Zmiany w dokumentacji przebiegu nauczania - projekt nowelizacji rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 20 lipca 2015 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w dokumentacji przebiegu nauczania - projekt nowelizacji rozporządzenia

Rozszerzenie możliwości stosowania ocen opisowych w ocenianiu wewnątrzszkolnym we wszystkich klasach wszystkich typów szkół zmienia regulacje dotyczące dokumentacji przebiegu nauczania. W związku z tym konieczna jest nowelizacja dotychczasowego rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Jego projekt przewiduje m.in. możliwość sporządzania oceny opisowej w formie wydruku komputerowego na każdym etapie edukacyjnym.

Od 1 września oceny opisowe na każdym etapie edukacyjnym

W klasach I-III szkoły podstawowej ocenami opisowymi są:

 1. śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania,
 2. oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym
(art. 44i ust. 1 i 7 ustawy o systemie oświaty).

Jeśli w statucie szkoły zostanie to określone, ocenami opisowymi mogą być również:

 1. oceny bieżące w klasach I-III szkoły podstawowej,
 2. oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania - począwszy od klasy IV szkoły podstawowej
(art. 44i ust. 2 i 4 ustawy o systemie oświaty).
Dobrowolność w wyborze przez szkoły  sposobu oceniania z zastosowaniem ocen opisowych nie wymaga dokonywania ewaluacji przyjętych rozwiązań - mają one charakter wyłącznie techniczny.

Zmiany dotyczą m.in. wydruków komputerowych ocen opisowych na każdym etapie nauki

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (dalej: nowelizowane rozporządzenie) wprowadza następujące zmiany związane z:

1) wprowadzeniem możliwości stosowania ocen opisowych we wszystkich klasach wszystkich typów szkół - w dotychczasowym brzmieniu nowelizowanego rozporządzenia:

 • § 10 ust. 4 określa się, że śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, sporządzone komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez wychowawcę klasy, można dołączyć do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do niego,
 • § 15 ust. 3 wskazuje się, że roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, sporządzone komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez wychowawcę klasy, można dołączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem do niego.
W związku z powyższym konieczne jest uzupełnienie przepisów § 10 i § 15 w zakresie możliwości sporządzania oceny opisowej w formie wydruku komputerowego, aby przyjęte obecnie rozwiązania dotyczyły także śródrocznych i rocznych opisowych ocen klasyfikacyjnych wystawianych  począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, tj.:
 • klasy IV-VI szkoły podstawowej,
 • wszystkie klasy gimnazjum,
 • wszystkie klasy szkoły ponadgimnazjalnej
oraz opisowych ocen bieżących (§ 10 ust. 4-4c i § 15 ust. 3 nowelizowanego rozporządzenia).

2) uszczegółowieniem regulacji dotyczących dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej dla słuchaczy szkół dla dorosłych - w dotychczasowym brzmieniu nowelizowanego rozporządzenia:

 • § 15 ust. 2 nie wymienia wprost  protokołów egzaminów semestralnych jako dokumentacji przebiegu nauczania w szkołach dla dorosłych, będącej podstawą dokonywania wpisów do arkusza ocen ucznia,
 • § 18 pkt 3 mówi o tym, że dokumentację przebiegu nauczania stanowią pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne słuchaczy szkół dla dorosłych.
W związku z powyższym proponuje się:
 • uzupełnić przepis ust. 2 w § 15 nowelizowanego rozporządzenia o protokoły egzaminów semestralnych stanowiące podstawę do dokonania wpisów do arkusza ocen słuchacza szkoły dla dorosłych,
 • nadać nowe brzmienie § 18 pkt 3 nowelizowanego rozporządzenia - dokumentację przebiegu nauczania będą stanowić protokoły egzaminów semestralnych słuchaczy (wraz z załącznikami wymienionymi w § 29 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych), a nie, jak dotychczas, wyłącznie pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne słuchaczy.
(§ 15 ust. 2 i § 18 pkt 3 nowelizowanego rozporządzenia).
Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie 1 września 2015 r.

Źródło:

 • Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (projekt z 17 lipca 2015 r., skierowany do uzgodnień międzyresortowych).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel