Nauczyciele ukarani przed 2015 r. też będą ujawnieni w rejestrze orzeczeń dyscyplinarnych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 23 października 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Od 1 stycznia 2015 r. dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych karami dyscyplinarnymi wydalenia z zawodu nauczyciela oraz zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczyciela przez okres 3 lat będą gromadzone w centralnym rejestrze orzeczeń dyscyplinarnych. Rejestr obejmie także informacje o karach wymierzonych przed 1 stycznia 2015 r., lecz nowe przepisy nie pozbawią pracy tych nauczycieli, którzy mimo orzeczonej kary dyscyplinarnej podjęli pracę w szkole przed dniem wejścia w życie zmian. Poznaj szczegóły.

Zakres gromadzonych danych

W rejestrze znajdą się następujące informacje:

 1. dane identyfikujące nauczyciela;
 2. oznaczenie komisji dyscyplinarnej, która wydała prawomocne orzeczenie;
 3. datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia;
 4. datę i miejsce popełnienia czynu, którego orzeczenie dotyczy;
 5. rodzaj orzeczonej kary (tj. czy jest to kara wydalenia z zawodu czy zakazu przyjmowania do pracy w zawodzie w okresie 3 lat);
 6. datę doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu.
Dyrektor nie będzie mógł sam uzyskać danych o nauczycielu

O uzyskanie danych z rejestru orzeczeń dyscyplinarnych będą mogli wystąpić:

 1. osoba ubiegającą się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela (w zakresie danych jej dotyczących);
 2. komisje dyscyplinarne i rzecznicy dyscyplinarni w związku z prowadzonym postępowaniem;
 3. sądy w związku z prowadzonym postępowaniem;
 4. prokuratorzy, Policja  i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia - w związku z prowadzonym postepowaniem.
Szczegółowy tryb udzielania informacji oraz wzór wniosku zostaną określone w rozporządzeniu.
Podstawa wpisu - zawiadomienie o ukaraniu

Wbrew pierwotnym założeniom, wpis do rejestru ma następować na podstawie pisemnego zawiadomienia o prawomocnym ukaraniu nauczyciela karą dyscyplinarną, sporządzonego odpowiednio przez komisję dyscyplinarną, która wydała prawomocne orzeczenie w sprawie, nie zaś sam odpis prawomocnego orzeczenia. Zawiadomienie przesyła się niezwłocznie po uprawomocnieniu orzeczenia, w którym zawiera się datę doręczenia orzeczenia ukaranemu nauczycielowi.

Nauczyciel nie będzie mógł sam złożyć wniosku o wykreślenie wpisu

Jeżeli sąd uchyli prawomocne orzeczenie odwoławczej komisji dyscyplinarnej, przewodniczący tej komisji niezwłocznie zawiadomi o tym ministra. Zawiadomienie to będzie podstawą do wykreślenia wpisu. Dane osobowe nauczyciela ukaranego karą dyscyplinarną zakazu przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela przez okres 3 lat, będą usuwane na podstawie pisemnego zawiadomienia sporządzonego przez dyrektora szkoły, w której nauczyciel był zatrudniony w dniu uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego wymierzającego tę karę, niezwłocznie po zatarciu kary.

Brakuje w tym przepisie możliwości podjęcia czynności zmierzających do usunięcia wpisu o ukaraniu przez samego nauczyciela, jak również sankcji dla dyrektora, który uchybia obowiązkowi niezwłocznego sporządzenia zawiadomienia o zatarciu kary.
W rejestrze będą ujawnione także kary sprzed wejścia w życie przepisów

Do rejestru zostaną także wpisane informacje o nauczycielach prawomocnie ukaranych karą dyscyplinarną:

 1. wydalenia z zawodu nauczycielskiego orzeczone w okresie od dnia 26 stycznia 1982 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
 2. zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczyciela, które uprawomocniły się w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
Osoby ukarane w latach 1982 - 2014 karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego i zakazu przyjmowania do pracy w zawodzie, o ile mimo wszystko znalazły pracę w szkole, nie stracą jej.  Nie przewidziano procedur, które umożliwiłyby weryfikację czy zatrudnieni w dniu wejścia w życie nowych przepisów Karty Nauczyciela nauczyciele nie byli karani.
Zaświadczenie o braku wpisu do rejestru niezbędne do podjęcia pracy w szkole

Aby potwierdzić niekaralność najsurowszymi karami dyscyplinarnymi nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole, będzie musiał przedstawić dyrektorowi szkoły informację z rejestru orzeczeń dyscyplinarnych. Do 31 grudnia 2014 r., w miejsce tej informacji, nauczyciel będzie składał tylko pisemne oświadczenie w tej sprawie (więcej w artykule: „Od 1 stycznia pisemne oświadczenie o niekaralności karami dyscyplinarnymi”).

Źródło:

 • Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 19 września 2013 r.)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel