Pensum nauczyciela w grupie mieszanej 5- i 6-latków określi organ prowadzący

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 17 października 2018 r.
Poleć znajomemu
Pensum nauczyciela w grupie mieszanej 5- i 6-latków określi organ prowadzący

Obecnie Karta Nauczyciela nie wskazuje wprost jakie pensum powinien realizować nauczyciel, który prowadzi zajęcia w grupie mieszanej wiekowo, do której uczęszczają dzieci zarówno 5- jak i 6-letnie. Wkrótce ma to się zmienić.

22 lub 25 godzin zajęć w zależności od wieku dzieci

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pracujących w przedszkolu i innych placówkach przedszkolnych odnosi się do wieku podopiecznych.  Jeżeli mają oni 6 lat – pensum wynosi 22 godziny, a jeśli mniej to 25 godzin. Często jednak w zerówkach były dzieci zarówno 6-letnie, jak i młodsze a Karta Nauczyciela nie rozstrzygała wprost, jak ustalić pensum nauczyciela realizującego zajęcia w takim mieszanym wiekowo oddziale.

W oddziale mieszanym wiekowo – nie więcej niż 25 godzin zajęć

Mimo braku jednoznacznej regulacji, praktyka wypracowała rozwiązanie, zgodnie z którym to organ prowadzący określał pensum nauczycieli realizujących zajęcia w grupie mieszanej wiekowo na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, który do 31 sierpnia 2018 r. uprawniał organ do określenia pensum nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy zajęcia o różnym wymiarze godzin obowiązkowych. Po nowelizacji Karty Nauczyciela z dniem 1 września 2018 r. organy prowadzące straciły tę podstawę prawną do ustalania pensum nauczycieli w takim przypadku. W związku z tym, do art. 42 ust. 6 pkt 3 Karty Nauczyciela ma zostać dodana lit. c, która upoważni organy prowadzące do ustalenia w drodze uchwały obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie będzie mógł przekraczać 25 godzin.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w grupie 5- i 6-ciolatków będę realizowali pensum ustalone przez organ prowadzący w wymiarze nie wyższym niż 25 godzin.
Na takim rozwiązaniu mogą zyskać  jedynie wychowawcy grup, w których mniejszość stanowią dzieci 6-letnie, a którzy dotychczas realizowali 25-godzinne pensum. Gdy jednak w grupie będą głównie sześciolatki to ustalenie pensum w wymiarze 25 godzin przez organ prowadzący będzie dla nauczyciela krzywdzące, ponieważ z powodu uczęszczania do takiego oddziału choćby jednego pięciolatka, aż o 3 godziny tygodniowo wzrośnie wymiar zajęć obowiązkowych.

Planowany termin wejścia w życie zmian to 1 września 2019 r.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (wersja skierowana do Sejmu, druk Sejmowy nr 2861).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel