System Informacji Oświatowej - bardziej nowoczesny, anonimowy i rzetelny

Data publikacji: 4 lipca 2012 r.
Poleć znajomemu

Dnia 3 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty, przedłożony przez ministra edukacji narodowej. Na temat nowego SIO też w artykule: Większa anonimowość gromadzonych danych - nowelizacja ustawy o SIO.

Dnia 3 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty, przedłożony przez ministra edukacji narodowej. Na temat nowego SIO też w artykule: Większa anonimowość gromadzonych danych - nowelizacja ustawy o SIO.

Większa anonimowość danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogiczną

Projekt zawiera rozwiązania zwiększające anonimowość gromadzonych w nowym systemie informacji oświatowej (SIO) danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez szkoły i placówki oświatowe, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Efektywny i nowoczesny system informacji oświatowej

Intencją podjętej nowelizacji ustawy jest odpowiedź na zastrzeżenia zgłaszane wobec ustawy, dotyczące gromadzenia w nowym SIO danych osobowych uczniów, mogące zagrozić skutecznemu wdrożeniu obowiązującej regulacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej jest przekonane o słuszności rozwiązań przyjętych w pierwotnym, obecnie obowiązującym brzmieniu ustawy oraz o ich zgodności z Konstytucją. Nowelizacja ma zatem na celu zagwarantowanie, podstawowego celu ustawy. Jest nim ukończenie procesu tworzenia nowoczesnego i efektywniejszego systemu informacji oświatowej. Ma on służyć pozyskiwaniu danych niezbędnych do prowadzenia polityki oświatowej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz do wspomagania zarządzania oświatą. Dane zbierane w SIO używane są, między innymi, do podziału części oświatowej subwencji ogólnej oraz kształtowaniu wynagrodzeń nauczycieli.

Gromadzenie danych jednostkowych, zamiast zbiorczych

Nowelizowana obecnie ustawa weszła w życie 30 kwietnia 2012 r. Zmieniła strukturę, organizację oraz zasady działania, istniejącego od 2005 r., systemu informacji oświatowej. Wprowadziła również nowy sposób zbierania danych, który od 2013 r. będzie polegał na odejściu od formuły gromadzenia danych zbiorczych (opisujących działalność szkół i placówek) na rzecz gromadzenia danych jednostkowych, w tym o uczniach i nauczycielach.

Wykorzystanie nowych technologii gromadzenia danych

Funkcjonujący dotychczas system w istotny sposób ograniczał korzystanie z możliwości, jakie stwarzają nowoczesne technologie gromadzenia i przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych. Zmiana zasad działania i organizacji SIO spowoduje, że system stanie się bardziej efektywnym narzędziem zarządzania edukacją.

Gromadzone zasoby aktualne i rzetelne

Organizacja nowego SIO umożliwia zastąpienie wieloszczeblowej, rozproszonej organizacji zbierania danych, nową, umożliwiającą przekazanie danych bezpośrednio z jednostek oświatowych do bazy danych SIO. Dzięki nowemu sposobowi zbierania danych, zasoby zgromadzone w SIO będą aktualne i zdecydowanie bardziej rzetelne.

Automatyczne generowanie zestawień zbiorczych

Nowy SIO będzie wyposażony w funkcje automatycznego generowania zestawień zbiorczych - raportów, które będą tworzone i modyfikowane w zależności od potrzeb.

Takie rozwiązanie ma na celu nie tylko poszerzenie kręgu odbiorców oraz zakresu wykorzystywania danych zgromadzonych w SIO, ale też wyeliminowanie nadmiernej pracochłonności, czasochłonności i niskiej efektywności obecnych prac analitycznych związanych z koniecznością ręcznego przetwarzania dużych zbiorów.
Uprawnienia do dostępu do bazy danych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych uczniów i nauczycieli zgromadzonych w bazie danych SIO przewidziana jest procedura nadawania uprawnień do dostępu do niej. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o nadanie uprawnień oraz potwierdzenie tożsamości osoby umożliwia uzyskanie stosownego upoważnienia oraz niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika SIO. Dane przesyłane do bazy danych SIO i pozyskiwane z bazy danych SIO do lokalnych baz danych będą szyfrowane przy wykorzystaniu sprawdzonych i uznanych rozwiązań, określonych w odrębnych przepisach.

Wykorzystanie danych zgromadzonych w innych bazach

Zakłada się, że przy gromadzeniu danych w SIO będą wykorzystywane dane z systemu PESEL oraz rejestrów TERYT i REGON w celu:

  • weryfikacji danych,
  • pozyskiwania określonych ustawą danych ze zbioru PESEL,
  • nadawania numerów REGON,
  • jednoznacznego określania położenia podmiotów przekazujących dane (TERYT).
Stworzenie mechanizmów współpracy SIO z systemami i rejestrami zewnętrznymi ma wyeliminować zjawiska wielokrotnego wprowadzania do SIO danych, które już są obecnie zgromadzone w innych bazach. Jednoczesne weryfikowanie danych w innych państwowych bazach, spowoduje ich dużo większą rzetelność.
Koszty wdrożenia SIO z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Koszty związane z przygotowaniem i wdrożeniem nowego SIO zostaną pokryte ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 3.1 PO KL - projekt „Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty m. in. poprzez rozwój systemu informacji oświatowej", który ma być realizowany w latach 2009-2011.

Na realizację projektu przewidziano 16,8 mln zł. Natomiast w ramach projektu „Wdrożenie zmodernizowanej wersji systemu informacji oświatowej" (wartość projektu 5 mln) przewiduje się przygotowanie przyszłych użytkowników SIO do korzystania z nowego systemu.

Źródło informacji:

  • strona internetowa MEN.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel