Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

Data publikacji: 5 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Poznaj podstawowe kierunki planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli działań w nadchodzącym roku szkolnym. Dowiedz się, jakie obszary będą w tym roku przedmiotem nowego narzędzia w nadzorze pedagogicznym tj. monitorowania.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014:

 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
 3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
 4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.
Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

W zakresie kontroli:

 1. w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, oddziałach ogólnodostępnych lub/i integracyjnych - „Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych”;
 2. w publicznych technikach - „Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły”;
 3. w publicznych i niepublicznych zasadniczych szkołach zawodowych, technikach (z wyłączaniem techników uzupełniających) i szkołach policealnych - „Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego”;
 4. w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli -  „Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na informowaniu szkół i placówek o kierunkach polityki oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt 1 UoSO”;
 5. w publicznych szkołach podstawowych - „Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej”;
 6. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach - „Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole”;
 7. w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach - „Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót uzywanymi podręcznikami na terenie szkoły”;
 8. w publicznych gimnazjach -  „Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnajzum”;
 9. w publicznych szkołach podstawowych - „Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I-III publicznej szkoły podstawowej”;
 10. w szkołach niepublicznych - „Spełnianie warunków określoych w art. 7 ust. 3 pkt 3 i 4 UoSO przez szkołe niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej”;
2. w zakresie ewaluacji:

Ewaluacje całościowe (10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym);

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

 1. w przedszkolach - w zakresie wymagań:
  • „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
  • „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;
  • „Respektowane są normy społeczne”;
 2. w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego - w zakresie wymagań:
  • „Proesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
  • „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;
  • „Respektowane są normy społeczne”;
 3. w placówkach oświatowo - wychowawczych
  • „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganie celów”;
  • „Respektowane są normy społeczne”;
 4. w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno - pedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych - w zakresie wymagań:
  • „Promowana jest wartość edukacji”,
  • „Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju”;
  • „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”;
 5. w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania - w zakresie wymagań:
  • „Planuje i organizuje się pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”;
  • „Respektowane są normy społeczne”;
 6. w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umyslowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umyslowym z niepełnospranościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - w zakresie wymagań:
  • „Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”;
  • „Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;
  • „Respektowane są normy społeczne”.
Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

W roku szkolnym 2013/2014 monitorowane będą:

 1. Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach.
 2. Wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.
Więcej na temat nadzoru pedagogicznego w nowym roku szkolnym w artykule "Nadzór pedagogiczny od 1 września 2013 r. w praktyce".

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel