MEN: Udostępnianie prac uczniów bez wniosku

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 12 listopada 2015 r.
Poleć znajomemu
MEN: Udostępnianie prac uczniów bez wniosku
Dokument archiwalny

Prace ucznia powinny być udostępniane uczniom i ich rodzicom w każdym możliwym momencie. Do tego nie jest już potrzebny wniosek - przypomina Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wniosek będzie jednak niezbędny w sytuacji, gdy wgląd w prace dotyczy egzaminów.

Ocenianie bieżące sprawdza umiejętności i postępy ucznia

Istotą oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach, tak aby stanowiły one motywację do dalszego działania. Jest również źródłem istotnych dla ucznia i jego rodziców informacji - wskazuje na to, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć, aby osiągnąć sukces.

O sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia stosowanych w procesie nauczania (m.in.: klasówki, sprawdziany, kartkówki) mają obowiązek poinformować nauczyciele.

Sposób udostępniania prac powinien być określony w statucie szkoły

Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (art. 44e ust. 4 ustawy o systemie oświaty). Oznacza to, że nie trzeba zwracać się do nauczyciela z wnioskiem o udostępnienie pracy - tak stanowił dotychczasowy § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów). 

Nauczyciel ma obowiązek udostępnić sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne.

Szkoła musi określić w swoim statucie sposób udostępniania prac, który będzie jednocześnie akceptowany przez uczniów i ich rodziców (art. 44e ust. 6 ustawy o systemie oświaty). Należy wziąć pod uwagę realne możliwości szybkiego otrzymania danej pracy, np.:

  • przekazanie zainteresowanym oryginału pracy lub jego kopii,
  • udostępnienie pracy do domu z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców.
Wgląd do prac tylko na terenie szkoły nie spełnia warunku swobodnego dostępu rodziców ucznia do informacji o postępach i trudnościach w nauce ich dziecka.

Inna dokumentacja przebiegu nauczania - udostępniana nadal na wniosek

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty utrzymuje natomiast dotychczasowe regulacje dotyczące innej dokumentacji przebiegu nauczania m.in.:

  • egzaminu klasyfikacyjnego,
  • egzaminu poprawkowego,
  • sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
  • innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia
- które są udostępniane tylko do wglądu i na wniosek złożony przez ucznia lub jego rodziców.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel