Nauczyciele ukarani przed 2015 r. też będą ujawnieni w rejestrze orzeczeń dyscyplinarnych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 23 października 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Od 1 stycznia 2015 r. dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych karami dyscyplinarnymi wydalenia z zawodu nauczyciela oraz zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczyciela przez okres 3 lat będą gromadzone w centralnym rejestrze orzeczeń dyscyplinarnych. Rejestr obejmie także informacje o karach wymierzonych przed 1 stycznia 2015 r., lecz nowe przepisy nie pozbawią pracy tych nauczycieli, którzy mimo orzeczonej kary dyscyplinarnej podjęli pracę w szkole przed dniem wejścia w życie zmian. Poznaj szczegóły.

Od 1 stycznia 2015 r. dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych karami dyscyplinarnymi wydalenia z zawodu nauczyciela oraz zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczyciela przez okres 3 lat będą gromadzone w centralnym rejestrze orzeczeń dyscyplinarnych. Rejestr obejmie także informacje o karach wymierzonych przed 1 stycznia 2015 r., lecz nowe przepisy nie pozbawią pracy tych nauczycieli, którzy mimo orzeczonej kary dyscyplinarnej podjęli pracę w szkole przed dniem wejścia w życie zmian. Poznaj szczegóły.

Zakres gromadzonych danych

W rejestrze znajdą się następujące informacje:

 1. dane identyfikujące nauczyciela;
 2. oznaczenie komisji dyscyplinarnej, która wydała prawomocne orzeczenie;
 3. datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia;
 4. datę i miejsce popełnienia czynu, którego orzeczenie dotyczy;
 5. rodzaj orzeczonej kary (tj. czy jest to kara wydalenia z zawodu czy zakazu przyjmowania do pracy w zawodzie w okresie 3 lat);
 6. datę doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu.
Dyrektor nie będzie mógł sam uzyskać danych o nauczycielu

O uzyskanie danych z rejestru orzeczeń dyscyplinarnych będą mogli wystąpić:

 1. osoba ubiegającą się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela (w zakresie danych jej dotyczących);
 2. komisje dyscyplinarne i rzecznicy dyscyplinarni w związku z prowadzonym postępowaniem;
 3. sądy w związku z prowadzonym postępowaniem;
 4. prokuratorzy, Policja  i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia - w związku z prowadzonym postepowaniem.
Szczegółowy tryb udzielania informacji oraz wzór wniosku zostaną określone w rozporządzeniu.
Podstawa wpisu - zawiadomienie o ukaraniu

Wbrew pierwotnym założeniom, wpis do rejestru ma następować na podstawie pisemnego zawiadomienia o prawomocnym ukaraniu nauczyciela karą dyscyplinarną, sporządzonego odpowiednio przez komisję dyscyplinarną, która wydała prawomocne orzeczenie w sprawie, nie zaś sam odpis prawomocnego orzeczenia. Zawiadomienie przesyła się niezwłocznie po uprawomocnieniu orzeczenia, w którym zawiera się datę doręczenia orzeczenia ukaranemu nauczycielowi.

Nauczyciel nie będzie mógł sam złożyć wniosku o wykreślenie wpisu

Jeżeli sąd uchyli prawomocne orzeczenie odwoławczej komisji dyscyplinarnej, przewodniczący tej komisji niezwłocznie zawiadomi o tym ministra. Zawiadomienie to będzie podstawą do wykreślenia wpisu. Dane osobowe nauczyciela ukaranego karą dyscyplinarną zakazu przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela przez okres 3 lat, będą usuwane na podstawie pisemnego zawiadomienia sporządzonego przez dyrektora szkoły, w której nauczyciel był zatrudniony w dniu uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego wymierzającego tę karę, niezwłocznie po zatarciu kary.

Brakuje w tym przepisie możliwości podjęcia czynności zmierzających do usunięcia wpisu o ukaraniu przez samego nauczyciela, jak również sankcji dla dyrektora, który uchybia obowiązkowi niezwłocznego sporządzenia zawiadomienia o zatarciu kary.
W rejestrze będą ujawnione także kary sprzed wejścia w życie przepisów

Do rejestru zostaną także wpisane informacje o nauczycielach prawomocnie ukaranych karą dyscyplinarną:

 1. wydalenia z zawodu nauczycielskiego orzeczone w okresie od dnia 26 stycznia 1982 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
 2. zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczyciela, które uprawomocniły się w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
Osoby ukarane w latach 1982 - 2014 karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego i zakazu przyjmowania do pracy w zawodzie, o ile mimo wszystko znalazły pracę w szkole, nie stracą jej.  Nie przewidziano procedur, które umożliwiłyby weryfikację czy zatrudnieni w dniu wejścia w życie nowych przepisów Karty Nauczyciela nauczyciele nie byli karani.
Zaświadczenie o braku wpisu do rejestru niezbędne do podjęcia pracy w szkole

Aby potwierdzić niekaralność najsurowszymi karami dyscyplinarnymi nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole, będzie musiał przedstawić dyrektorowi szkoły informację z rejestru orzeczeń dyscyplinarnych. Do 31 grudnia 2014 r., w miejsce tej informacji, nauczyciel będzie składał tylko pisemne oświadczenie w tej sprawie (więcej w artykule: „Od 1 stycznia pisemne oświadczenie o niekaralności karami dyscyplinarnymi”).

Źródło:

 • Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 19 września 2013 r.)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel