Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

Data publikacji: 5 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Poznaj podstawowe kierunki planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli działań w nadchodzącym roku szkolnym. Dowiedz się, jakie obszary będą w tym roku przedmiotem nowego narzędzia w nadzorze pedagogicznym tj. monitorowania.

Poznaj podstawowe kierunki planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli działań w nadchodzącym roku szkolnym. Dowiedz się, jakie obszary będą w tym roku przedmiotem nowego narzędzia w nadzorze pedagogicznym tj. monitorowania.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014:

 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
 3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
 4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.
Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

W zakresie kontroli:

 1. w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, oddziałach ogólnodostępnych lub/i integracyjnych - „Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych”;
 2. w publicznych technikach - „Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły”;
 3. w publicznych i niepublicznych zasadniczych szkołach zawodowych, technikach (z wyłączaniem techników uzupełniających) i szkołach policealnych - „Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego”;
 4. w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli -  „Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na informowaniu szkół i placówek o kierunkach polityki oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt 1 UoSO”;
 5. w publicznych szkołach podstawowych - „Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej”;
 6. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach - „Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole”;
 7. w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach - „Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót uzywanymi podręcznikami na terenie szkoły”;
 8. w publicznych gimnazjach -  „Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnajzum”;
 9. w publicznych szkołach podstawowych - „Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I-III publicznej szkoły podstawowej”;
 10. w szkołach niepublicznych - „Spełnianie warunków określoych w art. 7 ust. 3 pkt 3 i 4 UoSO przez szkołe niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej”;
2. w zakresie ewaluacji:

Ewaluacje całościowe (10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym);

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

 1. w przedszkolach - w zakresie wymagań:
  • „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
  • „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;
  • „Respektowane są normy społeczne”;
 2. w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego - w zakresie wymagań:
  • „Proesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
  • „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;
  • „Respektowane są normy społeczne”;
 3. w placówkach oświatowo - wychowawczych
  • „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganie celów”;
  • „Respektowane są normy społeczne”;
 4. w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno - pedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych - w zakresie wymagań:
  • „Promowana jest wartość edukacji”,
  • „Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju”;
  • „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”;
 5. w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania - w zakresie wymagań:
  • „Planuje i organizuje się pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”;
  • „Respektowane są normy społeczne”;
 6. w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umyslowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umyslowym z niepełnospranościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - w zakresie wymagań:
  • „Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”;
  • „Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;
  • „Respektowane są normy społeczne”.
Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

W roku szkolnym 2013/2014 monitorowane będą:

 1. Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach.
 2. Wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.
Więcej na temat nadzoru pedagogicznego w nowym roku szkolnym w artykule "Nadzór pedagogiczny od 1 września 2013 r. w praktyce".

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel