20 mln zł dotacji na zakup książek do bibliotek szkolnych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 26 maja 2015 r.
Poleć znajomemu
20 mln zł dotacji na zakup książek do bibliotek szkolnych

Do 2.170 zł będzie mogła otrzymać szkoła podstawowa i muzyczna I stopnia na zakup nowości wydawniczych do biblioteki. Jeszcze w tym roku na zakup książek do bibliotek szkolnych trafią w sumie 24 miliony zł, z czego 4 miliony pokryją samorządy. 26 maja program został przyjęty przez Radę Ministrów. Dyrektorzy szkół mają czas do 24 czerwca 2015 r. na złożenie wniosku o dofinansowanie.

Do 2.170 zł będzie mogła otrzymać szkoła podstawowa i muzyczna I stopnia na zakup nowości wydawniczych do biblioteki. Jeszcze w tym roku na zakup książek do bibliotek szkolnych trafią w sumie 24 miliony zł, z czego 4 miliony pokryją samorządy. 26 maja program został przyjęty przez Radę Ministrów. Dyrektorzy szkół mają czas do 24 czerwca 2015 r. na złożenie wniosku o dofinansowanie.

Szkoły nie kupią podręczników w ramach programu

Program realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016. i obejmie ponad 13 tysięcy szkół. Za pieniądze z programu biblioteki szkolne będą kupować książki, które nie są podręcznikami. Książki te będą wybierane przez uczniów, czyli mają to być lektury, którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki te swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania.

Dotacja także dla szkół niepublicznych

Wsparcie finansowe mogą otrzymać organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia.

Dotację mogą otrzymać prowadzące szkoły:

 1. jednostki samorządu terytorialnego,
 2. osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. osoby fizyczne,
 4. minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
Od 1.000 do 2.170 zł dla jednej szkoły

Maksymalna  wysokość  wsparcia  finansowego,  z przeznaczeniem  na  zakup nowości wydawniczych, wynosi:

 1. dla  bibliotek  szkolnych  w  szkołach,  w  których  liczba  uczniów  wynosi  do  70  - 1.000 zł;
 2. dla bibliotek szkolnych w szkołach, w których liczba uczniów wynosi  od 71 do 170 - 1.300 zł;
 3. dla  bibliotek  szkolnych  w  szkołach,  w  których  liczba  uczniów  wynosi  171 i więcej - 2.170zł.
Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest zapewnienie przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
Wniosek także z inicjatywy samorządu uczniowskiego

Wniosek o dofinansowanie składa dyrektor szkoły z własnej inicjatywy albo na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego. We wniosku będą musiały się znaleźć następujące informacje:

 1. Nazwa, adres szkoły i numer REGON szkoły oraz liczba uczniów szkoły;
 2. Krótki opis aktualnego wyposażenia biblioteki szkolnej, zawierający tylko najważniejsze dane i informacje np. liczbę książek w bibliotece w postaci papierowej i elektronicznej, roczną liczbę wypożyczeń, informację czy zarządzanie biblioteką jest wsparte wykorzystywaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
 3. Kalkulację kosztów zakupu książek, tj. całkowitą kwotę przeznaczoną na zakup książek,
  na którą składa się:
  • wnioskowana kwota wsparcia z dotacji celowej,
  • kwota wkładu własnego, który musi stanowić co najmniej 20% ogólnej kwoty zakupów,
 4. W załączeniu opinie rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu szkolnego, dotyczące planowanego zakupu książek.
Na etapie składania wniosków nie jest konieczne podanie listy konkretnych pozycji książkowych, które szkoła planuje zakupić w ramach programu. Wybór książek powinien być przemyślany i skonsultowany z organami przedstawicielskimi nauczycieli, uczniów i rodziców oraz z biblioteką publiczną, najbliższą miejsca zamieszkania uczniów.
Przykładowy wniosek o dofinansowanie można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej>>
Ważne terminy

Dyrektorzy szkół mogą składać wnioski o dofinansowanie do organu prowadzącego do dnia 24 czerwca 2015 r.Organy prowadzące mogą złożyć wniosek o wsparcie finansowe w ramach programu do wojewodów do dnia 8 lipca 2015 r. Podział środków nastąpi do dnia 7 sierpnia 2015 r.

Źródło:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w  sprawie  szczegółowych  warunków,  form  i  trybu  realizacji  Rządowego  programu  wspierania  w 2015 r.  organów prowadzących szkoły podstawowe  i ogólnokształcące  szkoły  muzyczne  I  stopnia  w  zakresie  rozwijania  zainteresowań  uczniów  przez  promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń” (projekt z 13.05.2015 r., przyjęty przez Radę Ministrów)
 • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel