Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2002 r. nr 15, poz. 142)

Dokument archiwalny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.02.15.142
2002-09-01 Dz.U.02.137.1155 § 1
2003-03-22 Dz.U.03.39.337 § 1
2003-09-01 Dz.U.03.116.1093 § 1
2004-09-01 Dz.U.04.43.393 § 1
2005-09-01 Dz.U.04.43.393 § 1 pkt 7
Dz.U.05.30.252 § 1
2008-09-01 Dz.U.08.72.420 § 1
2009-09-01 Dz.U.09.54.442 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 12 lutego 2002 r.
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
(Dz.U. z dnia 25 lutego 2002 r.)

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się ramowe plany nauczania dla publicznych szkół:
1)
podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży:
a)
szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
b)
szkoły podstawowej specjalnej, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia,
c)
gimnazjum, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
d)
gimnazjum specjalnego, stanowiące załączniki nr 5 i 6 do rozporządzenia,
1a)
 1. § 1 pkt 1a dodany z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U.09.54.442)
podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów, określona odpowiednio w załącznikach nr 2 i 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17):
a)
klas I-III szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej specjalnej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, stanowiący załącznik nr 3a do rozporządzenia,
b)
gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego, z wyjątkiem gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, stanowiący załącznik nr 6a do rozporządzenia,
c)
oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum, stanowiący załącznik nr 6b do rozporządzenia,
2)
podstawowej i gimnazjum dla dorosłych:
a)
klasy VI szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,
b)
gimnazjum, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,
2a)
 1. § 1 pkt 2a dodany z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U.09.54.442)
gimnazjum dla dorosłych, w którym realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów, określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1a, stanowiący załącznik nr 8a do rozporządzenia,
3)
ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych:
a)
trzyletniego liceum ogólnokształcącego, w tym trzyletniego liceum ogólnokształcącego specjalnego, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,
b)
trzyletniego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,
c)
trzyletniego liceum profilowanego, w tym trzyletniego liceum profilowanego specjalnego, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia,
d)
czteroletniego technikum, w tym czteroletniego technikum specjalnego, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia,
e)
 1. § 1 pkt 3 lit. e) zmieniona z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 1 lit. a)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
zasadniczej szkoły zawodowej, w tym zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia,
f)
 1. § 1 pkt 3 lit. f) dodana z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.04.43.393)
dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, w tym dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania, stanowiący załącznik nr 39 do rozporządzenia,
g)
 1. § 1 pkt 3 lit. g) dodana z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.04.43.393)
trzyletniego technikum uzupełniającego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, w tym trzyletniego technikum uzupełniającego specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania, stanowiący załącznik nr 40 do rozporządzenia,
h)
 1. § 1 pkt 3 lit. h) dodana z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.04.43.393)

szkoły policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku:

- na podbudowie programowej liceum profilowanego o profilu odpowiadającym tej samej co zawód dziedzinie gospodarki, w tym szkoły policealnej specjalnej dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz z niepełnosprawnością ruchową, stanowiący załącznik nr 41 do rozporządzenia,
- na podbudowie programowej szkół dających wykształcenie średnie, w tym szkoły policealnej specjalnej dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz z niepełnosprawnością ruchową, stanowiący załącznik nr 42 do rozporządzenia,
i)
 1. § 1 pkt 3 lit. i) dodana z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.04.43.393)
trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy, stanowiący załącznik nr 43 do rozporządzenia,
4)
 1. § 1 pkt 4 zmieniony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 1 lit. b)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
 2. § 1 pkt 4 uchylony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U.09.54.442)

(uchylony)

§ 2.
1.
 1. § 2 ust. 1 zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 2 lit. a)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.04.43.393)
 2. § 2 ust. 1 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U.09.54.442)
Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla odpowiednich okresów nauczania o wyróżnionych celach, stanowiących całość dydaktyczną, zwanych dalej "etapami edukacyjnymi", w szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, a także w trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami:
1)
obowiązkowych zajęć edukacyjnych o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, o których mowa w § 3 ust. 10, realizacja modułów, kształcenie zintegrowane (edukacja wczesnoszkolna) lub realizacja ścieżek edukacyjnych, o których mowa w ust. 5 pkt 3, oraz zajęć w profilu,
2)
zajęć z religii/etyki,
3)
godzin do dyspozycji dyrektora szkoły:
a)
godzin przeznaczonych na realizację zajęć, o których mowa w ust. 5,
b)
godzin przeznaczonych na realizację zajęć, o których mowa w ust. 5a,
4)
zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
5)
zajęć socjoterapeutycznych organizowanych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.
2.
Ramowy plan nauczania szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej określa obowiązujący wymiar godzin zajęć edukacyjnych w całym etapie edukacyjnym.
3.
 1. § 2 ust. 3 zmieniony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 2 lit. b)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
Organ prowadzący szkołę może zwiększyć liczbę godzin zajęć edukacyjnych, nie więcej jednak niż o 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich - o 6 do 12 godzin.
4.
 1. § 2 ust. 4 skreślony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 1 lit. a)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 sierpnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U.02.137.1155)

(skreślony)

5.
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, z uwzględnieniem realizacji zajęć, o których mowa w ust. 9, mogą być przeznaczone na:
1)
 1. § 2 ust. 5 pkt 1 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 1 lit. b)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 sierpnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U.02.137.1155)
okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2)
 1. § 2 ust. 5 pkt 2 zmieniony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 2 lit. c) tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
 2. § 2 ust. 5 pkt 2 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U.09.54.442)
realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, a w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego - także na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, nieujętych w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeżeli wymiar godzin umożliwia realizację podstawy programowej ustalonej dla tych zajęć,
3)
 1. § 2 ust. 5 pkt 3 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U.09.54.442)
realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania przedmiotów lub bloków przedmiotowych, o których mowa w § 3 ust. 10, lub w postaci odrębnych zajęć - w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego
4)
 1. § 2 ust. 5 pkt 4 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U.09.54.442)
zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć ruchowych o charakterze korekcyjnym - w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego,
5)
 1. § 2 ust. 5 pkt 5 zmieniony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 2 lit. c) tiret drugie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
nauczanie historii i geografii kraju pochodzenia mniejszości narodowych i dziedzictwa kulturowego mniejszości etnicznych - w szkołach z nauczaniem w języku mniejszości narodowych, etnicznych lub języku regionalnym.
5a.
 1. § 2 ust. 5a zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U.09.54.442)
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone również na realizację:
1)
zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce,
2)

zajęć rozwijających zainteresowania uczniów

- w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

6.
 1. § 2 ust. 6 zmieniony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
Dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 5 pkt 2, dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.
7.
 1. § 2 ust. 7 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 1 lit. c)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 sierpnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U.02.137.1155)

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 5 pkt 2, oraz zajęć religii/etyki nie może przekroczyć łącznie:

1)
w klasach I-III szkoły podstawowej - 23 godzin,
1a)
 1. § 2 ust. 7 pkt 1a dodany z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 2 lit. d) tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U.09.54.442)
w klasach I-III szkoły podstawowej, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 pkt 1a - 24 godzin,
2)
w klasach IV-VI szkoły podstawowej - 28 godzin,
3)
w każdej klasie gimnazjum, z wyjątkiem oddziałów dwujęzycznych - 31 godzin,
3a)
 1. § 2 ust. 7 pkt 3a dodany z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 2 lit. d) tiret drugie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U.09.54.442)
w każdej klasie gimnazjum, z wyjątkiem oddziałów dwujęzycznych, w którym realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjum określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 pkt 1a - 33 godzin,
4)
w oddziałach dwujęzycznych gimnazjum - 33 godzin,
4a)
 1. § 2 ust. 7 pkt 4a dodany z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 2 lit. d) tiret trzecie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U.09.54.442)
w oddziałach dwujęzycznych gimnazjum, w którym realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjum określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 pkt 1a - 35 godzin,
5)
 1. § 2 ust. 7 pkt 5 zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 2 lit. b)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.04.43.393)
w każdej klasie zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - 35 godzin,
6)
 1. § 2 ust. 7 pkt 6 zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 2 lit. b)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.04.43.393)

w każdej klasie czteroletniego technikum, trzyletniego technikum uzupełniającego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku - 36 godzin.

7a.
 1. § 2 ust. 7a dodany z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 2 lit. e) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
 2. § 2 ust. 7a zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 2 lit. e) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U.09.54.442)
Do tygodniowych wymiarów godzin, o których mowa w ust. 7, nie wlicza się:
1)
godzin zajęć, o których mowa w § 4 ust. 1,
2)
godzin zajęć sportowych w szkołach (oddziałach) sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego, z wyjątkiem godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego realizowanych w ramach zajęć sportowych.
8.
 1. § 2 ust. 8 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 2 lit. e) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U.09.54.442)
Zajęcia religia/etyka są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
9.
 1. § 2 ust. 9 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 2 lit. e) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U.09.54.442)
Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
10.
Dyrektor szkoły, z wyjątkiem szkoły specjalnej, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.
§ 3.
1.
 1. § 3 ust. 1 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 sierpnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U.02.137.1155)
Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas i oddziałów na danym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin:
1)
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2)
zajęć religii/etyki,
3)
dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2, jeżeli takie zajęcia są prowadzone.
2.
W szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów, z zastrzeżeniem ust. 3, następujące zajęcia rewalidacyjne:
1)
korekcyjne wad postawy,
2)
korygujące wady mowy,
3)
orientacji przestrzennej i poruszania się,
4)
nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji,
5)
inne, wynikające z programów rewalidacji.
3.
Zajęć wymienionych w ust. 2 nie organizuje się w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, w tym w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, a także w szkołach specjalnych dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania.
4.
W szkołach podstawowych specjalnych i gimnazjach specjalnych dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, autyzmem — zajęcia rewalidacyjne nie obejmują nauki alternatywnych metod komunikacji.
5.
W szkołach specjalnych dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania w szkolnym planie nauczania należy uwzględnić zajęcia socjoterapeutyczne.
6.
 1. § 3 ust. 6 uchylony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)

(uchylony)

7.
 1. § 3 ust. 7 zmieniony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
Dla uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, nie później niż do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole, na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej przez radę pedagogiczną.
8.
 1. § 3 ust. 8 zmieniony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
 2. § 3 ust. 8 uchylony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U.09.54.442)

(uchylony)

9.
 1. § 3 ust. 9 zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 3  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.04.43.393)
W zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, odpowiednio zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnozawodowego, określone w programach nauczania dla poszczególnych profili, albo zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, określone w programach nauczania dla poszczególnych zawodów.
10.
W szkolnym planie nauczania dopuszcza się wprowadzenie zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, w ramach którego prowadzone jest zintegrowane nauczanie treści i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy, realizowane w toku jednolitych zajęć edukacyjnych, zwany dalej "blokiem przedmiotowym”, pod warunkiem zapewnienia realizacji zadań wynikających z podstawy programowej oraz zachowania wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych, określonego w ramowym planie nauczania.
11.
 1. § 3 ust. 11 uchylony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
(uchylony)
12.
Jeżeli w szkole jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio ramowy plan nauczania, z uwzględnieniem możliwości pełnej realizacji przyjętych programów nauczania.
§ 4.
 1. § 4 zmieniony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
1.
W szkolnych planach nauczania w szkołach (oddziałach) dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, z zastrzeżeniem ust. 3, należy dodatkowo uwzględnić godziny na naukę języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego tygodniowo w wymiarze:
1)
w szkole (oddziale) z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym:
a)
w klasach I-III szkoły podstawowej - 14 godzin łącznie,
b)
w klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum - 12 godzin łącznie,
c)
w trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej - 12 godzin łącznie,
d)
 1. § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d) zmieniona z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U.09.54.442)

w zasadniczych szkołach zawodowych - równym wymiarowi godzin zajęć z języka polskiego w danym roku szkolnym,

2)
w szkole (oddziale), w której zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania - równym tygodniowemu wymiarowi godzin zajęć z języka polskiego odpowiednio we wszystkich klasach szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletniego technikum uzupełniającego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej,
3)
w szkole (oddziale) z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego:
a)
w szkole podstawowej, gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej - 3 godzin,
b)
 1. § 4 ust. 1 pkt 3 lit. b) zmieniona z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U.09.54.442)
w zasadniczych szkołach zawodowych, w tym w szkołach specjalnych - równym tygodniowemu wymiarowi godzin zajęć z języka polskiego w danym roku szkolnym.
2.
Zgłoszenie ucznia, zgodnie z odrębnymi przepisami, na naukę języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego jest równoznaczne z zaliczeniem tego języka do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia, do których stosuje się przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
3.
Przepisów ust. 1 nie stosuje się w szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.
§ 5.
1.
W szkołach (oddziałach) dwujęzycznych nauczanie języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania, odbywa się w wymiarze od 15 do 18 godzin tygodniowo w całym etapie edukacyjnym. Warunki organizowania oddziałów dwujęzycznych określają odrębne przepisy.
2.
 1. § 5 ust. 2 zmieniony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
Nauczanie dwujęzyczne może być realizowane w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski oraz drugi język obcy. Zakres treści przedmiotów nauczanych dwujęzycznie obejmuje także zagadnienia z zakresu historii i kultury oraz zagadnienia spłeczno-ekonomiczne związane z krajami danego obszaru językowego. Proporcje zajęć z danego przedmiotu w języku polskim i w języku obcym ustala nauczyciel przedmiotu nauczanego dwujęzycznie, uwzględniając poziom umiejętności uczniów w zakresie języka obcego.
3.
W trzyletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi dopuszcza się kształcenie w klasie wstępnej.
§ 6.
1.
 1. § 6 ust. 1 zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 5 lit. a)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.04.43.393)
 2. § 6 ust. 1 zmieniony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
 3. § 6 ust. 1 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U.09.54.442)
W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku podział na grupy jest obowiązkowy:
1)
na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej - w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, z zastrzeżeniem ust. 4,
2)
na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, liczących od 10 do 24 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,
3)
na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,
4)
na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie lub w profilu kształcenia ogólnozawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,
5)
w przypadku realizacji w kształceniu zawodowym modułów, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu,
6)
na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie praktycznej nauki zawodu,
7)
na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
2.
 1. § 6 ust. 2 zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 5 lit. a)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.04.43.393)
 2. § 6 ust. 2 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U.09.54.442)
W gimnazjum, w trzyletnim liceum ogólnokształcącym i dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, liczącym nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy, zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach, w tym w grupach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 7 uczniów.
3.
W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 uczniów lub nie więcej niż 24 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1, podziału na grupy mona dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.
 1. § 6 ust. 4 zmieniony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
W szkole specjalnej i w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej oraz w szkole integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz w ust. 2, podział na grupy jest obowiązkowy, z tym że grupa powinna liczyć nie mniej niż 5 uczniów.
5.
 1. § 6 ust. 5 zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 5 lit. b)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.04.43.393)
 2. § 6 ust. 5 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U.09.54.442)
Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
5a.
 1. § 6 ust. 5a dodany z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 5 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U.09.54.442)
W zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. W klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
6.
Zajęcia wychowania fizycznego w szkole specjalnej i w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej oraz w szkole integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej są prowadzone w grupach, w których liczba uczniów odpowiada liczbie uczniów w oddziale szkoły specjalnej — oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Jeżeli liczba dziewcząt i chłopców w grupie jest mniejsza niż 5, dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych.
7.
 1. § 6 ust. 7 uchylony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 6 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)

(uchylony)

§ 7.
W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych.
§ 8.
Wymiar godzin zajęć sportowych w szkołach (oddziałach) sportowych i szkołach mistrzostwa sportowego określają odrębne przepisy.
§ 9.
Wymiar godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego określony w załącznikach nr 1—6, 15, 16, 19—23, 27—29, 32—34 i 37 do rozporządzenia stosuje się od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.
§ 9a.
 1. § 9a dodany z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 3  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 sierpnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U.02.137.1155)
Na rok szkolny 2002/2003 w szkolnym planie nauczania należy określić:
1)
dla klasy VI szkoły podstawowej taki tygodniowy wymiar godzin z niżej wymienionych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby łącznie z tygodniowym wymiarem godzin tych zajęć zrealizowanym w roku szkolnym 2000/2001 i 2001/2002 wyniósł on co najmniej:
a)
z języka polskiego, historii i społeczeństwa, muzyki i plastyki - 23 godziny łącznie,
b)
z techniki - 1 godzinę,
c)
z informatyki - 1 godzinę,
2)
dla klasy III gimnazjum taki tygodniowy wymiar godzin z niżej wymienionych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby łącznie z tygodniowym wymiarem godzin tych zajęć zrealizowanym w roku szkolnym 2000/2001 i 2001/2002 wyniósł on co najmniej:
a)
z języka polskiego - 13 godzin,
b)
z techniki - 1 godzinę.
§ 10.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 626).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r.
Załącznik 1 Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej
 1. Załącznik 1 zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 lipca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.03.116.1093)
 2. Załącznik 1 zmieniony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
 3. Załącznik 1 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 2 Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej
 1. Załącznik 2 zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 lipca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.03.116.1093)
 2. Załącznik 2 zmieniony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
 3. Załącznik 2 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 3 Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
 1. Załącznik 3 zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 lipca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.03.116.1093)
 2. Załącznik 3 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 3a Ramowy plan nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej specjalnej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 1. Załącznik 3a dodany z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 4 Ramowy plan nauczania dla gimnazjum
 1. Załącznik 4 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 sierpnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U.02.137.1155)
 2. Załącznik 4 zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 lipca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.03.116.1093)
 3. Załącznik 4 zmieniony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
 4. Załącznik 4 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 4a Ramowy plan nauczania dla oddziałów przysposobiających do pracy organizowanych w gimnazjum
 1. Załącznik 4a dodany z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 5  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 lipca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.03.116.1093)
 2. Załącznik 4a zmieniony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 9  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
 3. Załącznik 4a zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 5 Ramowy plan nauczania dla gimnazjum specjalnego
 1. Załącznik 5 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 sierpnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U.02.137.1155)
 2. Załącznik 5 zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 lipca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.03.116.1093)
 3. Załącznik 5 zmieniony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
 4. Załącznik 5 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 6 Ramowy plan nauczania dla gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
 1. Załącznik 6 zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 lipca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.03.116.1093)
 2. Załącznik 6 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 6a Ramowy plan nauczania dla gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego, z wyjątkiem gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 1. Załącznik 6a dodany z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 6b Ramowy plan nauczania dla oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum
 1. Załącznik 6b dodany z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 7 Ramowy plan nauczania dla klasy VI szkoły podstawowej dla dorosłych
 1. Załącznik 7 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 8 Ramowy plan nauczania dla gimnazjum dla dorosłych
 1. Załącznik 8 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 8a Ramowy plan nauczania dla gimnazjum dla dorosłych
 1. Załącznik 8a dodany z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 9 Ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, w tym trzyletniego liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania
 1. Załącznik 9 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 sierpnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U.02.137.1155)
 2. Załącznik 9 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 10 Ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi
 1. Załącznik 10 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 sierpnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U.02.137.1155)
 2. Załącznik 10 zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 lipca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.03.116.1093)
 3. Załącznik 10 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 11 Ramowy plan dla trzyletniego liceum profilowanego, w tym trzyletniego liceum profilowanego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania
 1. Załącznik 11 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 sierpnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U.02.137.1155)
 2. Załącznik 11 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 12 Ramowy plan nauczania dla czteroletniego technikum, w tym czteroletniego technikum specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania
 1. Załącznik 12 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 sierpnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U.02.137.1155)
 2. Załącznik 12 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 13 Ramowy plan nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej, w tym zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania
 1. Załącznik 13 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 4  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 sierpnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U.02.137.1155)
 2. Załącznik 13 zmieniony z dniem 1 września 2003 r. przez § 1 pkt 8  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 lipca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.03.116.1093)
 3. Załącznik 13 zmieniony z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.04.43.393)
 4. Załącznik 13 zmieniony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 11  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
 5. Załącznik 13 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 14 (uchylony)
 1. Załącznik 14 uchylony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 13  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
Załącznik 15 (uchylony)
 1. Załącznik 15 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 5  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 sierpnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U.02.137.1155)
 2. Załącznik 15 uchylony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 13  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
Załącznik 16 (uchylony)
 1. Załącznik 16 zmieniony z dniem 1 września 2002 r. przez § 1 pkt 6  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 sierpnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U.02.137.1155)
 2. Załącznik 16 uchylony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 13  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
Załącznik 17 (uchylony)
 1. Załącznik 17 uchylony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 13  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
Załącznik 18 (uchylony)
 1. Załącznik 18 uchylony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 19 (uchylony)
 1. Załącznik 19 uchylony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 13  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
Załącznik 20 (uchylony)
 1. Załącznik 20 uchylony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 13  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
Załącznik 21 (uchylony)
 1. Załącznik 21 uchylony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 13  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
Załącznik 22 (uchylony)
 1. Załącznik 22 uchylony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 13  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
Załącznik 23 (uchylony)
 1. Załącznik 23 uchylony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 24 (uchylony)
 1. Załącznik 24 uchylony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 25 (uchylony)
 1. Załącznik 25 uchylony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 13  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
Załącznik 26 (uchylony)
 1. Załącznik 26 uchylony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 13  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
Załącznik 27 (uchylony)
 1. Załącznik 27 uchylony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 13  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
Załącznik 28 (uchylony)
 1. Załącznik 28 uchylony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 29 (uchylony)
 1. Załącznik 29 uchylony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 13  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
Załącznik 30 (uchylony)
 1. Załącznik 30 uchylony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 13  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
Załącznik 31 (uchylony)
 1. Załącznik 31 uchylony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 13  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
Załącznik 32 (uchylony)
 1. Załącznik 32 uchylony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 13  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
Załącznik 33 (uchylony)
 1. Załącznik 33 uchylony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 13  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
Załącznik 34 (uchylony)
 1. Załącznik 34 uchylony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 13  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
Załącznik 35 (uchylony)
 1. Załącznik 35 zmieniony z dniem 22 marca 2003 r. przez § 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 lutego 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.03.39.337)
 2. Załącznik 35 uchylony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 36 (uchylony)
 1. Załącznik 36 uchylony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 13  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
Załącznik 37 (uchylony)
 1. Załącznik 37 uchylony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 13  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
Załącznik 38 (uchylony)
 1. Załącznik 38 uchylony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 39 Ramowy plan nauczania dla dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, w tym dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania
 1. Załącznik 39 dodany z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.04.43.393)
 2. Załącznik 39 zmieniony z dniem 1 września 2005 r. przez § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lutego 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.05.30.252)
 3. Załącznik 39 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 40 Ramowy plan nauczania dla trzyletniego technikum uzupełniającego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, w tym trzyletniego technikum uzupełniającego specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania
 1. Załącznik 40 dodany z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.04.43.393)
 2. Załącznik 40 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 41 Ramowy plan nauczania dla szkoly policealnej na podbudowie programowej liceum profilowanego o profilu odpowiadającym tej samej co zawód dziedzinie gospodarki, w tym szkole policealnej specjalnej dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz z niespełnosprawnością ruchową
 1. Załącznik 41 dodany z dniem 1 września 2005 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.04.43.393)
 2. Załącznik 41 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 42 Ramowy plan nauczania dla szkoły policealnej na podbudowie programowej szkół dających wykształcenie średnie, w tym szkoły policealnej specjalnej dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz z niepełnosprawnością ruchową
 1. Załącznik 42 dodany z dniem 1 września 2005 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.04.43.393)
 2. Załącznik 42 zmieniony z dniem 1 września 2008 r. przez § 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.08.72.420)
 3. Załącznik 42 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)
Załącznik 43 Ramowy plan nauczania dla trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
 1. Załącznik 43 dodany z dniem 1 września 2004 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.04.43.393)
 2. Załącznik 43 zmieniony z dniem 1 września 2009 r. przez § 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.09.54.442)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel