Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promocji uczniów - projekt rozporządzenia

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 24 marca 2015 r.
Poleć znajomemu
Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promocji uczniów - projekt rozporządzenia

Do konsultacji został skierowany projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2015 roku. W szkołach dla młodzieży najwięcej zmian dotyczy zajęć wychowania fizycznego - nowe regulacje mają zachęcać uczniów do udziału w zajęciach i prozdrowotnego trybu życia. Szkoły dla dorosłych czeka zaś poszerzenie zakresu regulacji w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

Do konsultacji został skierowany projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2015 roku. W szkołach dla młodzieży najwięcej zmian dotyczy zajęć wychowania fizycznego - nowe regulacje mają zachęcać uczniów do udziału w zajęciach i prozdrowotnego trybu życia. Szkoły dla dorosłych czeka zaś poszerzenie zakresu regulacji w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

 

 1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży.
 1. możliwości zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, a nie jak dotychczas z całych zajęć WF, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii (§5 ust. 2 projektu rozporządzenia).
 2. ustalenia, że przy określaniu szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego dyrektor będzie zasięgał opinii rady pedagogicznej (§8 ust. 3 projektu);
 3. określenia, jakie funkcje spełnia ocenianie bieżące ucznia tj. monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi informacji odnoszących się do uzyskiwanych przez niego efektów oraz wskazywanie kierunku dalszej pracy (§12 projektu);

 

 

 1. określenia, które z rocznych (w szkole policealnej - semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, ustalonych w stopniach wg skali podanej w rozporządzeniu, są uznawane za oceny pozytywne, a które za negatywne. Zgodnie z §9 ust. 2 i ust. 3 projektu, negatywną oceną jest jedynie stopień niedostateczny (1);
 2. doprecyzowania, że informacje jakie powinna uwzględniać śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjne odnoszą się do uczniów uczących się na każdym etapie edukacyjnym, a nie tylko do uczniów I etapu edukacyjnego (wynika to z wprowadzenia do ustawy o systemie oświaty możliwości ustalania opisowej oceny klasyfikacyjnej począwszy od klasy IV szkoły podstawowej - art. 44i ust. 4 ustawy o systemie oświaty; §9 ust. 4 projektu rozporządzenia);
 3. wskazania, że w przypadku zajęć WF przy ustalaniu oceny, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, należy  brać pod uwagę systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sporu szkolnego i kultury fizycznej (§10 projektu) - zmiana ta ma zwiększyć motywację do uczestniczenia w zajęciach WF oraz wpłynąć na kształtowanie prozdrowotnego stylu życia;
 4. doprecyzowania, że w przypadku plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których przeprowadzany jest sprawdzian wiadomości i umiejętności w związku ze stwierdzeniem, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie  przepisami (art. 44 n ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty),  ma formę zadań praktycznych (§17 ust. 2 projektu);
 5. określenia terminu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku, gdy została ona wydana niezgodnie z przepisami - w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń (§17 ust. 8 projektu); obecne przepisy nie ustalają terminu na wystawienie tej oceny;
 6. dookreślenia warunków promocji ucznia, który realizuje obowiązek szkolny lub nauki w formie edukacji domowej) do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem (§18 ust. 3 oraz §19 ust. 3 projektu) - uczeń będzie musiał uzyskać z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75;
 7. sprecyzowania, że tylko zasadniczą szkołę zawodową, liceum ogólnokształcące i technikum - spośród typów szkół ponadgimnazjalnych - można ukończyć z wyróżnieniem, co ma potwierdzić, że szkoły policealnej nie można ukończyć z wyróżnieniem;

 

Przeczytaj także o zasadach oceniania wprowadzanych do ustawy o systemie oświaty z dniem 31 marca 2015 r. „Ocenianie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży - zmiany na 2015 rok

 

 1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych dla dorosłych
 1. odstąpieniu od określanie w rozporządzeniu warunków dopuszczenia słuchacza do egzaminu semestralnego z danych zajęć edukacyjnych w przypadku uzyskania przez niego ocen uznanych za negatywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania; kwestie te powinny być uregulowane w WSO;
 2. określeniu formy i sposobu przeprowadzania egzaminu semestralnego (§23  projektu); utrzymano zasadę, że w szkole dla dorosłych egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w szkole policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne, w formie pisemnej z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu, w którym się kształci; zaś egzamin semestralny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego praktycznego ma formę zadania praktycznego. Natomiast w odniesieniu do pozostałych zajęć edukacyjnych projekt rozporządzenia przewiduje, że egzaminy semestralne zdaje się formie pisemnej lub ustnej, zgodnie z ustaleniami WSO. Forma egzaminu będzie zatem taka, jaka zostanie uznana za skuteczniejszą w zakresie sprawdzenia wiedzy i umiejętności słuchaczy;
 3. określeniu czasu przechowywania w dokumentacji szkoły protokołów z każdego przeprowadzonego egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz egzaminu poprawnego - do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez słuchacza;
 4. doprecyzowaniu przepisów dotyczących terminu przystępowania do egzaminów semestralnych w terminie dodatkowym i egzaminów poprawkowych - będą one przeprowadzane odpowiednio: po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze jesiennym nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze wiosennym - nie później niż do dnia 31 sierpnia (§26 i §27 projektu);
 5. określeniu trybu przeprowadzania egzaminów semestralnych (§24 projektu);
 6. ograniczenia możliwości zwolnienia słuchacza powtarzającego semestr z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uzyskał uprzednio pozytywną ocenę semestralną do przypadku powtarzania przez niego semestru na podstawie art. 44z ust. 3-5 ustawy o systemie oświaty, tj. gdy na jego wniosek umotywowany przyczyną zdrowotną lub losową, dyrektor szkoły wyraził zgodę na powtórzenie semestru (§29 projektu);

 

Konieczność wydania rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy o systemie oświaty z dnia 20 lutego 2015 r. oraz utraty mocy obowiązującej rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 83, poz. 562 ze zm.).
Przeczytaj także o zasadach oceniania w szkołach dla dorosłych wprowadzanych do ustawy o systemie oświaty z dniem 31 marca 2015 r. „Nowe zasady oceniania i promowania w szkołach dla dorosłych

Źródło:

 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, projekt z 19 marca 2015 r.)

 

Opracowanie Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel