Kluczowe dokumenty związane z nadzorem pedagogicznym

Data publikacji: 6 września 2010 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji opublikowano kluczowe dokumenty związane z nadzorem pedagogicznym w roku 2010/2011.

Plan nadzoru pedagogicznego MEN na rok szkolny 2010/11

I. Nad szkołami, zespołami szkół oraz szkolnymi punktami konsultacyjnymi przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

 1. Zakres ewaluacji problemowej:
 • Obszar 3. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.
 • Wymaganie 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.
 • Wymaganie 3.4. Rodzice są partnerami szkoły.
 • Obszar 4. Zarządzanie szkołą lub placówką.
 • Wymaganie 4.3. Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie.
 1. Tematyka planowanych kontroli: Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania     uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.
II. Nad publicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym
 1. Zakres planowanej ewaluacji problemowej:
 • Obszar 4. Zarządzanie placówką.
 • Wymaganie 4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach.
 • Wymaganie 4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.
 1. Tematyka planowanych kontroli: Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego.

Arkusze kontroli zatwierdzone przez MEN

 1. Arkusz kontroli zgodności wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Akusz kontroli przestrzegania przez niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli przepisów prawa w zakresie planowania pracy i sprawozdawczości oraz zgodności danych zawartych we wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym.
Źródło informacji:
 • strona internetowa MEN.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel