Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promocji uczniów - projekt rozporządzenia

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 24 marca 2015 r.
Poleć znajomemu
Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promocji uczniów - projekt rozporządzenia

Do konsultacji został skierowany projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2015 roku. W szkołach dla młodzieży najwięcej zmian dotyczy zajęć wychowania fizycznego - nowe regulacje mają zachęcać uczniów do udziału w zajęciach i prozdrowotnego trybu życia. Szkoły dla dorosłych czeka zaś poszerzenie zakresu regulacji w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

 

 1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży.
 1. możliwości zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, a nie jak dotychczas z całych zajęć WF, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii (§5 ust. 2 projektu rozporządzenia).
 2. ustalenia, że przy określaniu szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego dyrektor będzie zasięgał opinii rady pedagogicznej (§8 ust. 3 projektu);
 3. określenia, jakie funkcje spełnia ocenianie bieżące ucznia tj. monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi informacji odnoszących się do uzyskiwanych przez niego efektów oraz wskazywanie kierunku dalszej pracy (§12 projektu);

 

 

 1. określenia, które z rocznych (w szkole policealnej - semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, ustalonych w stopniach wg skali podanej w rozporządzeniu, są uznawane za oceny pozytywne, a które za negatywne. Zgodnie z §9 ust. 2 i ust. 3 projektu, negatywną oceną jest jedynie stopień niedostateczny (1);
 2. doprecyzowania, że informacje jakie powinna uwzględniać śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjne odnoszą się do uczniów uczących się na każdym etapie edukacyjnym, a nie tylko do uczniów I etapu edukacyjnego (wynika to z wprowadzenia do ustawy o systemie oświaty możliwości ustalania opisowej oceny klasyfikacyjnej począwszy od klasy IV szkoły podstawowej - art. 44i ust. 4 ustawy o systemie oświaty; §9 ust. 4 projektu rozporządzenia);
 3. wskazania, że w przypadku zajęć WF przy ustalaniu oceny, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, należy  brać pod uwagę systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sporu szkolnego i kultury fizycznej (§10 projektu) - zmiana ta ma zwiększyć motywację do uczestniczenia w zajęciach WF oraz wpłynąć na kształtowanie prozdrowotnego stylu życia;
 4. doprecyzowania, że w przypadku plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których przeprowadzany jest sprawdzian wiadomości i umiejętności w związku ze stwierdzeniem, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie  przepisami (art. 44 n ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty),  ma formę zadań praktycznych (§17 ust. 2 projektu);
 5. określenia terminu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku, gdy została ona wydana niezgodnie z przepisami - w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń (§17 ust. 8 projektu); obecne przepisy nie ustalają terminu na wystawienie tej oceny;
 6. dookreślenia warunków promocji ucznia, który realizuje obowiązek szkolny lub nauki w formie edukacji domowej) do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem (§18 ust. 3 oraz §19 ust. 3 projektu) - uczeń będzie musiał uzyskać z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75;
 7. sprecyzowania, że tylko zasadniczą szkołę zawodową, liceum ogólnokształcące i technikum - spośród typów szkół ponadgimnazjalnych - można ukończyć z wyróżnieniem, co ma potwierdzić, że szkoły policealnej nie można ukończyć z wyróżnieniem;

 

Przeczytaj także o zasadach oceniania wprowadzanych do ustawy o systemie oświaty z dniem 31 marca 2015 r. „Ocenianie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży - zmiany na 2015 rok

 

 1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych dla dorosłych
 1. odstąpieniu od określanie w rozporządzeniu warunków dopuszczenia słuchacza do egzaminu semestralnego z danych zajęć edukacyjnych w przypadku uzyskania przez niego ocen uznanych za negatywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania; kwestie te powinny być uregulowane w WSO;
 2. określeniu formy i sposobu przeprowadzania egzaminu semestralnego (§23  projektu); utrzymano zasadę, że w szkole dla dorosłych egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w szkole policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne, w formie pisemnej z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu, w którym się kształci; zaś egzamin semestralny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego praktycznego ma formę zadania praktycznego. Natomiast w odniesieniu do pozostałych zajęć edukacyjnych projekt rozporządzenia przewiduje, że egzaminy semestralne zdaje się formie pisemnej lub ustnej, zgodnie z ustaleniami WSO. Forma egzaminu będzie zatem taka, jaka zostanie uznana za skuteczniejszą w zakresie sprawdzenia wiedzy i umiejętności słuchaczy;
 3. określeniu czasu przechowywania w dokumentacji szkoły protokołów z każdego przeprowadzonego egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz egzaminu poprawnego - do czasu ukończenia lub opuszczenia szkoły przez słuchacza;
 4. doprecyzowaniu przepisów dotyczących terminu przystępowania do egzaminów semestralnych w terminie dodatkowym i egzaminów poprawkowych - będą one przeprowadzane odpowiednio: po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze jesiennym nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze wiosennym - nie później niż do dnia 31 sierpnia (§26 i §27 projektu);
 5. określeniu trybu przeprowadzania egzaminów semestralnych (§24 projektu);
 6. ograniczenia możliwości zwolnienia słuchacza powtarzającego semestr z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uzyskał uprzednio pozytywną ocenę semestralną do przypadku powtarzania przez niego semestru na podstawie art. 44z ust. 3-5 ustawy o systemie oświaty, tj. gdy na jego wniosek umotywowany przyczyną zdrowotną lub losową, dyrektor szkoły wyraził zgodę na powtórzenie semestru (§29 projektu);

 

Konieczność wydania rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy o systemie oświaty z dnia 20 lutego 2015 r. oraz utraty mocy obowiązującej rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 83, poz. 562 ze zm.).
Przeczytaj także o zasadach oceniania w szkołach dla dorosłych wprowadzanych do ustawy o systemie oświaty z dniem 31 marca 2015 r. „Nowe zasady oceniania i promowania w szkołach dla dorosłych

Źródło:

 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, projekt z 19 marca 2015 r.)

 

Opracowanie Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel