Stosowanie pieczęci w szkołach i zespołach po przekształceniach

Data publikacji: 28 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Stosowanie pieczęci w szkołach i zespołach po przekształceniach
Dokument archiwalny

Przekształcenie szkoły lub włączenie jej do innej placówki może wiązać się ze zmianą stosowanych do tej pory pieczęci. Obowiązują w tym zakresie przepisy przejściowe, szczególnie te dotyczące stosowania pieczęci w gimnazjum włączanym do szkoły podstawowej. Przedstawiamy 7 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o pieczęcie szkoły.

PYTANIE 1. Pieczęcie na duplikacie legitymacji gimnazjum włączonego do podstawówki

Gimnazjum będzie włączone do szkoły podstawowej. Jeżeli uczeń gimnazjum poprosi o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, to jakiej pieczęci należy użyć. Podobny problem dotyczy legitymacji wydawanych nowym uczniom przyjmowanym do II lub III klasy gimnazjum (w tym obcokrajowcom).

Zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe dotychczasowe gimnazjum można włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej. Na podstawie art. 129 ust. 8 ww. ustawy w roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w tak utworzonej szkole podstawowej prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127 ww. ustawy. Do klas gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów (art. 129 ust. 9 ww. ustawy), a uczniowie tych klas otrzymują świadectwa ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum (art. 129 ust. 10 ustawy).

Niestety przepisy wprowadzające reformę oświatową milczą, jeżeli chodzi o legitymacje szkolne – którą pieczęcią należy podstemplować legitymacje – gimnazjum, czy nowej szkoły podstawowej. Skoro do klas II i III gimnazjum mają być stosowane dotychczasowe przepisy to wydaje się, że powinna to być pieczęć gimnazjum (tak samo jak na świadectwach). Formalnie przecież gimnazja nie zostały zlikwidowane 1 września 2017 r. tylko są wygaszane. Uczeń klasy II i III gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej jest nadal uczniem gimnazjum, mimo że klasy te funkcjonują w szkole podstawowej. Zatem w dalszym ciągu na świadectwach, duplikatach świadectw, legitymacjach, arkuszach nie tyle można, ale trzeba używać pieczęci gimnazjum.

Uczeń klasy II i III gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej jest nadal uczniem gimnazjum, mimo że klasy te funkcjonują w szkole podstawowej (dotyczy to uczniów obecnych, jak i uczniów przyjmowanym do II i III klasy gimnazjum). Do tych oddziałów gimnazjalnych przepisy wprowadzające reformę wprost wskazują, że świadectwa są stemplowane pieczęcią gimnazjum. Na zasadzie analogii należy uznać, że podobnie należy postąpić w przypadku legitymacji.

PYTANIE 2. Stosowanie na pieczęciach skrótu nazwy szkoły

Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół dawało możliwość używania na pieczęciach skrótu nazwy szkoły. Prawo oświatowe, obowiązujące od 1 września 2017 r., nie zawiera takiego zapisu. Czy w takim razie w statucie szkoły może być zapis dotyczący używania na pieczęci okrągłej skrótu nazwy szkoły, czy będzie to niezgodne z prawem?

Na pieczęciach może być używany skrót nazwy szkoły. W tym zakresie nic się nie zmieniło, poza przeniesieniem regulacji o nazwie szkoły i pieczęciach z rozporządzenia o ramowych statutach do nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

W związku z uchyleniem od 1 września 2017 r. rozporządzenia o ramowych statutach, część zapisów tego rozporządzenia została przeniesiona do nowej ustawy – Prawo oświatowe, a część do nowego rozporządzenia z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Jeżeli chodzi o regulacje dotyczące używanej nazwy szkoły, w tym na pieczęciach szkoły, to są takie same jak dotychczas. Zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.

Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

PYTANIE 3. Pieczątki używane na świadectwach klas szkoły zawodowej

Jakie pieczątki będą obowiązywały w dotychczasowej szkole zawodowej, tzn. klasie II i III? Czy będzie w dokumentacji obowiązywała pieczątka szkoły branżowej czy dotychczasowa pieczątka?

W okresie przejściowym (lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019) branżowe szkoły I stopnia będą prowadziły klasy dotychczasowej 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej (odpowiednio klasa II i III). Uczniowie tych klas otrzymają świadectwa i dyplomy ustalone dla dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej (art. 164 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

PYTANIE 4. Nazwa na pieczęciach szkoły specjalnej

Jakie nazewnictwo stosuje się na pieczęciach, świadectwach, pieczątkach szkoły branżowej I stopnia specjalnej oraz w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim? Czy powinno podawać się nazwę „specjalna” czy też nie?

Do klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych. Uczniowie wymienionych klas otrzymują świadectwa opatrzone dotychczas posiadaną pieczęcią zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej.

Nazwa szkoły zasadniczej jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy. W nazwie szkoły zasadniczej specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, z wyjątkiem szkoły zasadniczej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym, pomija się określenie "specjalna" oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów (§ 1 ust. 5-6 zał. nr 5b do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół).

Pieczęć urzędowa szkoły zasadniczej wchodzącej w skład zespołu szkół oraz szkoły zasadniczej specjalnej wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii nie zawiera nazwy tego zespołu lub ośrodka (§ 22 ust. 4 zał. nr 5b do ww. rozporządzenia).

Tablica urzędowa szkoły specjalnej (branżowej szkoły I stopnia) wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii, oprócz nazwy tej szkoły, zawiera nazwę ośrodka. W nazwie szkoły specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy (§ 3 ust. 3-5 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli).

PYTANIE 5. Pieczęcie stosowane z zespole szkół

Czy zespół szkół specjalnych powinien mieć okrągłą pieczęć? Jeżeli tak, to do jakich dokumentów? Każda szkoła zespołu ma odrębną pieczęć: dużą i małą.

Zasady zamieszczania treści na pieczęciach szkolnych zawiera rozporządzenie dotyczące statutów szkół, które obowiązuje do końca sierpnia 2017 r. Zastępujące go rozporządzenie o organizacji szkół zawiera szczątkowe informacje na ten temat. Należy więc postępować zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi postępowania z pieczęciami.

Szkoły funkcjonujące w zespole na pieczęci powinny mieć nazwę zespołu oraz nazwę szkoły wchodzącej w jego skład. Stanowisko takie potwierdzają wpisy pokontrolne wizytatorów kuratoriów oświaty.

Pieczęć urzędowa - jest to znak własnościowy osób prawnych, stanowiący świadectwo wiarygodności, nadający moc prawną pismu lub dokumentowi. Jest również środkiem zabezpieczającym nienaruszalność zamkniętego pisma lub dokumentu. Odcisk pieczęci umieszczany jest na dokumentach, które zgodnie z odrębnymi przepisami, wymagają tego dla swej ważności. W pieczęcie zaopatrywane są w szczególności następujące dokumenty, o ile inne przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej:

  • pisma uwierzytelniające podpisy i odpisy,
  • dokumenty poświadczające przebieg nauki, legitymacje uczniowskie,
  • świadectwa ukończenia szkoły, oraz odpisy świadectw,
  • inne dokumenty, które dla swej ważności wymagają stosowania pieczęci.

Na dokumentach poświadczających przebieg nauki umieszcza się następujące pieczęcie:

na świadectwach promocyjnych oraz ukończenia szkoły:

  • na pierwszej stronie – pieczęć o średnicy 36mm,
  • wnioski na ordery i odznaczenia oraz nagrody państwowe i resortowe – pieczęć o średnicy 36 mm,

w legitymacjach szkolnych:

  • na zdjęciu – pieczęć o średnicy 20 mm,
  • w miejscach na przedłużenie ważności legitymacji - pieczęć o średnicy 20 mm.

PYTANIE 6. Nazwa placówki wchodzącej w skład zespołu na pieczęci

W młodzieżowym ośrodku wychowawczym będą funkcjonować trzy szkoły: szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące z klasami gimnazjalnymi i szkoła branżowa I stopnia. Czy na pieczątce danej szkoły należy również umieścić nazwę placówki?

Tak. Nazwa szkoły specjalnej wchodzącej w skład specjalnego młodzieżowego ośrodka wychowawczego, oprócz nazwy tej szkoły, zawiera nazwę ośrodka. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

Przepisy nie wskazują, jak ma wyglądać skrót nazwy, czy treść pieczęci, ale wydaje się, że powinien być w nim nazwa młodzieżowego ośrodka wychowawczego, nawet w skrócie. Dotychczas w ramowych statutach wskazywano, że pieczęć urzędowa szkoły specjalnej wchodzącej w skład młodzieżowego ośrodka wychowawczego nie zawiera nazwy tego ośrodka. Brak jest obecnie takiego jednoznacznego przepisu. Wskazuje się jedynie, że w nazwie szkoły specjalnej umieszczonej na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie "specjalna" oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

PYTANIE 7. Zmiana nazwy szkoły – zmiana pieczęci

Od 1 września 2017 r. zmieniona zostanie nazwa szkoły. Co z dotychczasowymi pieczęciami?

Po zmianie nazwy szkoły przestaje obowiązywać dotychczasowa nazwa i w związku z tym szkoła musi zmienić pieczęcie. Pieczęcią szczególnego rodzaju używaną w szkole jest pieczęć urzędowa, której wygląd, wymiary, sposób używania, przechowywania, zamawiania i wyrobu określają przepisy ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Zgodnie z art. 16c ust. 1 ustawy pieczęć ta zawiera pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do jej używania. Do takich podmiotów należą m. in. szkoły publiczne i szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (art. 2a ustawy). Zobowiązane są one do używania pieczęci urzędowej zgodnie z określonymi w tym zakresie przepisami.

Zasady używania pieczęci urzędowej powinny być zawarte w statucie szkoły, która zobowiązana jest do:
  • zapisania w nim wszystkich elementów tworzących nazwę szkoły ustaloną w akcie założycielskim,
  • określenia warunków i sposobu używania nazwy na tablicy urzędowej, sztandarze oraz świadectwach i pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymacje szkolne (art. 88 ustawy – Prawo oświatowe oraz § 1 ust. 1-9 oraz § 3 rozporządzenia MEN z 28 lutego 2019 r.).

Po zmianie nazwy szkoły w otoku pieczęci urzędowej szkoły powinien być napis odpowiadający aktualnej nazwie szkoły. Pieczęć urzędową umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, w tym na świadectwach i legitymacji szkolnej.

Przeczytaj także:

Opracowanie: Monika Fidler Odpowiedzi na pytania udzielili: Małgorzata Celuch, Dariusz Skrzyński, Bożena Winczewska, Leszek Zaleśny

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel