Nowelizacja rozporządzenia o świadectwach, dyplomach i drukach szkolnych podpisana

Data publikacji: 5 marca 2013 r.
Poleć znajomemu

5 lutego 2013 r. Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała znowelizowane rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Nowelizacja jest konieczna m.in. ze względu na kolejny etap wdrażania nowej podstawy programowej w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, a także z powodu zmian w systemie kształcenia zawodowego.

5 lutego 2013 r. Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała znowelizowane rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Nowelizacja jest konieczna m.in. ze względu na kolejny etap wdrażania nowej podstawy programowej w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, a także z powodu zmian w systemie kształcenia zawodowego.

Rozporządzenie to dostosowuje przepisy do zmian:

1)      wynikających z kolejnego etapu wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach IV-VI szkoły podstawowej i w szkołach ponadgimnazjalnych, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 997).

Wdrażanie nowej podstawy programowej związane jest:

- ze zmianą nazw niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych - ze zwiększeniem liczby obowiązkowych zajęć ogólnokształcących w zasadniczej szkole zawodowej,

- z wprowadzeniem przedmiotów uzupełniających w liceum ogólnokształcącym i technikum,

- z obowiązkiem realizacji przez uczniów technikum dwóch przedmiotów ogólnokształcących ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

2)     w systemie kształcenia zawodowego wprowadzonych ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206).

Znowelizowane rozporządzenie zawiera nowe druki wzorów świadectw, arkuszy ocen, zaświadczeń i dyplomów

Wprowadzenie zmian w systemie kształcenia zawodowego spowodowało konieczność zmian w przepisach dotyczących sposobu dokumentowania potwierdzanych kwalifikacji zawodowych. Konsekwencją tych zmian jest zatem określenie warunków i trybu wydawania przez okręgowe komisje egzaminacyjne:

1) zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej;

2) świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie;

3) „ nowego" dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

4) suplementu do „nowego" dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

oraz opracowanie wzorów tych dokumentów.

W związku z powyższym opracowano nowe druki wzorów świadectw, arkuszy ocen, zaświadczeń i dyplomów dostosowanych do tych zmian.

Ponadto opracowano nowe dodatkowe wzory arkuszy ocen dostosowane do wypełniania komputerowego, które mogą być stosowane w szkołach.

Nowością jest wprowadzenie nowego wzoru arkusza ocen dla słuchaczy wszystkich typów szkół dla dorosłych (szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego), z wyjątkiem słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych. Rozwiązanie to przyczyniło się do znacznego ograniczenia liczby stron arkuszy ocen dla uczniów wszystkich typów szkół dla dzieci i młodzieży.

Wszystkie nowe wzory świadectw, dyplomów i zaświadczeń dotyczą przede wszystkim uczniów i słuchaczy, którzy 1 września 2012 r. rozpoczęli naukę:

1) w klasie IV szkoły podstawowej,

2) w klasie pierwszej (semestrze pierwszym) szkół ponadgimnazjalnych.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel