Trwają egzaminy zawodowe

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 16 kwietnia 2013 r.
Poleć znajomemu

W dniach 15 - 20 kwietnia 2013 r. odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie są oceną poziomu opanowania przez ucznia/zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji, opisanej w podstawie programowej kształcenia w zawodach i odbywają się w kilkunastu szkołach w Polsce.

Po raz pierwszy - egzaminy zawodowe w nowej formule

Trwają nowe egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy rozpoczęli naukę po 1 września 2012 r. Pierwszymi zdawanymi przez nich egzaminami są:

  • egzamin z kwalifikacji: świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego - dla słuchaczy szkół policealnych. Jest to jedna z dwóch kwalifikacji w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych. Egzamin zdaje 236 słuchaczy.
  • egzamin z kwalifikacji: wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych - dla absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Jest to jedna z trzech kwalifikacji w zawodzie technik urządzeń sanitarnych. Egzamin zdaje 65 osób.
Część pisemna egzaminów odbywa się 15 kwietnia, część praktyczna - w dniach 16-20 kwietnia.

Od 1 września 2012 r. kształcenie w szkołach zawodowych odbywa się w 200 zawodach, w których wyodrębniono jedną, dwie lub trzy kwalifikacje, w tym 98 zawodów jednokwalifikacyjnych, 72 zawody dwukwalifikacyjne i 23 zawody trójkwalifikacyjne - w sumie są 252 kwalifikacje. Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany jest w zakresie jednej kwalifikacji. Liczba egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby wyodrębnionych kwalifikacji, w praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie.
Dwie części egzaminu

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Część pisemna trwa nie krócej niż 45 minut i nie dłużej niż 90 minut (konkretny czas określa informator dla danego zawodu), jest przeprowadzana w formie testu, zdający rozwiązuje zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie.

Część praktyczna polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut - konkretny czas określa informator dla danego zawodu. Po zdaniu egzaminu zawodowego potwierdzającego daną (jedną) kwalifikację uczeń/zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Po uzyskaniu świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia absolwent lub osoba dorosła otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:

  • uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych,
  • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
  • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
  • osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych.
Zarówno część pisemna jak i część praktyczna egzaminu może odbywać się w szkole, placówce oraz u pracodawcy. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
  • z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
  • z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Po zdaniu egzaminu zawodowego potwierdzającego daną (jedną) kwalifikację uczeń/zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły lub uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia oraz po potwierdzeniu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, absolwent lub osoba dorosła otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel