- technik rachunkowości

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży

Politechnika Łódzka

- technik technologii odzieży

Olimpiada Wiedzy o Turystyce

Uniwersytet Łódzki Instytut Geografii Miast i Turyzmu

- technik obsługi turystycznej

*Zawody z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2007 r., Nr 124, poz. 860 ze zm.);

** Laureaci lub finaliści Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości posiadający stosowne zaświadczenie wydane przez Organizatora w latach szkolnych 2013-2016, otrzymują uprawnienia, dotyczące zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Laureaci lub finaliści Olimpiady Innowacji Technicznych lub Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości posiadający stosowne zaświadczenie wydane przez Organizatora w latach szkolnych 2010-2013, zachowują nabyte uprawnienia w kolejnych latach, dotyczące zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Olimpiady zwalniające z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości organizowana w latach 2013-2016 przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Olimpiada Innowacji Technicznych organizowana w latach 2010-2013 przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości  organizowana w latach 2010-2013 przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik ekonomista

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik geodeta

- technik geolog

- technik leśnik

- technik mechanizacji  rolnictwa

- technik technologii chemicznej

- technik telekomunikacji

- technik transportu kolejowego

- technik technologii żywności

- technik żywienia i gospodarstwa domowego****

- technik żywienia i usług gastronomicznych***

- technik handlowiec

- technik spedytor

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik włókiennik

- technik technologii drewna

- technik ochrony środowiska

- technik architektury krajobrazu

- technik mechatronik

- technik analityk

- technik drogownictwa

- technik urządzeń sanitarnych

- technik mechanik okrętowy

- technik usług fryzjerskich

- technik górnictwa odkrywkowego

- technik logistyk

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- technik pojazdów samochodowych

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik geodeta

- technik geolog

- technik leśnik

- technik mechanizacji  rolnictwa

- technik technologii chemicznej

- technik telekomunikacji

- technik transportu kolejowego

- technik włókiennik

- technik technologii drewna

- technik ochrony środowiska

- technik architektury krajobrazu

- technik mechatronik

- technik analityk

- technik drogownictwa

- technik urządzeń sanitarnych

- technik mechanik okrętowy

- technik usług fryzjerskich

- technik górnictwa odkrywkowego

- technik logistyk

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik ekonomista

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik geodeta

- technik leśnik

- technik telekomunikacji

- technik technologii żywności

- technik żywienia i gospodarstwa domowego****

- technik żywienia i usług gastronomicznych***

- technik handlowiec

- technik spedytor

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik technologii drewna

- technik ochrony środowiska

- technik architektury krajobrazu

- technik mechatronik

- technik drogownictwa

- technik urządzeń sanitarnych

- technik mechanik okrętowy

- technik usług fryzjerskich

- technik górnictwa odkrywkowego

- technik logistyk

***zawody z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7), w których kształcenie rozpoczęło się od 1 września 2012 r.,;

**** zawody z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.);

Zawody nieoznaczone gwiazdkami - ujęte w obu ww. klasyfikacjach.

Słowa kluczowe:
CKEegzamin zawodowy

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel