Trwają egzaminy zawodowe

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 16 kwietnia 2013 r.
Poleć znajomemu

W dniach 15 - 20 kwietnia 2013 r. odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie są oceną poziomu opanowania przez ucznia/zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji, opisanej w podstawie programowej kształcenia w zawodach i odbywają się w kilkunastu szkołach w Polsce.

W dniach 15 - 20 kwietnia 2013 r. odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie są oceną poziomu opanowania przez ucznia/zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji, opisanej w podstawie programowej kształcenia w zawodach i odbywają się w kilkunastu szkołach w Polsce.

Po raz pierwszy - egzaminy zawodowe w nowej formule

Trwają nowe egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy rozpoczęli naukę po 1 września 2012 r. Pierwszymi zdawanymi przez nich egzaminami są:

  • egzamin z kwalifikacji: świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego - dla słuchaczy szkół policealnych. Jest to jedna z dwóch kwalifikacji w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych. Egzamin zdaje 236 słuchaczy.
  • egzamin z kwalifikacji: wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych - dla absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Jest to jedna z trzech kwalifikacji w zawodzie technik urządzeń sanitarnych. Egzamin zdaje 65 osób.
Część pisemna egzaminów odbywa się 15 kwietnia, część praktyczna - w dniach 16-20 kwietnia.

Od 1 września 2012 r. kształcenie w szkołach zawodowych odbywa się w 200 zawodach, w których wyodrębniono jedną, dwie lub trzy kwalifikacje, w tym 98 zawodów jednokwalifikacyjnych, 72 zawody dwukwalifikacyjne i 23 zawody trójkwalifikacyjne - w sumie są 252 kwalifikacje. Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany jest w zakresie jednej kwalifikacji. Liczba egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby wyodrębnionych kwalifikacji, w praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie.
Dwie części egzaminu

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Część pisemna trwa nie krócej niż 45 minut i nie dłużej niż 90 minut (konkretny czas określa informator dla danego zawodu), jest przeprowadzana w formie testu, zdający rozwiązuje zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie.

Część praktyczna polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut - konkretny czas określa informator dla danego zawodu. Po zdaniu egzaminu zawodowego potwierdzającego daną (jedną) kwalifikację uczeń/zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Po uzyskaniu świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia absolwent lub osoba dorosła otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:

  • uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych,
  • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
  • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
  • osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych.
Zarówno część pisemna jak i część praktyczna egzaminu może odbywać się w szkole, placówce oraz u pracodawcy. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
  • z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
  • z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Po zdaniu egzaminu zawodowego potwierdzającego daną (jedną) kwalifikację uczeń/zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły lub uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia oraz po potwierdzeniu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, absolwent lub osoba dorosła otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel