Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Sposób działania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – projekt rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 25 lipca 2016 r.
Poleć znajomemu
Sposób działania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – projekt rozporządzenia

Odwołanie od wyników egzaminu maturalnego dotyczy uczniów, którzy już w najbliższym roku szkolnym przystąpią do matury. W związku z tym powstał projekt rozporządzenia, które określa Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, do którego będą spływać odwołania. Sprawdź, na jakich zasadach można zostać członkiem kolegium i jak będzie ono funkcjonować.

Możliwość odwołania od wyników egzaminu maturalnego

Osoby przystępujące do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą miały możliwość – od 2017 r. – odwołania się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Będzie się ono składało z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów specjalizujących się w danej dziedzinie nauki lub sztuki.

Zasady działalności kolegium określa rozporządzenie

W projekcie rozporządzenia MEN w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego określono:

  • tryb wyznaczania składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania,
  • tryb i sposób działania Kolegium,
  • stawki za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach odwołania przez arbitrów i egzaminatorów,
  • sposób i tryb zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania arbitrów i egzaminatorów,
  • wzór wniosku o wpis na listę arbitrów oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do tego wniosku.
Wpis na listę arbitrów – po złożeniu wniosku

Osoby ubiegające się o wpis na listę arbitrów będą składały wniosek wraz z następującymi dokumentami:

1)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

a)      posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym stopnia lub tytułu w dziedzinie nauki lub sztuki,

b)      wpis do ewidencji egzaminatorów;

2)      informację o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej,

3)      rekomendację,

4)      oświadczenie o posiadaniu kompetencji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych,

5)      oświadczenie kandydata, że:

a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

b)      nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

c)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną.

6)      oświadczenie kandydata, że nie jest zatrudniony w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej,

7)      zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Arbitrów do składu Kolegium będzie wyznaczał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej według kolejności wpisu arbitrów na listę.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (projekt z 20 lipca 2016 r.).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel