MEN: Kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013

Data publikacji: 26 marca 2013 r.
Poleć znajomemu

Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się - zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 - z późn. zm.) - rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4 %. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego (art. 28 ust. 3 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się - zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 - z późn. zm.) - rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4 %. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego (art. 28 ust. 3 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Na 2013 r. ustala się następujące kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:

I. Korekty kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 z tytułu błędów statystycznych:

 • popełnionych przez kuratoria oświaty przy agregowaniu danych systemu informacji oświatowej,
 • powstałych w Ministerstwie Edukacji Narodowej przy agregowaniu oraz weryfikowaniu danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej.
Nieprzekraczalny termin składania wniosków - do dnia 10 maja 2013 r.

II. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w związku ze zwiększeniem łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 uwzględniono środki na wzrost o 2,9 % liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia z tytułu przewidywanego rozpoczęcia przez dzieci 6-letnie realizacji obowiązku szkolnego.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:

 • do dnia 28 czerwca 2013 r. - I tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w I półroczu roku budżetowego 2013),
 • do dnia 17 października 2013 r. - II tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2013 r.).
Wzór wniosku określa załącznik Nr 1.

III. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych, pod warunkiem, że:

 • zdarzenie losowe miało miejsce w roku bieżącym,
 • jednostka samorządu terytorialnego nie korzystała z pomocy na to samo zadanie w roku ubiegłym (jako to samo zadanie należy rozumieć identyczne - jak te objęte dofinansowaniem w roku 2013 - szkody w tym samym obiekcie oświatowym, spowodowane przez to samo zdarzenie losowe, które wystąpiło w tym samym czasie),
 • jednostka samorządu terytorialnego zaplanowała środki własne w § 4270 w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej w wysokości nie niższej niż różnica pomiędzy połową wartości kosztorysowej remontu a kwotą uzyskanego odszkodowania. Jeżeli kwota odszkodowania jest równa lub wyższa od połowy wartości kosztorysowej remontu to jednostka samorządu terytorialnego nie ma obowiązku zaplanowania środków własnych na wykonanie remontu. Jednostki samorządu terytorialnego, których obiekty, podlegające uszkodzeniu  były ubezpieczone od tych zdarzeń, mogą również wystąpić z wnioskami przed zakończeniem procedury odszkodowawczej i ustaleniem kwoty odszkodowania, ale wówczas zobowiązane są do zaplanowania środków własnych w wysokości nie niższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu.
W przypadku obiektów oświatowych, które były ubezpieczone, jednostka samorządu terytorialnego może wystąpić z wnioskiem po zakończeniu procedury odszkodowawczej i ustaleniu kwoty odszkodowania.

Jednostki samorządu terytorialnego, które zaangażowały środki własne w § 4270 w wysokości nie wyższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu (lub nie zaplanowały tych środków, gdyż kwota odszkodowania była równa lub wyższa od połowy wartości kosztorysowej remontu), mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego, które zaangażowały środki własne w § 4270 w wysokości wyższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu, mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż różnica pomiędzy wartością kosztorysową remontu a zaangażowanymi środkami własnymi.

Zniszczenia (szkody) wywołane zdarzeniem losowym powinny być potwierdzone kopią dokumentu (protokół, decyzja lub nakaz) wydanego przez państwowe organy nadzoru (inspekcje, straże) lub protokołu komisji powołanej przez wojewodę do zweryfikowania szacunków strat powstałych w wyniku działań żywiołów po terminie wystąpienia zdarzenia losowego potwierdzającego zniszczenia wywołane zdarzeniem losowym.

Wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:

 • do dnia 29 kwietnia 2013 r. - I tura (dotyczy zdarzeń losowych, które miały miejsce w I kwartale 2013 r.),
 • do dnia 9 września 2013 r. - II tura (dotyczy zdarzeń losowych, które miały miejsce w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2013 r.),
 • do dnia 28 października 2013 r. - III tura (dotyczy zdarzeń losowych, które miały miejsce we wrześniu i październiku 2013 r.).
Wzór wniosku określa załącznik Nr 2.

IV. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Dofinansowanie przysługuje JST, które zobowiązane są do wypłacenia odpraw nauczycielom:

 • zwalnianym w wyniku całkowitej likwidacji szkoły (placówki), częściowej likwidacji szkoły (placówki) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,
 • przechodzącym na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
Dofinansowanie nie przysługuje JST w przypadku wzrostu w roku 2013 (wg stanu na dzień
30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) liczby etatów nauczycieli w stosunku do roku ubiegłego (wg stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.). Przez liczbę etatów rozumie się liczbę nauczycieli zatrudnionych - w szkołach i placówkach uwzględnianych przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej - na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), z wyłączeniem liczby nauczycieli na urlopach wychowawczych i urlopach bezpłatnych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej. Podstawą do ustalenia, że danej JST przysługuje dofinansowanie, będzie ujęte we wniosku oświadczenie o nie zwiększeniu się liczby etatów nauczycieli w roku 2013 w stosunku do roku 2012. Oświadczenia te będą mogły być weryfikowane z danymi wykazanymi w systemie informacji oświatowej.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków - do dnia 18 października 2013 r.

V. Dofinansowanie JST w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oddanych do użytku w pierwszych trzech kwartałach 2013 r.:

 • pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych lub w obiektach pozyskanych w wyniku umów najmu lub użyczenia,
 • nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, niewykorzystywanych na cele dydaktyczne.
Dofinansowanie obejmie wyłącznie wydatki na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych, które nie są klasyfikowane jako wydatki majątkowe.
Dofinansowanie przysługuje jedynie w przypadku, gdy w szkołach i placówkach wyszczególnionych w załączniku nastąpił wzrost liczby sal lekcyjnych w porównaniu z rokiem 2012. Podstawę do ustalania, że danej JST przysługuje to dofinansowanie, będzie ujęte we wniosku oświadczenie.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:

 • do dnia 29 kwietnia 2013 r. - I tura (dotyczy obiektów oddanych w pierwszym kwartale
  2013 r.),
 • do dnia 30 września 2013 r. - II tura (dotyczy obiektów oddanych do użytku w drugim i trzecim kwartale 2013 r.).
Wzór wniosku określa załącznik Nr 4.

VI. Dofinansowanie remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych.

W ramach tego kryterium JST mogą ubiegać się o dofinansowanie prac remontowych likwidujących utrudnienia występujące w budynkach szkół i placówek oświatowych uwzględnianych przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania, uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Dofinansowanie nie obejmuje refundacji wydatków poniesionych przez JST na remonty
już wykonane.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków - do dnia 30 kwietnia 2013 r.

VII. Inne zadania o jednorazowym charakterze, nieuwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013, pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (z wyłączeniem m. in. zadań ujętych w ramach kryteriów I-VI oraz zadań o charakterze inwestycyjnym, urlopów dla poratowania zdrowia, dofinansowania wydatków związanych z nauczaniem indywidualnym, realizacją podwyżek wynagrodzeń oraz skutkami awansu zawodowego nauczycieli).

Nieprzekraczalny termin składania wniosków - do dnia 16 września 2013 r.

W odniesieniu do kryterium II, IV, V, VI, VII dofinansowanie z 0,4 % rezerwy będzie przysługiwało tylko tym jednostkom samorządu terytorialnego, w budżetach których w roku 2012 wykonanie wydatków bieżących na zadania oświatowe (wydatki bieżące klasyfikowane w dz. 801 i 854 z wyłączeniem rozdz. 80103, 80104, 80106, 80113) było nie niższe, niż przekazana w 2012 r. z budżetu państwa dla danej JST kwota części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w rozdz. 80103, 80104, 80106, 80113).

Wnioskodawca składa wniosek opatrzony pieczęciami, podpisany przez osoby upoważnione, w 1 egzemplarzu papierowym (z wyjątkiem kryterium III - 2 kompletne egzemplarze papierowe) wraz z wersją elektroniczną w formacie xls przesłaną pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] z podaniem w temacie wiadomości nazwy województwa oraz nazwy jednostki samorządu terytorialnego).

Wnioski należy wysyłać na adres:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym
Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Źródło informacji:

 • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel