Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Zmiany w dokumentacji przebiegu nauczania - projekt nowelizacji rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 20 lipca 2015 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w dokumentacji przebiegu nauczania - projekt nowelizacji rozporządzenia

Rozszerzenie możliwości stosowania ocen opisowych w ocenianiu wewnątrzszkolnym we wszystkich klasach wszystkich typów szkół zmienia regulacje dotyczące dokumentacji przebiegu nauczania. W związku z tym konieczna jest nowelizacja dotychczasowego rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Jego projekt przewiduje m.in. możliwość sporządzania oceny opisowej w formie wydruku komputerowego na każdym etapie edukacyjnym.

Od 1 września oceny opisowe na każdym etapie edukacyjnym

W klasach I-III szkoły podstawowej ocenami opisowymi są:

 1. śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania,
 2. oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym
(art. 44i ust. 1 i 7 ustawy o systemie oświaty).

Jeśli w statucie szkoły zostanie to określone, ocenami opisowymi mogą być również:

 1. oceny bieżące w klasach I-III szkoły podstawowej,
 2. oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania - począwszy od klasy IV szkoły podstawowej
(art. 44i ust. 2 i 4 ustawy o systemie oświaty).
Dobrowolność w wyborze przez szkoły  sposobu oceniania z zastosowaniem ocen opisowych nie wymaga dokonywania ewaluacji przyjętych rozwiązań - mają one charakter wyłącznie techniczny.
Zmiany dotyczą m.in. wydruków komputerowych ocen opisowych na każdym etapie nauki

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (dalej: nowelizowane rozporządzenie) wprowadza następujące zmiany związane z:

1) wprowadzeniem możliwości stosowania ocen opisowych we wszystkich klasach wszystkich typów szkół - w dotychczasowym brzmieniu nowelizowanego rozporządzenia:

 • § 10 ust. 4 określa się, że śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, sporządzone komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez wychowawcę klasy, można dołączyć do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do niego,
 • § 15 ust. 3 wskazuje się, że roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, sporządzone komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez wychowawcę klasy, można dołączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem do niego.
W związku z powyższym konieczne jest uzupełnienie przepisów § 10 i § 15 w zakresie możliwości sporządzania oceny opisowej w formie wydruku komputerowego, aby przyjęte obecnie rozwiązania dotyczyły także śródrocznych i rocznych opisowych ocen klasyfikacyjnych wystawianych  począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, tj.:
 • klasy IV-VI szkoły podstawowej,
 • wszystkie klasy gimnazjum,
 • wszystkie klasy szkoły ponadgimnazjalnej
oraz opisowych ocen bieżących (§ 10 ust. 4-4c i § 15 ust. 3 nowelizowanego rozporządzenia).

2) uszczegółowieniem regulacji dotyczących dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej dla słuchaczy szkół dla dorosłych - w dotychczasowym brzmieniu nowelizowanego rozporządzenia:

 • § 15 ust. 2 nie wymienia wprost  protokołów egzaminów semestralnych jako dokumentacji przebiegu nauczania w szkołach dla dorosłych, będącej podstawą dokonywania wpisów do arkusza ocen ucznia,
 • § 18 pkt 3 mówi o tym, że dokumentację przebiegu nauczania stanowią pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne słuchaczy szkół dla dorosłych.
W związku z powyższym proponuje się:
 • uzupełnić przepis ust. 2 w § 15 nowelizowanego rozporządzenia o protokoły egzaminów semestralnych stanowiące podstawę do dokonania wpisów do arkusza ocen słuchacza szkoły dla dorosłych,
 • nadać nowe brzmienie § 18 pkt 3 nowelizowanego rozporządzenia - dokumentację przebiegu nauczania będą stanowić protokoły egzaminów semestralnych słuchaczy (wraz z załącznikami wymienionymi w § 29 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych), a nie, jak dotychczas, wyłącznie pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne słuchaczy.
(§ 15 ust. 2 i § 18 pkt 3 nowelizowanego rozporządzenia).
Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie 1 września 2015 r.
Źródło:

 • Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (projekt z 17 lipca 2015 r., skierowany do uzgodnień międzyresortowych).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel