Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. nr 26, poz. 232)

Dokument archiwalny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.04.26.232
2009-03-13 Dz.U.09.31.208 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu1)
z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
(Dz.U. z dnia 23 lutego 2004 r.)

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzeŚnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.
 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, a także przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
Rozporządzenie określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, a także przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
2.
Warunki i tryb przyjmowania uczniów do publicznych placówek, publicznych szkół i placówek artystycznych oraz warunki i tryb przyjmowania do publicznych szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi okreŚlają odrębne przepisy.
§ 2.
Do przedszkola i oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. W następnej kolejności przyjmowane są dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądś całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
§ 3.
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art. 14 ust. 1a lub art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą”, a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.
§ 4.
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę lub innej należącej do sieci szkół podstawowych ustalanej przez gminę przyjmuje się:
1)
z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej;
2)
na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) -dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
§ 5.
1.
Do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego prowadzonego przez gminę lub innego należącego do sieci gimnazjów ustalanej przez gminę przyjmuje się:
1)
z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum;
2)
na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
2.
W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum.
3.
Dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w gimnazjach może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
4.
Dyrektor gimnazjum, nie póśniej niż do końca lutego każdego roku, podaje kandydatom do wiadomości kryteria, o których mowa w ust. 2, oraz warunki, o których mowa w ust. 3. Termin ten nie dotyczy szkół nowo tworzonych.
5.
Do kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą, stosuje się odpowiednio § 19 ust. 1 pkt 3.
6.
Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 2.
§ 6.
1.
Do przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego oraz do oddziałów specjalnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych przyjmowane są, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.
2.
Do przedszkola integracyjnego, szkoły podstawowej integracyjnej i gimnazjum integracyjnego oraz do oddziałów integracyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmowane są:
1)
dzieci posiadające orzeczenie, o  którym mowa w ust. 1;
2)
dzieci pełnosprawne, na warunkach okreŚlonych w § 2-5.
§ 7.
1.
O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
2.
O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego mogą ubiegać się absolwenci zasadniczych szkół zawodowych.
3.
O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły ponadgimnazjalnej - szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie średnie.
4.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej lub na semestr pierwszy szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
5.
Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.
6.
 1. § 6. dodany z dniem 13 marca 2009 r. przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.09.31.208)
Do ponadgimnazjalnych szkół specjalnych oraz do oddziałów specjalnych w szkołach ponadgimnazjalnych, o których mowa w ust. 1-3, przyjmowani są absolwenci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w ust. 5.
7.
 1. § 7. dodany z dniem 13 marca 2009 r. przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.09.31.208)
Do integracyjnych szkół ponadgimnazjalnych oraz do oddziałów integracyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych, o których mowa w ust. 1-3, przyjmowani są:
1)
absolwenci posiadający orzeczenie, o którym mowa w ust. 5;
2)
pełnosprawni absolwenci, na warunkach określonych w § 8-10 i 13.
§ 8.
1.
O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:
1)
oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2)
 1. § 8. ust. 1 pkt 2 zmieniony z dniem 13 marca 2009 r. przez art. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.09.31.208)
osiągnięcia ucznia:
a)
ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
b)
szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;
3)
 1. § 8. ust. 1 pkt 3 zmieniony z dniem 13 marca 2009 r. przez art. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.09.31.208)
liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt 2;
4)
liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, o którym mowa w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 5;
5)
liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w przypadku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 7.
2.
Dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
3.
Na wniosek dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w ust. 1, zaopiniowany przez kuratora oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyrazić zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w innych przypadkach niż wymienione w ust. 2, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, jeżeli program nauczania realizowany w szkole wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, w szczególnoŚci plastycznych lub muzycznych.
4.
Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w ust. 1, nie później niż do końca lutego każdego roku, podaje kandydatom do wiadomości kryteria, o których mowa w ust. 1, oraz warunki, o których mowa w ust. 2 i 3. Termin ten nie dotyczy szkół nowo tworzonych.
5.
 1. § 8. ust. 5 zmieniony z dniem 13 marca 2009 r. przez art. 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.09.31.208)
Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinna być równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz za osiągnięcia ucznia, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
6.
Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do kandydatów, którzy na podstawie odrębnych przepisów zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
7.
Do kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą, stosuje się odpowiednio § 19 ust. 1 pkt 3.
8.
Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 1.
§ 9.
1.
Kandydat, o którym mowa w § 8 ust. 1, w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół.
2.
Kandydat, o którym mowa w § 8 ust. 1, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.
3.
Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły, w terminie, o którym mowa w § 23 pkt 2, składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaśiadczenia, o których mowa w ust. 2.
§ 10.
Przy przyjmowaniu do szkół, o których mowa w § 8 ust. 1, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
1)
sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
2)
kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
3)
kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
§ 11.
Do klasy pierwszej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy przyjmowani są, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.
§ 12.
1.
Kandydaci do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego przyjmowani są na warunkach okreŚlonych w ust. 2 i 3 oraz odpowiednio w § 4, 5 i 8.
2.
Kandydaci do szkół i klas, o których mowa w ust. 1, powinni posiadać:
1)
bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami;
2)
zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, o której mowa w § 17 ust. 1, lub trenera albo instruktora, o którym mowa w ust. 3, a w przypadku kandydatów do szkół mistrzostwa sportowego - zaliczenie prób sprawnoŚci fizycznej zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące z daną szkołą;
3)
pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).
3.
Przy przyjmowaniu kandydatów do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaŚwiadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.
§ 13.
1.
O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej lub na semestr pierwszy szkół ponadgimnazjalnych: uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:
1)
pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza;
2)
sumę punktów za oceny uzyskane na egzaminie wstępnym lub z rozmowy kwalifikacyjnej i za oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły niższego stopnia;
3)
inne dodatkowe kryteria w zależnoŚci od zawodu, w którym kształci szkoła lub od profilu kształcenia ogólnozawodowego w liceum profilowanym, które ukończył kandydat.
2.
Do kandydatów, którzy ukończyli szkołę za granicą, stosuje się odpowiednio § 19 ust. 1 pkt 3.
3.
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w ust. 1, mogą odstąpić od przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
4.
Egzamin wstępny przeprowadza się w formie pisemnej z dwóch przedmiotów, ustalonych przez radę pedagogiczną.
5.
Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, o której mowa w § 17 ust. 1, może zwolnić z egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły policealnej, na podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej do szkoły wyższej na kierunek odpowiadający lub zbliżony do zawodu, w którym kształci szkoła.
6.
Laureaci turniejów dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych przyjmowani są do uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub technikum uzupełniającego niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 1.
7.
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są do szkół policealnych niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 1.
8.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo w przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w ust. 1, mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwoŚci wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
§ 14.
Pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej do uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub technikum uzupełniającego zwalnia kandydata, w całości lub w części, z egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku ubiegania się o przyjęcie do innej szkoły tego typu.
§ 15.
 1. § 15 uchylony z dniem 13 marca 2009 r. przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.09.31.208)
(uchylony)
§ 16.
Przepisy § 2, § 5 ust. 5 i 6, § 8 ust. 7 i 8, § 10 oraz § 13 ust. 2 i 6-8 nie naruszają uprawnień dzieci innych osób, którym przysługuje pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkoli i szkół na podstawie odrębnych przepisów.
§ 17.
1.
 1. § 17 ust. 1 zmieniony z dniem 13 marca 2009 r. przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.09.31.208)
W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkół, o których mowa w § 8 ust. 1, § 12 i § 13 ust. 1, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
2.
Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 1, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
§ 18.
Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:
1)
podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w statucie szkoły;
2)
przeprowadzenie egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza;
3)
przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych - w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 i 3;
4)
ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły;
5)
sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
§ 19.
1.
 1. § 19 ust. 1 zmieniony z dniem 13 marca 2009 r. przez art. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.09.31.208)
Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej przyjmuje się ucznia na podstawie:
1)
świadectwa ukończenia klasy programowo niższej (wpisu w indeksie potwierdzającego ukończenie semestru programowo niższego) w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;
2)
pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w przypadku przyjmowania:
a)
do szkoły podstawowej lub gimnazjum ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy,
b)
do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą, na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy,
c)
do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym,
d)
do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia przechodzącego ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej;
3)
świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
2.
Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.
3.
świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
§ 20.
1.
O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
2.
 1. § 20 ust. 2 zmieniony z dniem 13 marca 2009 r. przez art. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.09.31.208)
Do przyjmowania kandydatów na semestr pierwszy wszystkich typów szkół dla dorosłych stosuje się odpowiednio przepisy § 7 ust. 4 i 5, § 13 ust. 1, 3-5 i 8, § 14, 17 i 18.
3.
Do przyjmowania słuchaczy na semestr programowo wyższy wszystkich typów szkół dla dorosłych stosuje się odpowiednio przepisy § 19 ust. 1 pkt 1, 2 lit. c id, pkt 3 oraz ust. 2 i 3.
4.
 1. § 20 ust. 4 uchylony z dniem 13 marca 2009 r. przez art. 1 pkt 7 lit b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.09.31.208)
(uchylony)
5.
 1. § 20 ust. 5 uchylony z dniem 13 marca 2009 r. przez art. 1 pkt 7 lit b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.09.31.208)
(uchylony)
6.
 1. § 20 ust. 6 uchylony z dniem 13 marca 2009 r. przez art. 1 pkt 7 lit b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.09.31.208)
(uchylony)
7.
Dopuszcza się możliwoŚć przyjmowania na semestr pierwszy klasy szóstej szkoły podstawowej dla dorosłych kandydatów, którzy nie ukończyli klasy piątej lub klasy programowo niższej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży. Kandydaci ci są obowiązani do zdania egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w ramowym planie nauczania dla klas I—V tej szkoły, z wyjątkiem muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego, w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.
§ 21.
1.
Jeżeli w klasie lub w semestrze, na który uczeń lub słuchacz przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce), którego uczeń (słuchacz) uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń (słuchacz) może:
1)
uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo
2)
kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego uczył się w poprzedniej szkole, albo
3)
uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole.
2.
Dla ucznia (słuchacza), który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor szkoły nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego - nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.
§ 22.
1.
 1. § 22 ust. 1 zmieniony z dniem 13 marca 2009 r. przez art. 1 pkt 8 lit a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.09.31.208)
Dyrektor szkoły:
1)
decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz do klas programowo wyższych (na semestry programowo wyższe) szkoły ponadgimnazjalnej;
2)
decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkoły ponadgimnazjalnej, w przypadku gdy:
a)
uczeń powraca z zagranicy,
b)
liczba kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, i nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej,
c)
kandydat do szkoły lub oddziału dwujęzycznego ukończył klasę wstępną;
3)
decyduje o przyjęciu słuchaczy na semestr pierwszy szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych, w przypadku gdy nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, oraz na semestry programowo wyższe tej szkoły.
2.
W przypadkach niewymienionych w ust. 1 dyrektor szkoły przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych (na semestr pierwszy).
3.
Dyrektor szkoły ponadto:
1)
 1. § 22 ust. 3 pkt 1 zmieniony z dniem 13 marca 2009 r. przez art. 1 pkt 8 lit b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.09.31.208)
w przypadku przeprowadzania dodatkowej rekrutacji dla absolwentów gimnazjów, którzy przystąpili do egzaminu, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4, w późniejszym terminie, ogłasza termin dodatkowej rekrutacji, która jest przeprowadzana po dniu 20 sierpnia każdego roku;
2)
przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej (na semestr  pierwszy),
a w przypadku niedokonania pełnego naboru do szkoły - wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłuża termin składania dokumentów do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła;
3)
wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2;
4)
zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów do szkoły, warunków przyjęć i wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej o terminie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz o obowiązku potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole, o którym mowa w § 23 pkt 2.
§ 23.
Kurator oświaty:
1)
przekazuje gminom i dyrektorom gimnazjów informacje o szkołach ponadgimnazjalnych i dostępnych formach kształcenia pozaszkolnego, umożliwiających realizację obowiązku nauki;
2)
 1. § 23 pkt 2 zmieniony z dniem 13 marca 2009 r. przez art. 1 pkt 9 lit a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.09.31.208)
ustala terminy rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także określa terminy składania dokumentów do szkoły, a w przypadku szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w § 8 ust. 1, ustala także termin, nie krótszy niż 2 dni, w ciągu którego kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do szkół są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole;
3)
ustala, we współpracy z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów;
4)
 1. § 23 pkt 4 zmieniony z dniem 13 marca 2009 r. przez art. 1 pkt 9 lit b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.09.31.208)
organizuje punkty informacyjne o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych;
5)
może zarządzić przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji.
§ 24.
 1. § 24 zmieniony z dniem 13 marca 2009 r. przez art. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.09.31.208)
1.
Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły:
1)
ustalają, w porozumieniu z dyrektorami szkół, liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych, w tym w odniesieniu do szkół i oddziałów sportowych, szkół mistrzostwa sportowego, szkół i oddziałów dwujęzycznych, szkół i oddziałów dla mniejszości narodowych lub etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, szkół i oddziałów integracyjnych oraz szkół i oddziałów specjalnych, a także przekazują te ustalenia kuratorowi oświaty;
2)
upowszechniają informacje dla kandydatów do wszystkich typów szkół, w szczególności o planowanych profilach kształcenia ogólnozawodowego i zawodach, w których będzie realizowane kształcenie, oraz o liczbie miejsc w poszczególnych typach szkół.
2.
Minister właściwy do spraw rolnictwa i minister właściwy do spraw środowiska w odniesieniu do prowadzonych szkół:
1)
ustalają, w porozumieniu z dyrektorami tych szkół, liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych;
2)
przekazują, za pośrednictwem dyrektorów szkół, informacje kandydatom, kuratorom oświaty i jednostkom samorządu terytorialnego o planowanych zawodach, w których będzie realizowane kształcenie, oraz o liczbie miejsc w poszczególnych typach szkół.
§ 25.
Rekrutację do szkół nowo tworzonych przeprowadza organ prowadzący szkołę lub wyznaczona przez niego osoba.
§ 26.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 97, poz. 1054, z 2002 r. Nr 14, poz. 131 i Nr 127, poz. 1093 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 21), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel