Sposób działania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – projekt rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 25 lipca 2016 r.
Poleć znajomemu
Sposób działania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – projekt rozporządzenia

Odwołanie od wyników egzaminu maturalnego dotyczy uczniów, którzy już w najbliższym roku szkolnym przystąpią do matury. W związku z tym powstał projekt rozporządzenia, które określa Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, do którego będą spływać odwołania. Sprawdź, na jakich zasadach można zostać członkiem kolegium i jak będzie ono funkcjonować.

Możliwość odwołania od wyników egzaminu maturalnego

Osoby przystępujące do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą miały możliwość – od 2017 r. – odwołania się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Będzie się ono składało z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów specjalizujących się w danej dziedzinie nauki lub sztuki.

Zasady działalności kolegium określa rozporządzenie

W projekcie rozporządzenia MEN w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego określono:

  • tryb wyznaczania składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania,
  • tryb i sposób działania Kolegium,
  • stawki za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach odwołania przez arbitrów i egzaminatorów,
  • sposób i tryb zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania arbitrów i egzaminatorów,
  • wzór wniosku o wpis na listę arbitrów oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do tego wniosku.

Wpis na listę arbitrów – po złożeniu wniosku

Osoby ubiegające się o wpis na listę arbitrów będą składały wniosek wraz z następującymi dokumentami:

1)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

a)      posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym stopnia lub tytułu w dziedzinie nauki lub sztuki,

b)      wpis do ewidencji egzaminatorów;

2)      informację o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej,

3)      rekomendację,

4)      oświadczenie o posiadaniu kompetencji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych,

5)      oświadczenie kandydata, że:

a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

b)      nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

c)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną.

6)      oświadczenie kandydata, że nie jest zatrudniony w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej,

7)      zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Arbitrów do składu Kolegium będzie wyznaczał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej według kolejności wpisu arbitrów na listę.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (projekt z 20 lipca 2016 r.).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel